Upphävd författning

Förordning (2001:1259) med instruktion för Livsmedelsverket

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2001-12-13
Ändring införd
SFS 2001:1259 i lydelse enligt SFS 2007:489
Ikraft
2002-02-01
Upphäver
Förordning (1996:147) med instruktion för Statens livsmedelsverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Verksamhetens mål

1 §  Livsmedelsverket skall som central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel av hög kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

[S2]Till Livsmedelsverket hör besiktningsveterinärorganisationen.

Uppgifter

2 §  Livsmedelsverket skall

 1. utarbeta regler inom livsmedelsområdet,
 2. utöva offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804) samt leda och samordna livsmedelskontrollen,
 3. hålla regeringen informerad om utvecklingen på livsmedelsområdet,
 4. bistå regeringen i och medverka i EU-arbetet och annat internationellt arbete på livsmedelsområdet,
 5. genomföra utredningar och praktiska vetenskapliga undersökningar om livsmedel och matvanor samt utveckla metoder för livsmedelskontrollen,
 6. informera konsumenter och intressenter i livsmedelskedjan om gällande regelverk och andra viktiga förhållanden på livsmedelsområdet,
 7. medverka i genomförandet av politiken för regional utveckling,
 8. verka för en utveckling av landets skolmåltider,
 9. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning, och
 10. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet och vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Förordning (2006:1152).

3 §  Livsmedelsverket skall vidta åtgärder i syfte att

 • verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet,
 • öka medborgarnas, särskilt barns och ungdomars, kunskaper om god och säker mat så att de kan göra medvetna val,
 • öka medborgarnas, särskilt barns och ungdomars, kunskap om sambandet mellan kost och hälsa. Förordning (2006:943).

4 §  Livsmedelsverket skall när en fråga föranleder det samarbeta med andra myndigheter, särskilt Konsumentverket, Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut, Statens skolverk, Statens jordbruksverk, Livsmedelsekonomiska institutet, Statens veterinärmedicinska anstalt och Kemikalieinspektionen.

5 §  Föreskrifter om Livsmedelsverkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Förordning (2006:943).

6 §  Livsmedelsverket skall till Livsmedelsekonomiska institutet lämna ut de uppgifter inom verkets verksamhetsområde som institutet behöver.

7 §  Livsmedelsverket får utföra undersökningar på uppdrag av myndigheter och enskilda. Verket fastställer en taxa för uppdragsverksamheten och övrig avgiftsbelagd verksamhet efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

7 a §  Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som ankommer på en medlemsstat enligt artiklarna 41-44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Den samlade kontrollplanen och den årliga rapporten skall utarbetas efter samråd med Jordbruksverket. Förordning (2007:489).

7 b §  Livsmedelsverket skall inom sitt verksamhetsområde bistå Jordbruksverket med underlag till den allmänna beredskapsplan för foder och livsmedel som avses i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Underlaget skall utarbetas i enlighet med samma artikel i denna EG-förordning. Förordning (2006:943).

7 c §  Livsmedelsverket skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 § 10 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. Förordning (2006:1152).

Verksförordningens tillämpning

8 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Livsmedelsverket med undantag av 32 §.

Myndighetens ledning

9 §  Generaldirektören är chef för verket.

Styrelsen

10 §  Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Vetenskapliga råd

11 §  Till stöd i vetenskapliga frågor kan Livsmedelsverket utse fristående rådgivare. Sådana rådgivare benämns vetenskapliga råd.

Personalföreträdare

12 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på myndigheten.

Föreskrifter

13 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller av större vikt.

14 §  Om en fråga om föreskrifter är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla den, får ärendet avgöras genom meddelande mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Anställningar m.m.

15 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Professor anställs genom beslut av regeringen efter förslag av Livsmedelsverket.

[S3]Andra anställningar beslutas av verket.

16 §  En anställning som professor skall kungöras ledig till ansökan.

[S2]I ett ärende om anställning som professor skall Livsmedelsverket hämta in förslag från en med hänsyn till sitt ansvarsområde kompetent fakultetsnämnd vid ett universitet eller en högskola.

[S3]De sökande till en anställning som professor skall ges tillfälle att yttra sig över Livsmedelsverkets förslag innan det överlämnas till regeringen.

17 §  Professor vid Livsmedelsverket skall meddela utbildning inom området för sin kompetens i den omfattning som verket bestämmer.

[S2]I fråga om undervisning, handledning och examination vid en högskoleenhet gäller de bestämmelser verket meddelar efter samråd med den berörda högskoleenheten.

Ändringar

Förordning (2001:1259) med instruktion för Livsmedelsverket

Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2002:534) om ändring i förordningen (2001:1259) med instruktion för Livsmedelsverket

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2004:658) om ändring i förordningen (2001:1259) med instruktion för Livsmedelsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2006:943) om ändring i förordningen (2001:1259) med instruktion för Livsmedelsverket

Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§; nya 7 a §, 7 b §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1152) om ändring i förordningen (2001:1259) med instruktion för Livsmedelsverket

Omfattning
ändr. 2 §; ny 7 c §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:489) om ändring i förordningen (2001:1259) med instruktion för Livsmedelsverket

Omfattning
ändr. 7 a §
CELEX-nr
32004R0882
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:1043

Omfattning
upph.