Upphävd författning

Förordning (2007:1043) med instruktion för Livsmedelsverket

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1043
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2001:1259) med instruktion för Livsmedelsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Livsmedelsverket har som förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor till uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

2 §  Myndigheten ska

 1. utarbeta regler inom livsmedelsområdet,
 2. utöva offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804) samt leda och samordna livsmedelskontrollen,
 3. verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet,
 4. verka för att exporterande livsmedelsföretag uppfyller sådana särskilda krav som mottagarlandet kan ställa,
 5. bedriva undersökningar om livsmedel och matvanor samt utföra analyser, utveckla metoder och utföra riskvärderingar på livsmedelsområdet,
 6. vara nationellt referenslaboratorium inom sitt verksamhetsområde,
 7. informera konsumenter, företag och andra intressenter i livsmedelskedjan om gällande regelverk, kostråd och andra viktiga förhållanden på livsmedelsområdet,
 8. medverka i genomförandet av politiken för regional tillväxt,
 9. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning,
 10. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet, samt
 11. främja konsumenternas, särskilt barns och ungdomars, förutsättningar att göra medvetna val avseende hälsosam och säker mat.

3 §  Myndigheten ska utföra de uppgifter som ankommer på en medlemsstat enligt artiklarna 41-44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Den samlade kontrollplanen och den årliga rapporten ska utarbetas efter samråd med Statens jordbruksverk.

4 §  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Jordbruksverket med underlag till den allmänna beredskapsplan för foder och livsmedel som avses i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Underlaget ska utarbetas i enlighet med samma artikel i denna EG-förordning.

Särskilda uppgifter

5 §  Myndigheten är Sveriges kontaktmyndighet till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Myndigheten ansvarar för samordningen med övriga berörda svenska myndigheter i kontakter med EFSA.

6 §  Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 § 10 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

7 §  Myndigheten ska till Livsmedelsekonomiska institutet lämna ut de uppgifter inom myndighetens verksamhetsområde som institutet behöver.

8 §  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att i sitt informations- och utredningsarbete utgå från kvinnors respektive mäns villkor och behov.

9 §  Myndigheten får utföra undersökningar på uppdrag av myndigheter och enskilda.

Myndighetens ledning

10 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

11 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.

Särskilda organ

12 §  Till stöd i vetenskapliga frågor får myndigheten utse fristående rådgivare. Sådana rådgivare benämns vetenskapliga råd.

Anställningar och uppdrag

13 §  Generaldirektören är myndighetschef.

14 §  En professor anställs genom beslut av regeringen efter förslag av myndigheten.

15 §  En anställning som professor ska kungöras ledig till ansökan.

[S2]I ett ärende om anställning som professor ska myndigheten hämta in förslag från en med hänsyn till sitt ansvarsområde kompetent fakultetsnämnd vid ett universitet eller en högskola.

[S3]De sökande till en anställning som professor ska ges tillfälle att yttra sig över myndighetens förslag innan det överlämnas till regeringen.

16 §  En professor vid myndigheten ska undervisa inom området för sin kompetens i den omfattning som myndigheten bestämmer.

[S2]I fråga om undervisning, handledning och examination vid en högskoleenhet gäller de bestämmelser myndigheten meddelar efter samråd med den berörda högskoleenheten.

Personalansvarsnämnd

17 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på myndigheten.

Avgifter

19 §  Myndigheten får fastställa avgifter för sådan uppdragsverksamhet och övrig avgiftsbelagd verksamhet som avses i 9 §.

[S2]Myndigheten får fastställa avgifternas storlek.

Ändringar

Förordning (2007:1043) med instruktion för Livsmedelsverket

CELEX-nr
32004R0882
Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2009:1426

Omfattning
upph.