Upphävd författning

Förordning (2007:1033) med instruktion för Jämställdhetsnämnden

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1033
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1991:1437) med instruktion för Jämställdhetsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Jämställdhetsnämnden ska pröva frågor om vitesföreläggande enligt 35 § jämställdhetslagen (1991:433) och överklaganden enligt 42 § samma lag.

Ledning

2 §  Jämställdhetsnämnden leds av en nämnd.

3 §  Nämnden ska bestå av nio ledamöter. För varje ledamot ska det finnas en personlig ersättare.

Anställningar och uppdrag

4 §  Hos Jämställdhetsnämnden finns en sekreterare.

Beslutförhet

5 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande, bland dem lika många för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan.

6 §  Jämställdhetsnämnden får i arbetsordningen meddela närmare föreskrifter om grunderna för ledamöternas tjänstgöring och nämndens sammansättning.

[S2]I övrigt bestäms nämndens sammansättning i ett visst ärende av ordföranden.

Omröstning

7 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Ordföranden säger dock sin mening först.

[S2]Om någon ledamot vid föredragningen av ett ärende anser att förhandling ska hållas, gäller den meningen som nämndens beslut.

Ärendenas handläggning

8 §  Dagbok ska föras över ärendena och de handlingar som kommer in i dessa. Närmare föreskrifter om detta meddelas av nämnden i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

9 §  I kallelser till förhandlingar ska arbetsgivaren upplysas om att ärendet kan avgöras även om arbetsgivaren uteblir.

10 §  Om nämnden skjuter upp en påbörjad förhandling, ska förhandlingen återupptas så snart som möjligt. En ny förhandling behöver inte hållas på grund av ett sådant uppehåll.

11 §  Beslut som innebär att ärenden enligt 1 § avgörs på annat sätt än genom avskrivning ska sättas upp särskilt och skrivas under av ordföranden.

12 §  Förelägganden enligt 36 § jämställdhetslagen (1991:433) samt kallelser till förhandlingar ska delges. Detsamma gäller andra handlingar som arbetsgivaren eller någon annan ska få del av.

13 §  Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

14 §  En kopia av ett sådant beslut som avses i 11 § ska sändas till Jämställdhetsombudsmannen i vanligt brev samma dag som beslutet meddelades.

15 §  Jämställdhetsnämnden får besluta om ersättning av allmänna medel åt den som efter beslut av nämnden har gjort en utredning i ett ärende eller på kallelse har inställt sig för att höras inför nämnden. Sådan ersättning får dock inte beviljas arbetsgivaren eller ombudsmannen.

16 §  Jämställdhetsnämnden får bevilja en arbetsgivare som har inställt sig till en förhandling ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle, om nämnden finner att sådan ersättning skäligen bör lämnas.

17 §  I fråga om ersättning enligt 15 och 16 §§ tillämpas förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. och kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m.

Förordnanden

18 §  Ledamöter i nämnden får inte vara underåriga eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

19 §  Ordföranden och ytterligare två ledamöter i nämnden utses bland personer som inte företräder arbetsgivar- eller arbetstagarintressen.

[S2]Ordföranden ska vara jurist och bör ha erfarenhet av tjänstgöring som domare.

20 §  Av de övriga sex ledamöterna i nämnden utses

  • en efter förslag av Sveriges Kommuner och Landsting,
  • en efter förslag av Arbetsgivarverket,
  • en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige,
  • en efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation,
  • en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation, och
  • en bland personer som kan anses företräda privata arbetsgivarintressen.

21 §  Vad som föreskrivs i 18-20 §§ om ordföranden och övriga ledamöter i nämnden gäller även vice ordföranden och övriga ledamöters ersättare.

Ändringar

Förordning (2007:1033) med instruktion för Jämställdhetsnämnden

Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2008:1328

Omfattning
upph.