Förordning (2006:922) om europakooperativ

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2006-06-14
Ändring införd
SFS 2006:922 i lydelse enligt SFS 2020:679
Ikraft
2006-08-18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller för europeiska kooperativa föreningar enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) (SCE-förordningen). Den innehåller regler som kompletterar lagen (2006:595) om europakooperativ. Förordning (2020:679).

2 §  I fråga om registrering i europakooperativsregistret gäller i tillämpliga delar, med de avvikelser som framgår av denna förordning, bestämmelserna i aktiebolagsförordningen (2005:559) och, i fråga om europakooperativ som driver finansieringsrörelse, förordningen om bank- och finansieringsrörelse (2004:329) om registrering i aktiebolagsregistret.

[S2]I andra frågor tillämpas förordningen (2018:795) om ekonomiska föreningar på europakooperativ, om inte något annat framgår av SCE-förordningen, lagen (2006:595) om europakooperativ eller denna förordning. Förordning (2018:764).

Registrering av europakooperativ m.m.

3 §  En anmälan för registrering skall undertecknas av den verkställande direktören, i förekommande fall, eller

 1. när det gäller europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 37-41 i SCE- förordningen (dualistiskt organiserade europakooperativ), en ledamot i ledningsorganet, eller
 2. när det gäller europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 42-44 i SCE- förordningen (monistiskt organiserade europakooperativ), en ledamot i förvaltningsorganet.

4 §  En anmälan för registrering enligt artikel 11 i SCE- förordningen skall innehålla de uppgifter som anges i 1 kap. 3 § aktiebolagsförordningen (2005:559). Vid tillämpningen av den paragrafens första stycke skall vad som sägs i 2 om stiftare avse de som bildar europakooperativet. I stället för vad som sägs i första stycket 5 gäller att det skall lämnas uppgift om storleken på det kapital som avses i artikel 3 i SCE-förordningen.

[S2]Bestämmelserna i 1 kap. 4 § aktiebolagsförordningen skall gälla i tillämpliga delar. Vid tillämpningen av den paragrafens första stycke 1 skall vad som sägs där om stiftelseurkund avse europakooperativets stadgar. I stället för vad som sägs i första stycket 4 och 5 gäller att europakooperativet skall ge in en försäkran på heder och samvete att det tecknade kapitalet uppgår till minst det lägsta beloppet för tecknat kapital som är fastställt i stadgarna.

[S3]Vad som sägs i 1 kap.3 § första stycket 3 och tredje stycket, 1 kap. 4 § första stycket 2 och 3 och andra stycket samt 4 kap. 4 § aktiebolagsförordningen om styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant skall

 1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och
 2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.

5 §  Vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen skall det, utöver vad som följer av 4 §, ges in

 1. en kopia av ett avtal om arbetstagarinflytande enligt 31-34 §§ lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ,
 2. en kopia av ett beslut enligt 24 § första stycket lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ,
 3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 22 § lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ har löpt ut och att ett sådant avtal som avses i 1 inte har ingåtts, eller
 4. handlingar som visar att lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ inte är tillämplig på europakooperativet.

6 §  Om ett europakooperativ har bildats genom fusion enligt artikel 2.1 fjärde strecksatsen i SCE-förordningen, ska det vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen ges in en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 22 i SCE-förordningen. Dessutom ska följande handlingar ges in för var och en av de fusionerande föreningarna:

 1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det förslag som avses i första stycket godkändes, och
 2. en kopia av ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i SCE- förordningen.

[S2]En handling som avses i andra stycket 2 behöver inte ges in, om intyget har utfärdats av Bolagsverket.

[S3]I övrigt tillämpas bestämmelserna i 1 kap.3233, 35 och 35 a §§aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant ska

 1. i dualistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och
 2. i monistiskt organiserade europakooperativ gälla för ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.

[S4]När det gäller förening som driver försäkringsrörelse gäller dessutom bestämmelserna i 2 kap. 16 § 3 försäkringsrörelseförordningen (2011:257) i fråga om skyddet för en fusionerande förenings borgenärer. Förordning (2011:265).

7 §  Om ett europakooperativ har bildats genom ombildning av en ekonomisk förening till ett europakooperativ enligt artikel 2.1 femte strecksatsen i SCE-förordningen, skall det vid en anmälan enligt artikel 11 i SCE-förordningen ges in följande handlingar:

 1. en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 35.3 i SCE-förordningen,
 2. en kopia av ett sådant intyg från en revisor som avses i artikel 35.5 i SCE-förordningen, och
 3. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där det förslag som avses i 1 godkändes.

8 §  Vid en anmälan för registrering av ett beslut enligt 22 § första stycket lagen (2006:595) om europakooperativ skall tillsynsorganet ge in en kopia av protokollet från det sammanträde där beslutet fattades.

9 §  Vid en anmälan för registrering av ändring av ett europakooperativs stadgar tillämpas 1 kap. 6 § första stycket aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om bolagsstämman skall avse europakooperativets stämma. Vad som sägs om bolagsordningen skall avse stadgarna.

10 §  Om talan har väckts om att ändra eller upphäva ett sådant stämmobeslut som skall anmälas för registrering, tillämpas 1 kap. 8 § aktiebolagsförordningen (2005:559). Vad som där sägs om bolagsstämman skall avse europakooperativets stämma.

11 §  I fråga om anmälan av beslut om likvidation m.m. tillämpas 2 kap.2027 §§ förordningen (2018:795) om ekonomiska föreningar. Förordning (2018:764).

Registrering av vissa beslut

12 §  Följande beslut skall registreras i europakooperativsregistret när de har vunnit laga kraft:

 1. Bolagsverkets beslut enligt 37 § första stycket lagen (2006:595) om europakooperativ om att ett europakooperativ inte uppfyller skyldigheten i artikel 6 i SCE-förordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, och
 2. Bolagsverkets beslut enligt 37 § andra stycket lagen om europakooperativ om att ett europakooperativ skall gå i likvidation.

Underrättelser

13 §  Bolagsverket skall, utöver vad som följer av 4 kap. 5 § aktiebolagsförordningen (2005:559), underrätta europakooperativet när verket fattar beslut i ett ärende om tillstånd till flyttning av säte enligt 18 § lagen (2006:595) om europakooperativ.

14 §  Om allmän domstol har fattat ett beslut i ett ärende om flyttning av ett europakooperativs säte enligt 19 § lagen (2006:595) om europakooperativ, skall domstolen underrätta Bolagsverket om detta. Till underrättelsen skall en kopia av domstolens beslut fogas.

15 §  Bolagsverket ska genast underrätta Skatteverket och Finansinspektionen när ett förslag om flyttning av ett europakooperativs säte har offentliggjorts enligt artikel 7.2 i SCE-förordningen. Förordning (2009:720).

16 §  Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när inspektionen fattar beslut om att motsätta sig att ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige.

[S2]Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när det fattar beslut om hinder mot att ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige. Om ansökan om tillstånd till flyttning av säte prövas av Finansinspektionen, ska Skatteverket i stället underrätta inspektionen. Förordning (2009:720).

17 §  Om Bolagsverket får kännedom om att ett europakooperativ som har sitt säte i en annan stat samtidigt har sitt huvudkontor i Sverige, skall verket underrätta den behöriga myndigheten i den stat där europakooperativet har sitt säte om detta.

Registreringsavgifter

18 §  I ärenden som rör registrering ska, utöver vad som följer av 3 kap.1 och 2 §§aktiebolagsförordningen (2005:559), avgifter betalas med följande belopp:

 1. vid en anmälan för registrering av ett europakooperativ enligt artikel 11 i SCE-förordningen, 2 500 kronor,
 2. vid en anmälan för registrering av beslut eller uppgifter enligt 11 § lagen (2006:595) om europakooperativ, 1 000 kronor,
 3. vid en anmälan för registrering av beslut enligt 22 § första stycket lagen om europakooperativ, 800 kronor, och
 4. vid en anmälan enligt 17 kap. 9 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar att europakooperativets föreningsstämma har beslutat om likvidation, 1 000 kronor. Förordning (2020:679).

Avgifter för vissa ärenden

19 §  För handläggning och prövning av ansökan om tillstånd till flyttning av säte enligt 16 § lagen (2006:595) om europakooperativ skall avgift betalas med 1 500 kronor.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:922) om europakooperativ

CELEX-nr
32003R1435
Ikraftträder
2006-08-18

Förordning (2008:25) om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2008-02-15

Förordning (2009:720) om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2009.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där fusionsplan eller fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 15, 16 §§
Ikraftträder
2009-07-15

Förordning (2011:265) om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ

Omfattning
ändr. 1, 6 §§
CELEX-nr
32003R1435
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2018:764) om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ

Omfattning
ändr. 2, 11 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2020:679) om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.
Omfattning
ändr. 1, 18 §§
Ikraftträder
2021-01-01