lagen.nu

Förordning (1987:978) om ekonomiska föreningar

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1987-11-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:1343
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-01-15
Övrigt
Rättelseblad 2008:22 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning tillämpas på ekonomiska föreningar enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar enligt bostadsrättslagen (1991:614), kooperativa hyresrättsföreningar enligt lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och sambruksföreningar enligt lagen (1975:417) om sambruksföreningar.

Bestämmelserna om verkställande direktör och vice verkställande direktör tillämpas dock inte på bostadsrättsföreningar eller sambruksföreningar. Beträffande dessa föreningar gäller även de inskränkningar i förordningens tillämplighet som framgår av 4, 7, 13 f och 14 §§. Beträffande kooperativa hyresrättsföreningar gäller de inskränkningar som framgår av 4, 13 f och 14 §§. Förordning (2008:22).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1991:634, 2002:107, 2008:22

2 § En anmälan för registrering enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen (1991:614), lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och lagen (1975:417) om sambruksföreningar ska göras skriftligen hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten).

En anmälan enligt första stycket eller en sådan ansökan enligt de angivna lagarna som ska handläggas av registreringsmyndigheten får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

En anmälan för registrering ska undertecknas av en styrelseledamot eller av den verkställande direktören. En anmälan av en förening i likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, av en av likvidatorerna. Förordning (2008:104).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

2 a § En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om elektronisk underskrift. Förordning (2016:636).

3 § Anmälan som görs för en registrerad förening enligt denna förordning skall innehålla uppgift om föreningens organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Registrering av en förening

4 § En anmälan för registrering av en förening enligt 2 kap. 3 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 9 kap. 2 och 3 §§ bostadsrättslagen (1991:614), 2 kap. 1 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller 5 § lagen (1975:417) om sambruksföreningar ska ange

 • 1. föreningens postadress,
 • 2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum och postadress samt, om postadressen avviker från hemvistet, även hemvist för styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna, verkställande direktören, vice verkställande direktörerna, firmatecknarna och person som har fått bemyndigande enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar,
 • 3. hur föreningens firma tecknas.

Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete

 • 1. att föreningen har minst så många medlemmar som anges i 2 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar, 1 kap. 2 § bostadsrättslagen, 2 kap. 1 § lagen om kooperativ hyresrätt respektive 3 § lagen om sambruksföreningar,
 • 2. att, om enligt stadgarna eller enligt beslut som har fattats vid sammanträde med medlemmarna föreningen inte får börja sin verksamhet förrän visst eller vissa villkor har uppfyllts, villkoret i fråga är uppfyllt,
 • 3. att de i första stycket 2 angivna personerna inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller är i konkurs; i fråga om personer som har fått bemyndigande enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar fordras dock endast en försäkran att den bemyndigade inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 • 4. att föreningens revisorer uppfyller de i 8 kap. 3 och 4 §§ lagen om ekonomiska föreningar angivna behörighetskraven och, när det är fråga om en förening enligt sistnämnda lag, de i 8 kap. 5 § samma lag angivna behörighetskraven,
 • 5. att uppgifterna i anmälan om val av styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om vem som har fått bemyndigande enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar och om hur föreningens firma tecknas stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat, och
 • 6. att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, revisorer, firmatecknare och enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar bemyndigad person har åtagit sig uppdragen. Förordning (2008:104).

5 § Tillsammans med en anmälan som avses i 4 § ska föreningen ge in

 • 1. en kopia av föreningens stadgar, och
 • 2. en kopia av protokoll från sammanträde med föreningens medlemmar som visar att dessa har antagit stadgarna. Förordning (2016:325).

Ändringar/Förarbeten (4)

5 a § Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, ska det vid anmälan enligt 4 § ges in en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde.

Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar, om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet. Förordning (2008:104).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:609

Föreningens ledning

6 § Vid en anmälan för registrering enligt 6 kap. 15 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska 4 § första stycket och andra stycket 3 tillämpas.

Om anmälan inte endast avser en ändring av hemvist eller postadress, ska 4 § andra stycket 3, 5 och 6 tillämpas. Förordning (2008:104).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 1992:1456, 2008:104

Föreningsstämma

7 § Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 7 kap. 50 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av ett beslut om ändring av stadgarna för en ekonomisk förening som avses i den lagen, för en kooperativ hyresrättsförening eller för en sambruksförening eller för registrering enligt 9 kap. 25 § bostadsrättslagen (1991:614) av ett beslut om ändring av stadgarna för en bostadsrättsförening ska föreningen ge in

 • 1. en kopia av föreningsstämmans protokoll,
 • 2. en kopia av stadgarna i deras nya lydelse.

I sådana fall som avses i 7 kap. 42 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar ska en anmälan för en ekonomisk förening som avses i den lagen eller en kooperativ hyresrättsförening innehålla en försäkran på heder och samvete av styrelsen att underrättelse enligt det sistnämnda lagrummet har ägt rum.

Vid anmälan för registrering enligt 9 kap. 18 a § bostadsrättslagen av ett beslut om nedsättning av samtliga insatser ska föreningen lämna in en kopia av föreningsstämmans protokoll. Förordning (2016:325).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

7 a § Om talan enligt 7 kap. 43 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om att upphäva eller ändra ett sådant föreningsstämmobeslut som ska anmälas för registrering väcks vid allmän domstol, ska domstolen underrätta Bolagsverket när

 • 1. talan har väckts,
 • 2. det finns en dom eller ett slutligt beslut som har fått laga kraft, eller
 • 3. det genom beslut under rättegången har bestämts att föreningsstämmobeslutet inte får verkställas. Förordning (2016:325).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:104, 2016:325

Revisorer

7 b § En anmälan enligt 8 kap. 18 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska innehålla en försäkran på heder och samvete

 • 1. att uppgifterna i anmälan om val av revisor eller revisorssuppleant stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat, och
 • 2. att de personer som har utsetts till revisor eller revisorssuppleant uppfyller de behörighetskrav som anges i 8 kap. 3 och 4 §§ lagen om ekonomiska föreningar och, om 8 kap. 5 § samma lag är tillämplig, de krav som anges i den paragrafen samt att de angivna personerna har åtagit sig uppdragen.

Första stycket gäller inte

 • 1. en anmälan som endast avser en ändring av hemvist, postadress eller huvudansvarig för revisionsbolag, och
 • 2. en anmälan om att skyldigheten att ha auktoriserad eller godkänd revisor har upphört. Förordning (2016:325).

7 c § Om en revisor enligt 8 kap. 8 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar har anmält att hans eller hennes uppdrag har upphört i förtid, ska Bolagsverket sända en kopia av anmälan till Finansinspektionen och Revisorsinspektionen. Förordning (2016:1343).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2016:1343, 2016:325, 2016:444

Minskning av reservfonden

7 d § Tillsammans med en ansökan enligt 10 kap. 17 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska det ges in en kopia av föreningsstämmans protokoll. Förordning (2016:444).

Likvidation och upplösning

8 § Till föreningens anmälan enligt 11 kap. 1 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall fogas en kopia av föreningsstämmans protokoll. Förordning (2003:1048).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1990:1504

8 a § När en ansökan om likvidation har kommit in till rätten, skall rätten genast anmäla detta till registreringsmyndigheten. Rätten skall också anmäla beslut om likvidation och beslut om förordnande eller entledigande av likvidator till registreringsmyndigheten. Förordning (2003:1048).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1048

8 b § Till rättens anmälan enligt 8 a § andra meningen skall fogas en kopia av rättens beslut. Anmälan skall innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och postadress för likvidatorn. Om likvidatorns postadress avviker från hemvistet, skall även hemvistet anges. Om det har utsetts en suppleant för likvidatorn, skall motsvarande uppgifter lämnas om denne. Förordning (2003:1048).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1048

8 c § Om högre rätt upphäver ett likvidationsbeslut som inte har verkställts, skall rätten genast anmäla detta till registreringsmyndigheten. Förordning (2003:1048).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1048

8 d § Om föreningens firma under likvidationen ska tecknas av någon annan än likvidatorn eller, när flera likvidatorer utsetts, firman inte ska tecknas av likvidatorerna gemensamt, ska likvidatorn eller likvidatorerna anmäla detta särskilt. Detsamma gäller om andra uppgifter i registret ska ändras. Om någon annan än likvidator har utsetts till firmatecknare, ska 4 § första stycket 2 och 3 och andra stycket 3 och 6 tillämpas. Förordning (2008:104).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:104, 2003:1048

9 § Till anmälan för registrering enligt 11 kap. 15 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar att likvidatorerna har lagt fram slutredovisning skall fogas

 • 1. en kopia av föreningsstämmans protokoll, samt
 • 2. ett bevis om dagen för utfärdande av kallelsen på okända borgenärer.

10 § Vid en anmälan för registrering enligt 11 kap. 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar att likvidationen ska fortsätta ska 4 § första stycket och andra stycket 3-6 tillämpas. Förordning (2008:104).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:104

11 § En anmälan för registrering enligt 11 kap. 17 § tredje stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av beslut att likvidationen ska upphöra och föreningens verksamhet återupptas ska innehålla en försäkran på heder och samvete

 • 1. att likvidationsanledning enligt lagen om ekonomiska föreningar eller enligt stadgarna inte föreligger, samt
 • 2. att utskiftning inte har ägt rum.

Till anmälan ska fogas

 • 1. en kopia av föreningsstämmans protokoll, och
 • 2. en kopia av revisorernas yttrande.

Vid anmälan ska 4 § första stycket och andra stycket 3-6 tillämpas. Förordning (2008:104).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:104

12 § Till anmälan för registrering enligt 11 kap. 17 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av att ett likvidationsbeslut har upphävts skall fogas en kopia av rättens dom eller bslut med lagakraftbevis.

Fusion

13 § Tillsammans med en ansökan enligt 12 kap. 11 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska det ges in en försäkran på heder och samvete från föreningarnas styrelser eller verkställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.

Om fusionsplanen har godkänts av fullmäktige, ska det tillsammans med ansökan också ges in en försäkran på heder och samvete att en underrättelse som avses i 7 kap. 42 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar har ägt rum.

I 12 kap. 11 § lagen om ekonomiska föreningar finns bestämmelser om andra handlingar som ska ges in tillsammans med ansökan. Förordning (2016:325).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (7)

13 a § Om talan har väckts vid allmän domstol mot föreningsstämmans beslut att godkänna en fusionsplan, ska domstolen underrätta Bolagsverket om detta. Underrättelse ska också lämnas när det föreligger en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Förordning (2008:22).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:22

13 b § Bolagsverket ska underrätta Skatteverket när en ansökan enligt 12 kap. 11 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar har gjorts.

Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när Skatteverket fattar beslut om hinder mot verkställande av en fusionsplan. Förordning (2008:22).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:22

13 c § Om allmän domstol har beslutat om att lämna tillstånd till verkställande av fusionsplan enligt 12 kap. 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, ska domstolen underrätta Bolagsverket om detta. Till underrättelsen ska en kopia av domstolens beslut fogas. Förordning (2008:22).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:22

13 d § Vid en anmälan för registrering enligt 12 kap. 17 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av förening som har bildats i samband med fusion genom kombination tillämpas 4 §.

Till anmälan ska det vidare fogas

 • 1. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur föreningens firma tecknas stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat, och
 • 2. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare har åtagit sig uppdragen. Förordning (2008:104).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:104, 2008:22

13 e § Vid en anmälan för registrering enligt 12 kap. 38 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska följande handlingar ges in:

 • 1. fusionsintyg för de utländska bolag som deltar i fusionen från de behöriga myndigheterna i de stater där bolagen är registrerade,
 • 2. kopior av de fusionsplaner som har godkänts av de utländska bolagens stämmor.

I fråga om den förening som bildas genom fusionen ska anmälan innehålla de uppgifter som anges i 13 d §.

Till anmälan enligt första stycket ska vidare fogas

 • 1. en kopia av ett avtal om medverkan enligt 29 § lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,
 • 2. en kopia av ett beslut enligt 22 § andra stycket lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,
 • 3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 § lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner har löpt ut och att 32-40 §§ den lagen ska tillämpas, eller
 • 4. handlingar som visar att lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner inte är tillämplig på föreningen. Förordning (2008:22).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:22

13 f § Bestämmelserna i 13-13 e §§ gäller inte i fråga om sambruksföreningar. Bestämmelserna i 13 e § gäller inte heller i fråga om bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Förordning (2008:22).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:22

Föreningens firma

14 § Anmälan för registrering enligt 14 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av bifirma kan tas upp i anmälan om föreningens registrering. Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att uppgifterna stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat.

Denna paragraf gäller inte för bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och sambruksföreningar. Förordning (2014:546).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:107, 2014:546

Föreningsregistret

15 § Föreningsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos registreringsmyndigheten. Förordning (2001:897).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1992:1456, 2000:846, 2001:897

15 a § Föreningsregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 • 1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
 • 2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som registreras i föreningsregistret,
 • 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 • 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
 • 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  • a) som avser föreningar som registreras i föreningsregistret,
  • b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller
  • c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2001:894).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:894

15 b § Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för föreningsregistret. Förordning (2001:894).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:894

15 c § Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:894).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:894

15 d § Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 15 a § medge direktåtkomst till föreningsregistret. Förordning (2001:894).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:894

15 e § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:894).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:894

15 f § I fråga om rättelse av personuppgifter i föreningsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2001:894).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:894

15 g § Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till registreringsmyndigheten, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling som avses i första stycket, ska det framgå av informationen att handlingen behandlas av myndigheten. Förordning (2008:104).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:894, 2008:104

15 h § Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2008:104).

16 § Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen (1991:614), lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller lagen (1975:417) om sambruksföreningar ska biläggas föreningsregistret. Sådana handlingar ska för varje förening sammanföras i akter. Förordning (2008:104).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1991:634, 2002:107, 2008:104

16 a § Registreringsmyndigheten skall såvitt avser företag som står under Finansinspektionens tillsyn snarast efter det att registrering har skett underrätta inspektionen om de uppgifter som förts in i eller förts ut ur föreningsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling. Förordning (2000:846).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2000:846

Anteckningar i föreningsregistret m.m.

17 § Anteckningar i föreningsregistret numreras i löpande följd för varje förening. Vid varje anteckning skall registreringsmyndigheten ange datum för anteckningen och dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

18 § När en förening registreras skall registreringsmyndigheten anteckna

 • 1. föreningens organisationsnummer,
 • 2. uppgifter som avses i 2 kap. 2 § 1-3, 8 och 10 samt 6 kap. 15 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar avseende ekonomiska föreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, 9 kap. 5 § 1-3, 9 och 11 bostadsrättslagen (1991:614) samt 4 § 1-3, 7 och 9 lagen (1975:417) om sambruksföreningar,
 • 3. föreningens postadress,
 • 4. föreningens bifirma, om styrelsen har antagit en sådan, samt
 • 5. lydelsen på främmande språk av föreningens firma, om lydelsen anges i stadgarna.

Om föreningen har tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, skall även dagen för tillståndet antecknas. Förordning (2004:335).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

18 a § I ett ärende om registrering av en ekonomisk förening ska beslut meddelas inom två månader efter det att en fullständig anmälan kom in till registreringsmyndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig anmälan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2009:1144).

18 b § När Bolagsverket utser en revisor enligt 8 kap. 2, 6 eller 9 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska uppgifter enligt 8 kap. 18 § samma lag antecknas i föreningsregistret. Förordning (2013:740).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1144

19 § Beslut om tillstånd till verkställande av en fusionsplan enligt 12 kap. 15 och 16 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska antecknas i föreningsregistret. Förordning (2008:22).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:22, 1992:1456

20 § Anteckning i föreningsregistret ska göras enligt följande:

 • 1. Vid registrering enligt 12 kap. 17 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska det antecknas att överlåtande förening är upplöst.
 • 2. Om ändring av stadgarna innefattar ett beslut om nedsättning av insatsernas belopp eller lindring av skyldigheten att betala in insatser till föreningen, ska det antecknas att ett sådant beslut har fattats.
 • 3. Om registreringsmyndigheten enligt 12 kap. 19 § lagen om ekonomiska föreningar har förklarat att frågan om fusion har fallit, ska det antecknas när beslutet har vunnit laga kraft.
 • 4. Vid registrering på grund av anmälan enligt 9 kap. 18 a § bostadsrättslagen (1991:614) av ett beslut om nedsättning av samtliga insatser, ska det antecknas att ett sådant beslut har fattats. Förordning (2008:22).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:38, 2008:22

20 a § På begäran av en förening ska föreningens e-postadress och telefonnummer antecknas i föreningsregistret. Förordning (2012:55).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:104, 2012:55

20 b § Vid sökning efter uppgifter som avser en förening som är upplöst får endast organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp, om det har förflutit mer än fem år sedan det har registrerats att föreningen är upplöst.

Vid sökning efter uppgifter och handlingar som avses i 16 § får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp. Förordning (2016:325).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:325

21 § I en kungörelse enligt 15 kap. 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall anges föreningens firma och organisationsnummer samt styrelsens säte eller, om föreningen är i likvidation, den tingsrätt under vilken föreningen hör.

22 § Bolagsverket ska underrätta den domstol som handlägger ett ärende om tillstånd enligt 10 kap. 17 § eller 12 kap. 11 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om:

 • 1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i ett pågående mål om talan mot det föreningsstämmobeslut som ärendet gäller, och
 • 2. en dom som har fått laga kraft och som innebär att det föreningsstämmobeslut som ärendet gäller har upphävts eller ändrats. Förordning (2016:325).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:325

23 § När en förening registreras, ska en kopia av stadgarna förses med ett bevis om registreringen. Kopian ska skickas till föreningen.

När en ändring av en förenings stadgar registreras, ska en kopia av stadgarna i deras nya lydelse förses med ett bevis om registreringen. Kopian ska skickas till föreningen.

När en ekonomisk plan för en bostadsrättsförening registreras, ska en kopia av planen förses med bevis om registreringen. Kopian ska skickas till föreningen. Förordning (2016:325).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:325

24 § När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, person som har fått bemyndigande att ta emot delgivning enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, revisor eller revisorssuppleant, ska Bolagsverket underrätta den registrerade om åtgärden. När myndigheten tar bort en sådan registrering från registret, ska den som berörs av åtgärden underrättas.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den huvudansvariga revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller borttagandet av registreringen sändas till den som berörs av åtgärden på hans eller hennes folkbokföringsadress eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är registrerad som likvidator eller suppleant för likvidator om registreringen. Underrättelsen ska sändas till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut någon underrättelse om det är uppenbart att en sådan inte fyller något syfte. Förordning (2015:128).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:128, 1992:1456

Registreringsavgifter

25 § I ärenden om registrering enligt denna förordning ska avgifter för registrering och kungörande samt för handläggning och prövning betalas med följande belopp:

 • 1. vid en anmälan för registrering av en förening, 1 400 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1 100 kronor,
 • 2. vid en anmälan enligt 11 kap. 1 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om att föreningsstämman beslutat om likvidation, 800 kronor,
 • 3. vid en anmälan för registrering av en fusionsplan enligt 12 kap. 6 eller 31 § lagen om ekonomiska föreningar, 900 kronor,
 • 4. vid en anmälan om fusion enligt 12 kap. 17 eller 38 § lagen om ekonomiska föreningar, 1 000 kronor,
 • 5. vid en anmälan om ändring av styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, hur firman tecknas, firmatecknare, person som har fått bemyndigande enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar, revisor eller revisorssuppleant, 900 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 600 kronor,
 • 6. vid någon annan anmälan eller då en anteckning i registret annars ska ske, 900 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor.

Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt första stycket 6 betalas för varje sådan firma.

Om en anmälan enligt första stycket 3 avser registrering av en fusionsplan med fler än en överlåtande förening eller fler än ett dotteraktiebolag, ska även en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande förening eller aktiebolag.

Någon avgift ska inte betalas för registrering av

 • 1. en ändrad postadress,
 • 2. förhållanden som en likvidator ska anmäla,
 • 3. en anmälan från rätten eller konkursförvaltaren,
 • 4. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 12 kap. 37 § lagen om ekonomiska föreningar.

Någon avgift ska inte heller betalas för registrering av beslut enligt 11 kap. 18 § andra stycket första meningen eller 12 kap. 19 § lagen om ekonomiska föreningar, eller för registrering av beslut om att avregistrera en firma efter en dom om upphävande av firmaregistrering.

Avgiften ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en anmälan om registrering har påbörjats. Förordning (2016:909).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (11)

26 § Har upphävts genom förordning (2016:325).

Avgifter för vissa ärenden

26 a § För handläggning och prövning av en ansökan enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska, i de fall som anges i a–h, avgifter betalas med följande belopp:

 • a) undantag från bosättningskraven (6 kap. 4 och 11 §§), 475 kronor,
 • b) undantag från bosättningskravet för revisor i visst fall (8 kap. 3 §), 1 200 kronor,
 • c) medgivande att sammanslutning eller revisionsorgan får vara revisor (8 kap. 4 §), 1 200 kronor,
 • d) undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (8 kap. 5 §), 685 kronor,
 • e) tillstånd till minskning av reservfonden (10 kap. 17 §), 900 kronor,
 • f) likvidation enligt 11 kap. 4 a §, 475 kronor,
 • g) tillstånd till verkställande av en fusionsplan (12 kap. 11 §), 900 kronor,
 • h) ärenden om att en tillgång av ringa värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden (11 kap. 13 §), 740 kronor.

Om en ansökan enligt första stycket g avser en fusion med fler än en överlåtande förening eller fler än ett överlåtande dotteraktiebolag, ska även en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande förening eller aktiebolag.

Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Den betalas inte tillbaka om handläggningen av ansökan har påbörjats. Förordning (2016:325).

Ändringar/Förarbeten (7)

26 b § Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 12 kap. 36 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar på annat språk än svenska. Förordning (2008:22).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 1992:802, 2008:22, 1994:1270

Upprättande av försäkran elektroniskt

27 § En försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får undertecknas med en elektronisk underskrift.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om elektronisk underskrift. Förordning (2016:636).

Ändringar/Förarbeten (4)

Ingivning av handlingar som har upprättats elektroniskt

27 a § Handlingar som ska fogas till anmälningar och ansökningar och som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om elektronisk överföring. Bolagsverket får även meddela föreskrifter om vilka elektroniska underskrifter som får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original. Förordning (2016:636).

Bestyrkande av kopior m.m.

28 § Kopior som ges in enligt denna förordning ska vara bestyrkta. En elektronisk kopias överensstämmelse med originalet ska vara bestyrkt enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får även ges in i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt, ska bestämmelserna i 27 a § tillämpas.

Om en handling som har upprättats i pappersform har getts in i både original och kopia, ska originalhandlingen återställas. Förordning (2008:104).

Ändringar och övergångsbestämmelser

1987:978

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Jfr prop. 1986/87:7, LU 1986/87:20, rskr 1986/87:172
Ikraft
1988-01-01
SFS-nummer
1987:978
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom förordningen upphävs (1952:495) om förande av register för ekonomiska föreningar m.m.,

Den under 1 upphävda kungörelen gäller dock fortfarande om registrering skall ske enligt äldre bestämmelser på grund av 7 § lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, övergångsbestämmelserna 2 till lagen (1987:669) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479) eller övergångsbestämmelserna 2 till lagen (1987:671) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar.

Förordning (1988:1365) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
1989-01-01
SFS-nummer
1988:1365
Rubrik
Förordning (1988:1365) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (1990:1504) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Omfattning
ändr. 4, 8 §§
Ikraft
1991-01-01
SFS-nummer
1990:1504
Rubrik
Förordning (1990:1504) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (1991:634) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 7, 16, 18 §§
Ikraft
1991-07-01
SFS-nummer
1991:634
Rubrik
Förordning (1991:634) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (1992:61) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
1992-04-01
SFS-nummer
1992:61
Rubrik
Förordning (1992:61) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (1992:409) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Omfattning
upph. 27 §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:409
Rubrik
Förordning (1992:409) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (1992:802) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 25 §;nya 26 a, 26 b §§, rubr. närmast före 26 a §
Ikraft
1992-07-01
SFS-nummer
1992:802
Rubrik
Förordning (1992:802) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (1992:1456) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Omfattning
upph. 19, 24 §§;ändr. 2, 4, 6, 15, 18, 25 §§
Ikraft
1993-01-01
SFS-nummer
1992:1456
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

Om en länsstyrelses föreningsregister inte överförts till Patent- och registreringsverket enligt förordningen (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket gäller 2, 4, 6, 15, 18, 19, 24 och 25 §§ i sin äldre lydelse fram till den tidpunkt då sådan överföring sker.

Rubrik
Förordning (1992:1456) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (1993:687) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
1993-07-01
SFS-nummer
1993:687
Rubrik
Förordning (1993:687) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (1993:1405) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Omfattning
ändr. 4, 5, 13 §§
Ikraft
1994-01-01
SFS-nummer
1993:1405
Rubrik
Förordning (1993:1405) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

1993:1646

Omfattning
ikrafttr. av 1993:1405
SFS-nummer
1993:1646

Förordning (1994:414) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
1994-07-01
SFS-nummer
1994:414
Rubrik
Förordning (1994:414) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (1994:1270) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Omfattning
upph. 26 b §;ändr. 25 §
Ikraft
1994-11-01
SFS-nummer
1994:1270
Rubrik
Förordning (1994:1270) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (1996:365) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Omfattning
ändr. 25, 26 §§
Ikraft
1996-07-01
SFS-nummer
1996:365
Rubrik
Förordning (1996:365) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (1999:1162) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 26, 26 a §§
Ikraft
2000-01-01
SFS-nummer
1999:1162
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter skall dock tillämpas i fråga om ärenden om tillstånd enligt 9 kap. 6 eller 8 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Rubrik
Förordning (1999:1162) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2000:846) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §;ny 16 a §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2000:846
Rubrik
Förordning (2000:846) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2000:1120) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 25 §
Ikraft
2001-01-01
SFS-nummer
2000:1120
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.
Rubrik
Förordning (2000:1120) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2001:894) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
nya 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 15 f, 15 g §§
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:894
Rubrik
Förordning (2001:894) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2001:897) om ändring i förordningen (2000:846) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 15 § i 2000:846
SFS-nummer
2001:897
Rubrik
Förordning (2001:897) om ändring i förordningen (2000:846) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2002:107) om ändring i förordningen (1987:987) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5, 7, 14, 16, 18 §§
Ikraft
2002-04-01
SFS-nummer
2002:107
Rubrik
Förordning (2002:107) om ändring i förordningen (1987:987) om ekonomiska föreningar

Förordning (2003:38) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 7, 20 §§
Ikraft
2003-04-01
SFS-nummer
2003:38
Rubrik
Förordning (2003:38) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2003:1048) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 8, 22, 25, 26 a §;nya 8 a, 8 b, 8 c, 8 d §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1048
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som avser fråga enligt 11 kap. 4 eller 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar i dess lydelse före den 1 januari 2004 och som har inletts vid tingsrätt före ikraftträdandet. Detsamma gäller för ärenden enligt 11 kap. 4 § första stycket 2 lagen om ekonomiska föreningar i dess lydelse före den 1 januari 2004, om föreningen är försatt i konkurs och konkursen avslutas före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2003:1048) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2004:38) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 25 §
Ikraft
2004-03-15
SFS-nummer
2004:38
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.
Rubrik
Förordning (2004:38) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2004:335) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:335
Rubrik
Förordning (2004:335) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2004:354) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 26 §§
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:354
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
 • 2. Registrerings- och tillståndsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Rubrik
Förordning (2004:354) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2004:609) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ny 5 a §
Ikraft
2004-08-01
SFS-nummer
2004:609
Rubrik
Förordning (2004:609) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2005:563) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL24/2004 s1
Ikraft
2006-01-01
CELEX-nr
32004R0139
Omfattning
ändr. 13 §
SFS-nummer
2005:563
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om anmälningar som har kommit in till Bolagsverket före den 1 januari 2006.
Rubrik
Förordning (2005:563) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2008:22) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL24/2004 s1
Ikraft
2008-02-15
CELEX-nr
32004R0139
Omfattning
ändr. 1, 13, 20, 25, 26 a §§;nya 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 13 e, 13 f, 19, 26 b §§
SFS-nummer
2008:22
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om fusioner där fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2008:22) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2008:104) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL24/2004 s1
Ikraft
2008-04-01
CELEX-nr
32004R0139
Omfattning
nuvarande 15 g § betecknas 15 h §;ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8 d, 10, 11, 13, 13 d, 16, 28 §§ rubr. närmast före tidigare upphävda 27 §;nya 2 a, 7 a, 15 g, 20 a, 27, 27 a §§, rubr. närmast före 7 a, 27 a, 28 §§
SFS-nummer
2008:104
Rubrik
Förordning (2008:104) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2008:607) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2008-11-01
SFS-nummer
2008:607
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.
 • 2. Sådan försäkran som avses i 13 § ska anses omfatta även en försäkran om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller att prövning av fusionen inte pågår enligt den lagen.
Rubrik
Förordning (2008:607) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2008:736) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 25 §
Ikraft
2008-10-01
SFS-nummer
2008:736
Rubrik
Förordning (2008:736) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2009:1144) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL376/2006 s36
Ikraft
2009-12-27
CELEX-nr
32006L0123
Omfattning
ny 18 a §
SFS-nummer
2009:1144
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
 • 2. Bestämmelserna tillämpas inte på ärenden som har kommit in till registreringsmyndigheten före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.
Rubrik
Förordning (2009:1144) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2011:981) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 26 a §
Ikraft
2011-10-01
SFS-nummer
2011:981
Rubrik
Förordning (2011:981) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2012:55) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
nuvarande 20 a § betecknas 20 b §;ny 20 a §
Ikraft
2012-04-01
SFS-nummer
2012:55
Rubrik
Förordning (2012:55) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2013:740) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ny 18 b §
Ikraft
2013-11-01
SFS-nummer
2013:740
Rubrik
Förordning (2013:740) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2014:546) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 14, 26 §§
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:546
Rubrik
Förordning (2014:546) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2015:128) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ny 24 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:128
Rubrik
Förordning (2015:128) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2015:680) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 25, 26 a §§
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:680
Rubrik
Förordning (2015:680) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2016:325) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph. 26 §, rubr. närmast före 26 §;nuvarande 7 a § betecknas 7 b §;ändr. 5, 7, 13, 20 b, 22, 23, 26 a §§;ny rubr. närmast före 7 a §, ny 7 c §, rubr. närmast före 7 c §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:325
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet och som gäller reservfonden.
Rubrik
Förordning (2016:325) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2016:444) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
direktiv 2006/43/EG
Omfattning
nuvarande 7 c § betecknas 7 d §, rubr. närmast före den tidigare 7 c § sätts närmast före den nya 7 d §;ny 7 c §
Ikraft
2016-07-02
SFS-nummer
2016:444
Rubrik
Förordning (2016:444) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2016:636) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2 a, 25, 27, 27 a §§
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:636
Rubrik
Förordning (2016:636) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2016:909) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 25 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:909
Rubrik
Förordning (2016:909) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Förordning (2016:1343) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Omfattning
ändr. 7 c §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2016:1343
Rubrik
Förordning (2016:1343) om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation