Upphävd författning

Förordning (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1996-03-07
Ändring införd
SFS 1996:145 i lydelse enligt SFS 2006:1316
Ikraft
1996-04-01
Upphäver
Förordning (1991:827) med instruktion för Fiskeriverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Verksamhetens mål

1 §  Fiskeriverket är central förvaltningsmyndighet för bevarande och nyttjande av fiskresurserna. Verket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för miljöfrågor med anknytning till verkets verksamhetsområde. Verket skall inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

[S2]Fiskeriverket skall

 1. verka för ett rikt och varierat fiskbestånd, en ekologiskt hållbar förvaltning av fiskresurserna samt ett ekologiskt hållbart och miljöanpassat fiske och vattenbruk,
 2. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,
 3. medverka i Sveriges strävan att inom den gemensamma fiskeripolitiken uppnå ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart fiske,
 4. bidra till en livskraftig och miljöanpassad livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna,
 5. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om fiskresursernas tillstånd och utvecklingen inom fiskerinäringen,
 6. bistå regeringen och medverka i arbetet med internationella fiskefrågor och förhandlingar,
 7. medverka till att öka allmänhetens fiskemöjligheter,
 8. främja och bedriva forskning och utvecklingsverksamhet inom fiskets område,
 9. medverka i genomförandet av politiken för regional utveckling, och
 10. ha det övergripande ansvaret för fiskerikontrollen. Förordning (2006:1145).

Särskilda uppgifter och befogenheter

2 §  Fiskeriverket förvaltar prisregleringskassan för fisk.

3 §  Fiskeriverket får ta ut ersättning för

[S2]1.- tjänster, material och publikationer som rör undersökningar och utveckling inom fiskets område,

[S3]2.- planering av vattenvård och fiskevård, vattenbruksplanering samt utredning och undersökning som rör vattenbyggnadsföretag,

[S4]3.- utredning av miljökonsekvenser inom fiskets område, och

[S5]4.- recipientkontroll.

[S6]Fiskeriverket får även ta ut ersättning vid försäljning av fisk från anläggningar i Älvkarleby och Kälarne.

4 §  Fiskeriverket får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt och på de villkor som tjänsteexportförordningen (1992:192) föreskriver.

[S2]Fiskeriverket skall ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förordning (2001:115).

4 a §  Fiskeriverket skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 1 § andra stycket 2 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. Förordning (2006:1145).

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Fiskeriverket. Förordning (2006:1316).

Internrevision

Myndighetens ledning

6 §  Fiskeriverkets generaldirektör är chef för verket.

Styrelsen

7 §  Generaldirektören är styrelsens ordförande.

8 § Har upphävts genom förordning (2001:1290).

Personalföreträdare

9 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Fiskeriverket.

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta sådana föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322). Detta gäller dock inte sådana föreskrifter som är av principiellt slag eller av större vikt.

Ärendenas handläggning

10 a §  Om ett styrelseärende som avser förbud mot eller begränsningar av visst fiske är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1997:140).

11 §  Fiskeriverket får besluta att ett ärende som rör Fiskeriverkets ansvarsområde skall överlämnas av länsstyrelsen till verket för avgörande, om ärendet berör flera länsstyrelsers områden.

Taxor

12 §  Fiskeriverket fastställer, efter samråd med Ekonomistyrningsverket, taxor för Fiskeriverkets uppdragsverksamhet. Förordning (1998:454).

Överklagande

13 §  Andra beslut av Fiskeriverket än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga, 35 § verksförordningen (1995:1322) eller andra föreskrifter. Fiskeriverkets beslut i ärenden om forskningsbidrag får inte överklagas. Förordning (2006:1316).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket

  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1997:140) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket

  Omfattning
  upph. rubr. närmast före 11 §; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
  Ikraftträder
  1997-05-15

Förordning (1997:637) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1998:17) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1998-03-01

Förordning (1998:454) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1128) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2000:26) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-03-01

Förordning (2001:115) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:1290) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket

Omfattning
upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2003:339) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2006:1145) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket

Omfattning
ändr. 1 §; ny 4 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1248) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket

Omfattning
ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1316) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 13 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1045

Omfattning
upph.