Upphävd författning

Förordning (2007:1036) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1036 i lydelse enligt SFS 2008:635
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) har de uppgifter som anges i lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

[S2]Ombudsmannen ska också verka för att diskriminering på grund av sexuell läggning inte förekommer på andra områden av samhällslivet samt förebygga och motverka homofobi.

2 §  Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) ska särskilt

  • genom rådgivning och på andra sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering på grund av sexuell läggning kan ta till vara sina rättigheter,
  • föreslå regeringen författningsändringar och andra åtgärder som kan motverka diskriminering på grund av sexuell läggning,
  • ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och informationsverksamhet samt andra opinionsbildande insatser som rör homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och följa forsknings- och utvecklingsarbete som avser sådan diskriminering och homofobi,
  • upprätthålla kontakter med organisationer vars verksamhet rör frågor om sexuell läggning, övriga ombudsmän mot diskriminering, barn- och elevombudet inom Statens skolinspektion, universitet, högskolor, skolor och andra verksamheter som regleras i skollagen (1985:1100), Statens folkhälsoinstitut och andra myndigheter samt med landsting, kommuner och organisationer på arbetsmarknaden, och
  • följa den internationella utvecklingen inom ansvarsområdet, särskilt utvecklingen inom Europeiska unionen. Förordning (2008:635).

3 §  Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet fördelat på kvinnor och män.

Ledning

4 §  Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

5 §  Ombudsmannen är myndighetschef.

Ärendenas handläggning

6 §  Ett vitesföreläggande enligt 18 § lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning ska delges arbetsgivaren.

[S2]Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Ändringar

Förordning (2007:1036) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:635) om ändring i förordningen (2007:1036) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-10-01

Ändring, SFS 2008:1401

Omfattning
upph.