Upphävd författning

Förordning (2004:1145) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-12-02
Ändring införd
SFS 2004:1145 i lydelse enligt SFS 2007:297
Ikraft
2005-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1128) med instruktion för Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Myndigheten för internationella adoptionsfrågor är central förvaltningsmyndighet för frågor om internationell adoptionsförmedling.

[S2]Myndigheten har till uppgift att skapa en hög kvalitet i den internationella adoptionsverksamheten i Sverige.

2 §  Myndigheten är centralmyndighet enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner och fullgör de uppgifter som följer av den lagen.

[S2]Myndigheten fullgör de uppgifter som anges i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

[S3]Myndigheten fullgör de uppgifter som centralmyndighet som anges i avtalet den 4 februari 2004 mellan Konungariket Sverige och den Socialistiska republiken Vietnam.

[S4]Myndigheten fullgör vidare de uppgifter som anges i förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption.

[S5]Myndigheten fördelar statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till organisationer för adopterade. Förordning (2007:297).

3 §  Myndigheten för internationella adoptionsfrågor skall särskilt

  • övervaka att de svenska auktoriserade sammanslutningarnas arbete med internationell adoptionsförmedling sker i enlighet med lag och principen om barnets bästa såsom denna har kommit till uttryck i FN: s konvention om barnets rättigheter och i 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner samt på ett etiskt godtagbart sätt i övrigt,
  • följa den internationella utvecklingen på sitt område och därvid samla information i frågor som rör adoption av utländska barn,
  • följa utvecklingen av kostnaderna för adoptioner av utländska barn,
  • förhandla med myndigheter och organisationer i andra länder om frågor inom myndighetens verksamhetsområde,
  • bedriva informationsverksamhet samt lämna upplysningar och biträde åt myndigheter och organisationer,
  • samråda med de adopterades organisationer samt med Socialstyrelsen och andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör hithörande frågor.

Myndighetens ledning

4 §  Myndighetens generaldirektör är chef för myndigheten.

5 §  Vid myndigheten skall det finnas ett råd som skall utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Rådet skall bestå av högst sex ledamöter. Generaldirektören skall ingå i rådet och vara dess ordförande.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 4, 5, 10-14, 19, 20, 22, 30 och 33 §§.

7 §  Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av statsbidrag får inte överklagas. Förordning (2007:297).

Ändringar

Förordning (2004:1145) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:297) om ändring i förordningen (2004:1145) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Omfattning
ändr. 2 §; ny 7 §
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:1020

Omfattning
upph.