Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling

(LIF)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1997-04-30
Ändring införd
SFS 1997:192 i lydelse enligt SFS 2015:972
Ikraft
1997-07-01
Upphäver
Lag (1979:552) om internationell adoptionshjälp
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Texten har ändrats jämfört med ursprungsmaterialet: Formattering av 6 a §

Inledning

1 §  Bestämmelserna i denna lag tillämpas när en underårig med hemvist utomlands skall adopteras av någon eller några med hemvist i Sverige.

Internationell adoptionsförmedling

2 §  Med internationell adoptionsförmedling avses verksamhet som har till syfte att skapa kontakt mellan den eller dem som önskar adoptera och myndigheter, organisationer, institutioner eller enskilda personer i det land där barnet har sitt hemvist samt att även i övrigt lämna den hjälp som behövs för att en adoption skall kunna genomföras.

3 §  Adoptioner av barn från utlandet får förmedlas endast av sammanslutningar som är auktoriserade enligt denna lag.

4 §  Den eller de som vill adoptera ett barn från utlandet ska anlita en sammanslutning som avses i 3 §. Detta gäller dock inte enstaka fall av adoption som avser släktingbarn eller där det annars finns särskilda skäl att adoptera utan förmedling av en auktoriserad sammanslutning. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska i sådana fall innan barnet lämnar landet pröva om förfarandet är godtagbart. Lag (2015:972).

De auktoriserade sammanslutningarna

5 §  Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd avgör frågor om auktorisation och har tillsyn över de auktoriserade sammanslutningarna. Lag (2015:972).

Prop. 2003/04:131: 79 Ändringarna är endast en konsekvens av att NIA får nytt namn.

Prop. 2003/04:131 6 §

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.2 Förutsättningarna att överhuvudtaget fungera som förmedlande ...

6 §  Auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Sverige får ges endast åt sammanslutningar som har till huvudsakligt syfte att förmedla internationella adoptioner. Auktorisation får ges endast om det står klart att sammanslutningen kommer att förmedla adoptioner på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt, utan vinstintresse och med barnets bästa som främsta riktmärke. För auktorisation krävs vidare att sammanslutningen har styrelse och revisorer samt stadgar som innebär att sammanslutningen är öppen. Lag (2009:289).

6 a §  En sammanslutning, som har auktorisation enligt 6 §, får beviljas auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i ett annat land, i viss del av ett annat land eller med viss adoptionskontakt i ett annat land, under förutsättning att

 1. det andra landet har en adoptionslagstiftning eller annan tillförlitlig reglering av internationell adoption, som beaktar de grundläggande principer för internationell adoption som uttrycks i Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter och i 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner,
 2. det andra landet eller den aktuella delen av det andra landet har en fungerande administration kring internationell adoptionsverksamhet,
 3. det står klart att sammanslutningen kommer att förmedla adoptioner från det andra landet eller den aktuella delen av det andra landet på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt, utan vinstintresse och med barnets bästa som främsta riktmärke,
 4. sammanslutningen redovisar kostnaderna i det andra landet och hur de fördelar sig,
 5. det med hänsyn till kostnadsbilden och omständigheterna i övrigt bedöms som lämpligt att sammanslutningen inleder eller fortsätter ett adoptionssamarbete med det andra landet, och
 6. sådan annan verksamhet än internationell adoptionsförmedling som sammanslutningen bedriver, inte äventyrar förtroendet för adoptionsverksamheten.

[S2]En sammanslutning som beviljats auktorisation för att arbeta med internationell adoptionsförmedling i ett annat land, viss del av ett annat land eller med viss adoptionskontakt i ett annat land, får bedriva verksamhet i det landet endast om behörig myndighet i det andra landet har gett sitt tillstånd till det, eller har förklarat att den är beredd att acceptera sammanslutningens verksamhet i landet.

[S3]I ärenden om auktorisation enligt denna paragraf ska Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd samråda med den svenska utlandsmyndigheten i det andra landet, om det inte är uppenbart obehövligt, samt vid behov med barnrättsorganisationer som verkar i det andra landet. Lag (2015:972).

Prop. 2003/04:131: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 6.3. Paragrafen innebär att MIA skall ta hänsyn till förhållandena i utlandet i samband med auktorisation och tillsyn.

Första stycket punkt 1 innebär att endast länder som har en adoptionslagstiftning eller annan tillförlitlig reglering av internationell adoption, som utgår från de principer gällande internationell adoption som uttrycks i Förenta Nationernas ...

7 §  Auktorisation enligt 6 § får ges för högst fem år och auktorisation enligt 6 a § får ges för högst två år. Har en ny ansökan getts in till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd innan tidigare auktorisation löpt ut gäller tidigare auktorisationsbeslut i avvaktan på beslut från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Auktorisationen får även förenas med andra villkor som har betydelse för bedrivande av verksamheten, såsom vad som ska gälla om inbetalning av avgifter samt redovisning.

[S2]För att täcka kostnaderna för verksamheten får en auktoriserad sammanslutning ta ut skäliga avgifter av dem som anlitar sammanslutningen för internationell adoptionsförmedling. Lag (2015:972).

Prop. 2003/04:131: Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1. Auktorisation skall alltjämt vara tidsbegränsad. MIA får möjlighet att ge en stabil sammanslutning auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Sverige för högst fem år. En ny sammanslutning bör få auktorisation betydligt kortare tid.

Auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i ett annat land bör dock liksom i dag ges för ...

8 §  En auktoriserad sammanslutning är skyldig att tillhandahålla internationell adoptionsförmedling åt sökande som har medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption.

[S2]Skyldigheten gäller inte i det fall sammanslutningen inte har någon utländsk kontakt som kan förmedla barn till sökanden. Detsamma gäller om sökanden misskött sina ekonomiska eller andra avtalade förpliktelser gentemot sammanslutningen. Lag (2004:769).

Prop. 2003/04:131: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 6.4.1. Den innebär att en auktoriserad sammanslutning är skyldig att förmedla sökandens ansökan till en utländsk förmedlingskontakt. Förmedlingsplikten gäller endast gentemot den som har medgivande enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen att ta emot ett utländskt barn för adoption. Denna skyldighet föreligger ...

8 a §  Sammanslutningen ska skyndsamt meddela Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd sådana förändringar i sammanslutningens verksamhet i Sverige och i utlandet samt sådana förändringar i politiska, juridiska eller andra förhållanden i utlandet som kan ha betydelse för förmedlingsverksamheten. Lag (2015:972).

Prop. 2003/04:131: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 6.4.2. Den innebär att sammanslutningarna får en upplysningsskyldighet. Alla förändringar som kan ha betydelse för förmedlingsverksamheten skall meddelas MIA.

8 b §  En auktoriserad sammanslutning är skyldig att dokumentera förmedlingsverksamheten. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärenden samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Dokumentationen ska bevaras så länge den kan antas ha betydelse för den som förmedlats för adoption genom sammanslutningen, eller för honom eller henne närstående personer.

[S2]Kopia av handlingar som avser en viss adoption ska skickas till den socialnämnd som avses i 6 kap. 15 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453).

[S3]Om sammanslutningen upphör med sin förmedlingsverksamhet, ska dokumentation av förmedlingsverksamheten överlämnas till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för förvaring. Lag (2015:972).

Prop. 2003/04:131: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 6.4.3. Första stycket innebär att sammanslutningarna får en dokumentationsskyldighet för hela förmedlingsverksamheten. Skyldigheten gäller såväl i enskilda förmedlingsärenden som i förmedlingsverksamheten i stort. Syftet med dokumentationsskyldigheten är att säkerställa att viktig information om verksamheten sparas för framtiden, så att i första hand den som förmedlats för adoption ...

8 c §  Den som en sammanslutnings handlingar i förmedlingsverksamheten rör ska på begäran, så snart som möjligt, tillhandahållas efterfrågade handlingar för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om det inte kan antas att en annan enskild person lider men.

[S2]Frågor om utlämnande enligt första stycket prövas av den som ansvarar för handlingarna. Anser denne att någon handling eller en del av en handling inte bör lämnas ut ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för prövning. Lag (2015:972).

8 d §  Medel som en sökande har inbetalat till en auktoriserad sammanslutning och som inte avser ersättning för intjänat arvode, uppkomna kostnader eller gjorda utlägg skall, om annat inte har avtalats, vid varje tillfälle kunna betalas tillbaka. Sådana medel skall hållas skilda från den auktoriserade sammanslutningens egna medel. Lag (2004:769).

Prop. 2003/04:131: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 6.4.4. Bestämmelsen har utformats med beaktande av Lagrådets synpunkter. Syftet med bestämmelsen är att skydda medel som sökande som står i kö för adoptionsprocessen har betalat in till sammanslutningen.

Av bestämmelsen framgår att en auktoriserad sammanslutning vid varje tillfälle skall kunna betala tillbaka medel som sammanslutningen mottagit från en sökande ...

8 e §  En auktoriserad sammanslutning skall ha ekonomiska medel för avveckling av sammanslutningen. Lag (2004:769).

Prop. 2003/04:131: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 6.4.4. Enligt bestämmelsen skall sammanslutningen ha egna ekonomiska medel för avveckling av sammanslutningen. Bestämmelsen syftar inte på de återbetalningspliktiga medlen som avses i 8 d §. Sammanslutningen får bedöma vilka kostnader som kan uppkomma vid en eventuell avveckling av verksamheten och utifrån denna bedömning sätta av tillräckliga ekonomiska medel.

MIA ...

9 §  Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har rätt att inspektera en auktoriserad sammanslutnings verksamhet och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

[S2]Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen. Lag (2015:972).

Prop. 2003/04:131: Paragrafen behandlas i avsnitt 6.5 och den ger MIA fler tillsynsverktyg. MIA ges tillträdesrätt till sammanslutningarnas verksamhetslokaler och får rätt att inhämta de upplysningar och de handlingar som behövs i tillsynen. Sammanslutningarna är skyldiga att bistå MIA i samband med en inspektion. Av 10 § följer att auktorisation kan återkallas om sammanslutningen inte tillhandahåller MIA begärda upplysningar och handlingar ...

9 a §  Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får förelägga en auktoriserad sammanslutning att avhjälpa brister i förmedlingsverksamheten. Lag (2015:972).

Prop. 2003/04:131: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 6.5. MIA ges rätt att förelägga en auktoriserad sammanslutning att avhjälpa brister i förmedlingsverksamheten.

10 §  Auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Sverige ska återkallas, om de förutsättningar som anges i 6 § inte längre finns. Sådan auktorisation ska också återkallas om sammanslutningen inte tillhandahåller Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd begärda upplysningar eller handlingar enligt 9 § eller följer myndighetens beslut enligt 9 a §. Detsamma gäller om sammanslutningen inte förmedlat något barn under de senaste två åren, om det inte finns särskilda skäl.

[S2]Auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i ett annat land ska återkallas, om de förutsättningar som anges i 6 eller 6 a § inte längre finns.

[S3]En auktorisation ska vidare återkallas, om sammanslutningen inte uppfyller villkor som uppställts för auktorisationen. Lag (2015:972).

Prop. 2003/04:131: Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1 och 6.5.1 och innehåller några nyheter.

Första stycket avser auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Sverige. Auktorisationen skall återkallas om förutsättningarna för att bevilja auktorisation enligt 6 § inte längre föreligger eller om sammanslutningen inte tillhandahåller ...

11 § Har upphävts genom lag (2001:477).

12 §  Om en auktoriserad sammanslutning har vägrat adoptionsförmedling i ett visst fall, får Myndigheten familjerätt och föräldraskapsstöd på begäran av den eller dem som söker adoption uppdra åt sammanslutningen att ändå förmedla adoptionen. Lag (2015:972).

Tystnadsplikt

13 §  Den som är eller har varit verksam inom en auktoriserad sammanslutning får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid fått veta om enskildas personliga förhållanden.

Överklagande

14 §  Beslut av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd enligt 4 § tredje meningen, 6 §, 6 a § första stycket, 7 § första stycket, 9 a och 10 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S2]I fråga om överklagande av beslut av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd enligt 8 c § andra stycket gäller bestämmelserna i 6 kap.711 §§offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

[S3]Beslut i övrigt av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får inte överklagas. Lag (2015:972).

Prop. 2003/04:131: Paragrafen behandlas i avsnitt 6.5 och 6.4.3. Även ett beslut om föreläggande och ett auktorisationsbeslut enligt 6 a § skall kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. MIA:s beslut om att viss dokumentation i en sammanslutnings förmedlingsverksamhet inte skall lämnas ut till den som begär det, överklagas hos kammarrätten enligt <a href="https://lagen.nu/1980:100#K15P7" ...

Ansvar

15 §  Den som förmedlar en internationell adoption i strid med 3 § döms till böter. Detsamma gäller den som i strid med 4 § låter föra ut ett barn från det land där det har sitt hemvist.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997, då lagen (1979:552) om internationell adoptionshjälp upphör att gälla.
  2. Sammanslutningar som vid den nya lagens ikraftträdande har auktorisation enligt den upphävda lagen skall anses ha fått auktorisation enligt den nya lagen.
  3. Om det vid den nya lagens ikraftträdande finns ett giltigt medgivande enligt 25 § socialtjänstlagen (1980:620), skall någon prövning inte göras enligt 4 § i den nya lagen.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:192, Prop. 1996/97:91, Bet. 1996/97:SoU15
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (2001:477) om ändring i lagen (1997:192) om internationell adpotionsförmedling

Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Omfattning
upph. 8, 11 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2004:769) om ändring i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för auktorisation som har beviljats före den 1 januari 2005, dock längst till dess auktorisationen återkallats eller tiden för dess giltighet löpt ut. Föreskrifterna i 5 och 8 c §§ skall dock tillämpas från ikraftträdandet av denna lag.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:10, Prop. 2003/04:131, Bet. 2004/05:SoU3
Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 §§; nya 6 a, 8, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 9 a §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2009:289) om ändring i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling

Förarbeten
Rskr. 2008/09:205, Prop. 2008/09:109, Bet. 2008/09:SoU10
Omfattning
ändr. 6, 6 a §§
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:465) om ändring i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2015:972) om ändring i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling

Förarbeten
Rskr. 2015/16:102, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:SoU1
Omfattning
ändr. 4, 5, 6 a, 7, 8 a, 8 b, 8 c, 9, 9 a, 10, 12, 14 §§
Ikraftträder
2016-01-01