Upphävd författning

Förordning (2006:948) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:948 i lydelse enligt SFS 2006:1569
Ikraft
2006-08-01
Upphäver
Förordning (2001:204) med instruktion för Expertgruppen för EU-frågor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Svenska institutet för europapolitiska studier skall bedriva och främja forskning, utvärdering, analys och studier i Europapolitiska frågor. Verksamheten skall inriktas på att självständigt och objektivt fördjupa och bredda underlaget för sådana ställningstaganden som har betydelse för utvecklingen av Europeiska unionen (EU) och för Sveriges EU-politik, främst inom områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och juridik.

2 §  Institutet skall särskilt

  1. initiera och behandla förslag till utvärderings- och forskningsprojekt,
  2. göra eller låta göra utredningar och utvärderingar,
  3. följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare inom och utom landet,
  4. publicera och sprida rapporter om verksamheten.

Myndighetens ledning

3 §  Institutet leds av en styrelse som består av högst 14 personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

4 §  Institutet har ett kansli som leds av en chef.

5 §  Institutet får inrätta beredande och rådgivande organ.

6 §  I en arbetsordning eller i särskilda beslut skall institutet meddela de närmare bestämmelser som behövs om myndighetens organisation och formerna för myndighetens verksamhet

Verksförordningens tillämpning

7 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet:

[S2]26 § om vem som får begära in upplysningar och yttranden,

[S3]29 § om inhämtande av uppgifter, och

[S4]31 § om myndighetens beslut.

8 §  Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 69 §§verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

9 §  Ärendena avgörs av styrelsen. Den är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

10 §  Ärenden som inte behöver avgöras av styrelsen får avgöras av ordföranden ensam eller av chefen för kansliet. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

Anställningar m.m.

12 §  Regeringen utser ordförande och andra ledamöter i styrelsen. Förordnandena ges för en bestämd tid.

[S2]Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

13 §  Chef för kansliet och annan personal anställs genom beslut av institutet.

Överklagande

14 §  Institutets beslut i anställningsärenden får överklagas till Överklagandenämnden för totalförsvaret. Andra beslut av institutet får överklagas bara när det är särskilt föreskrivet. Förordning (2006:1569).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:948) med instruktion för Svenska insitutet för europapolitiska studier

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (2001:204) med instruktion för Expertgruppen för EU-frågor.
  3. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2006:1569) om ändring i förordningen (2006:948) med instruktion för Svenska insitutet för europapolitiska studier

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2007-02-01

Ändring, SFS 2007:1228

Omfattning
upph.