Upphävd författning

Förordning (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-12-15
Ändring införd
SFS 2005:1160 i lydelse enligt SFS 2006:1257
Ikraft
2006-01-01
Upphäver
Förordning (1995:1335) med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Skogsstyrelsens mål och uppgifter

1 §  Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruket och skall verka för att landets skogar vårdas och brukas på ett sådant sätt att de av statsmakterna beslutade målen för skogspolitiken kan uppnås.

2 §  Skogsstyrelsen skall

 1. verka för att skogen och skogsmarken utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning,
 2. följa skogsbrukets utveckling och vidta lämpliga åtgärder för att följa skogsnäringen,
 3. leda och samordna de statliga åtgärderna på skogsbrukets område,
 4. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,
 5. ansvara för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet Levande skogar,
 6. utöva tillsyn över efterlevnaden av sådan lagstiftning beträffande vilken Skogsstyrelsen angetts som tillsynsmyndighet,
 7. medverka i frågor om hushållning med naturresurser,
 8. medverka i den yttre rationaliseringen av skogsfastigheter,
 9. medverka i genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken,
 10. bedriva rådgivning samt informera om landets skogar och skogsbruk i syfte att främja ett rationellt skogsbruk och biologisk mångfald,
 11. utarbeta statistik och prognoser till ledning för skogsbruket och för samhällets och näringslivets planering på områden med anknytning till skogsbruket samt ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
 12. verka för att skog och skogsmark skyddas mot skador av luftföroreningar, djur och sjukdomar,
 13. vidta åtgärder för att bevara den ärftliga variationen hos de inhemska skogsträden,
 14. verka för utveckling och tillämpning av skogsbruksmetoder anpassade till de naturgivna förutsättningarna,
 15. verka för en långsiktig och god försörjning med skogsodlingsmaterial,
 16. verka för aktivt svenskt deltagande i internationellt skogssamarbete och medverka i internationell rapportering,
 17. ha tillsyn över virkesmätningen,
 18. förvalta myndighetens fasta egendom och andra tillgångar,
 19. besluta om statligt stöd till skogsbruket,
 20. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger hjälpa andra myndigheter att planera och utföra åtgärder inom Skogsstyrelsens verksamhets- och kompetensområden, och
 21. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger utföra sådana tjänster åt skogsägare som bidrar till en hållbar utveckling av skogarna. Förordning (2006:1156).

Uppdragsverksamhet

3 §  Skogsstyrelsen får ta ut ersättning för varor och tjänster som rör skogsinventering, skogsbruksplanläggning, skogsvård, utsyning av skog, skogsvärdering, skogsväghållning, naturvård, kulturmiljövård samt utbildning, rådgivning, information och verksamhet i övrigt som är förenlig med organisationens uppgifter.

[S2]Skogsstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för sådana varor och tjänster som avses i första stycket och grunder för hur ersättningen för sådana varor och tjänster skall beräknas.

4 §  Skogsstyrelsen får bedriva sådan tjänsteexport inom sina verksamhetsområden som är förenlig med myndighetens uppgifter i övrigt och på de villkor som tjänsteexportförordningen (1992:192) föreskriver.

Verksförordningens tillämplighet

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Skogsstyrelsen.

Internrevision

Myndighetens ledning

6 §  Skogsstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelse

7 §  Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta i ärenden om föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322), om föreskrifterna inte är av större vikt.

Personalföreträdare

8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Skogsstyrelsen.

Samverkan med andra myndigheter

9 §  Om det kan ske utan väsentliga kostnader för Skogsstyrelsen, är styrelsens anställda skyldiga att på begäran av länsstyrelsen, som föredragande eller på annat sätt, delta i handläggningen i länsstyrelsen av ärenden som har samband med Skogsstyrelsens uppgifter.

10 §  När Skogsstyrelsens styrelse skall behandla ett ärende som berör någon annan myndighets arbetsområde skall denna myndighet underrättas. En företrädare för den berörda myndigheten får delta i överläggningarna.

Rapportering

11 §  Skogsstyrelsen skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 §4 och 5 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. Förordning (2006:1156).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006, då förordningen (1995:1335) med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna skall upphöra att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som meddelats av en skogsvårdsstyrelse före den 1 januari 2006. Överklagade ärenden som inte har avgjorts före den 1 januari 2006 skall överlämnas till Skogsstyrelsen.
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1156) om ändring i förordningen (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen

Omfattning
ändr. 2 §; ny 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1257) om ändring i förordningen (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen

Omfattning
ny 5 a §, rubr. närmast före 15 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1046

Omfattning
upph.