Upphävd författning

Förordning (2007:1020) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Version: 2015:979

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1020 i lydelse enligt SFS 2015:979
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2004:1145) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har till uppgift att bedriva ett kunskapsbaserat arbete i frågor som avser socialnämndernas familjerättsliga ärenden om

  1. barns vårdnad, boende och umgänge,
  2. fastställande av faderskap och föräldraskap, och
  3. samarbetssamtal.

[S2]Myndigheten ska även bedriva ett kunskapsbaserat arbete avseende förebyggande insatser inom områdena samarbetssamtal, familjerådgivning och stöd till föräldrar i deras föräldraskap för att främja barnets utveckling (föräldrastöd).

[S3]Myndigheten har vidare till uppgift att skapa en hög kvalitet i den internationella adoptionsverksamheten i Sverige.

[S4]Myndigheten ansvarar för de uppgifter som åligger myndigheten enligt

  1. lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner,
  2. lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling, och
  3. förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption.

[S5]Myndigheten fördelar statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till organisationer för adopterade. Förordning (2015:979).

2 §  Myndigheten ska i sin verksamhet beakta Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

3 §  Myndigheten ska i frågor om internationella adoptioner särskilt

  1. övervaka att de svenska auktoriserade sammanslutningarnas arbete med internationell adoptionsförmedling sker i enlighet med lag och principen om barnets bästa, såsom denna har kommit till uttryck i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter och i 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner samt på ett etiskt godtagbart sätt i övrigt,
  2. följa den internationella utvecklingen och samla information i frågor som rör adoption av utländska barn,
  3. följa utvecklingen av kostnaderna för adoption av utländska barn,
  4. bedriva informationsverksamhet samt lämna upplysningar och biträde åt myndigheter och organisationer.

[S2]Därutöver får myndigheten förhandla med myndigheter och organisationer i andra länder om frågor som rör internationella adoptioner. Förordning (2015:390).

Rapportering

4 §  Myndigheten ska i sin årsredovisning rapportera om utvecklingen inom myndighetens verksamhetsområde, belysa aktuella problem och redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit.

Samverkan

5 §  Myndigheten ska samråda med andra myndigheter och organisationer som är verksamma i sådan verksamhet som avses i 1 §. Myndigheten har även till uppgift att samordna föräldrastödet enligt 1 § § andra stycket. Förordning (2015:390).

Ledning

6 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. Förordning (2015:390).

Anställningar och uppdrag

8 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Undantag från myndighetsförordningen

9 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Överklagande

10 § Har upphävts genom förordning (2008:1240).

Ändringar

Förordning (2007:1020) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1240) om ändring i förordningen (2007:1020) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Omfattning
upph. 10 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1325) om ändring i förordningen (2007:1020) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2015:390) om ändring i förordningen (2007:1020) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor;

Omfattning
ändr. 1, 3, 5, 7 §§
Ikraftträder
2015-09-01

Förordning (2015:979) om ändring i förordningen (2007:1020) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2016-01-01

Ändring, SFS 2017:292

Omfattning
upph.