Upphävd författning

Förordning (2006:931) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2006-06-14
Ändring införd
SFS 2006:931
Ikraft
2006-08-01
Upphäver
Förordning (2000:1210) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

2 §  Forskningsrådet skall särskilt

 1. fördela medel till forskning och verksamhet som hör samman med forskning,
 2. fördela medel till utvecklingsarbete inom bebyggelseområdet,
 3. utvärdera den forskning och utveckling till vilken rådet har fördelat medel och därvid särskilt bedöma kvaliteten och betydelsen för samhället,
 4. utreda vilka forskningsbehov som är angelägna inom rådets verksamhetsområde, redovisa resultaten av dessa utredningar samt ta initiativ till och främja den forskning och det utvecklingsarbete inom bebyggelseområdet som behövs för att tillgodose sådana behov,
 5. samverka med övriga forskningsstödjande organ och därvid undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse samt i samråd med dessa organ besluta om samverkan eller avgränsning mellan rådet och dessa organ i fråga om sådana forskningsuppgifter,
 6. främja en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling i samhället,
 7. främja och ta initiativ till mång- och tvärvetenskaplig forskning,
 8. ansvara för information om forskning och forskningsresultat,
 9. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte,
 10. stimulera svenskt deltagande i aktuella forskningsteman inom Europeiska unionens ramprogram för forskning samt övriga internationella forskningsprogram,
 11. verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen,
 12. främja jämställdhet mellan kvinnor och män,
 13. främja och ta initiativ till vetenskaplig publicering och till kunskapsförmedling och dialog om den forskning som finansieras av rådet, och
 14. vara rådgivande organ åt regeringen i forskningsfrågor.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Forskningsrådet med undantag av 2, 4, 5, 10-14, 17, 19-22, 24 och 34 §§. Bestämmelserna om överklagande i 35 § verksförordningen gäller med den begränsning som anges i 21 § denna förordning.

Myndighetens ledning och organisation m.m.

4 §  Forskningsrådets generaldirektör är chef för myndigheten.

5 §  Forskningsrådet bestämmer sin organisation i de delar den inte regleras i denna instruktion.

6 §  Utöver vad som anges i 6-9 §§verksförordningen (1995:1322) skall generaldirektören ansvara för att det forskarråd som avses i 8 § tilldelas medel och resurser i övrigt för att kunna fullfölja sina uppgifter.

7 §  Vid Forskningsrådet finns en huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens. Huvudsekreteraren skall bereda och föredra ärenden inför det forskarråd som avses i 8 §.

Forskarråd

8 §  Vid Forskningsrådet finns ett forskarråd.

9 §  Forskarrådet skall besluta om fördelning av myndighetens anslag för forskning och därmed sammanhängande uppgifter samt om utvecklingsarbete inom bebyggelseområdet. Forskarrådet skall även, med beaktande av 2 §, fatta strategiska beslut om forskningens inriktning inom ramen för de mål och riktlinjer som angetts av riksdagen och regeringen.

[S2]Forskarrådet beslutar riktlinjer för sin medelsfördelning.

[S3]Forskarrådet är självständigt ansvarigt för de beslut det fattar.

10 §  Forskarrådet består av ordföranden, generaldirektören och elva andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden finns en personlig ersättare. Forskarrådet utser vice ordförande inom sig.

[S2]Sju ledamöter och deras ersättare utses genom val enligt förordningen (2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd. Ordföranden samt fyra ledamöter och fyra ersättare till dessa utses av regeringen.

[S3]Om det uppstår vakans för en ledamot eller ersättare som utses genom elektorsval, utser regeringen för återstående delen av mandatperioden en ny ledamot eller ersättare efter förslag av forskarrådet.

[S4]Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare utses för tre år. Ingen ledamot eller ersättare får utses för mer än två mandatperioder i följd.

11 §  Forskarrådet får i övrigt inrätta de beredande och rådgivande organ som behövs.

Handläggning av ärenden

12 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av forskarrådet. Om sådana ärenden inte behöver avgöras av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

13 §  Ärenden avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det medges att ärenden som avgörs av någon annan tjänsteman än generaldirektören inte behöver föredras. I särskilda beslut får det också medges att ärenden som avgörs enligt 15 § inte behöver föredras.

14 §  Forskarrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall samtliga ledamöter vara närvarande, om det är möjligt.

[S2]Ersättare har rätt att närvara vid sammanträde med forskarrådet, även om de inte har kallats in i någon ledamots ställe. De får delta i överläggningarna men inte i besluten.

15 §  Om ett ärende är så brådskande att forskarrådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med forskarrådet.

16 §  Forskarrådet kan i särskilda beslut överlämna till ordföranden, en tjänsteman eller ett beredande eller rådgivande organ att avgöra ärenden som inte behöver prövas av forskarrådet.

Personalföreträdare

Särskilda föreskrifter om vissa anställningar

18 §  Huvudsekreteraren anställs av Forskningsrådet efter förslag av forskarrådet. Den sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år bara om det finns särskilda skäl.

[S2]Anställningar som professor, forskare och forskarassistent beslutas enligt förordningen (2000:1472) om anställningar beslutade av forskningsråd.

Medelsfördelning

19 §  Forskarrådets beslut om att bevilja medel får avse högst sex år.

[S2]Forskarrådet skall vid beslut om beviljande av medel ange vem eller vilka som är mottagare av medlen och därmed ansvarar för att medlen används enligt de villkor som ställs.

[S3]Forskarrådet kan besluta att beviljade medel inte längre skall betalas ut om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som bör ställas. En upplysning om detta skall tas in i rådets beslut att bevilja medel.

20 §  Forskningsrådet skall, efter samråd med forskarrådet och myndigheter som förvaltar medel som forskarrådet fördelat, besluta

 1. vilka uppgifter som skall lämnas vid ansökan om medel,
 2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och
 3. skyldighet för mottagaren att till myndigheten lämna redogörelse för den verksamhet för vilken medlen betalas.

Överklagande

21 §  Forskarrådets beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2006:931) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Ikraftträder
2006-08-01

Ändring, SFS 2007:1059

Omfattning
upph.