Upphävd författning

Förordning (2007:1045) med instruktion för Fiskeriverket

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1045
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Fiskeriverket är förvaltningsmyndighet för bevarande och nyttjande av fiskresurserna. Myndigheten har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för miljöfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

2 §  Myndigheten ska

 1. verka för ett rikt och varierat fiskbestånd, en ekologiskt hållbar förvaltning av fiskresurserna samt ett ekologiskt hållbart och miljöanpassat fiske och vattenbruk,
 2. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,
 3. medverka i Sveriges strävan att inom den gemensamma fiskeripolitiken uppnå ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart fiske,
 4. bidra till en livskraftig och miljöanpassad livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna,
 5. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om fiskresursernas tillstånd och utvecklingen inom fiskerinäringen,
 6. bistå regeringen och medverka i arbetet med internationella fiskefrågor och förhandlingar,
 7. medverka till att stärka fisketurismen samt öka allmänhetens fiskemöjligheter,
 8. främja och bedriva forskning och utvecklingsverksamhet inom fiskets område,
 9. medverka i genomförandet av politiken för regional tillväxt, samt
 10. ha det övergripande ansvaret för fiskerikontrollen.

Särskilda uppgifter m.m.

3 §  Myndigheten förvaltar prisregleringskassan för fisk.

4 §  Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 § 2 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

5 §  Myndigheten får besluta att ett ärende som rör myndighetens ansvarsområde ska överlämnas av länsstyrelsen till myndigheten för avgörande, om ärendet berör flera länsstyrelsers områden.

6 §  Myndigheten får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Myndighetens ledning

7 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på myndigheten.

12 §  Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

13 §  Myndigheten fastställer avgifter för sin uppdragsverksamhet.

14 §  Myndigheten får ta ut avgifter för

 1. tjänster, material och publikationer som rör undersökningar och utveckling inom fiskets område,
 2. planering av vattenvård och fiskevård, vattenbruksplanering samt utredning och undersökning som rör vattenbyggnadsföretag,
 3. utredning av miljökonsekvenser inom fiskets område, och
 4. recipientkontroll.

[S2]Myndigheten får även ta ut avgifter vid försäljning av fisk från anläggningar i Älvkarleby och Kälarne.

[S3]Myndigheten får fastställa avgifternas storlek.

Ändringar

Förordning (2007:1045) med instruktion för Fiskeriverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2011:643) om upphävande av förordningen (2007:1045) med instruktion för Fiskeriverket

Omfattning
upph.