Upphävd författning

Förordning (2007:1059) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1059 i lydelse enligt SFS 2009:978
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2006:931) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

2 §  Inom ramen för den uppgift som anges i 1 § ska Forskningsrådet särskilt

 1. fördela medel till forskning och verksamhet som hör samman med forskning,
 2. fördela medel till utvecklingsarbete inom bebyggelseområdet,
 3. utvärdera den forskning och utveckling som rådet har fördelat medel till och i utvärderingen särskilt bedöma kvaliteten och betydelsen för samhället,
 4. utreda vilka forskningsbehov som är angelägna, redovisa resultaten av dessa utredningar samt ta initiativ till och främja den forskning och det utvecklingsarbete inom bebyggelseområdet som behövs för att tillgodose forskningsbehoven,
 5. samverka med andra forskningsstödjande organ och
  1. undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse, och
  2. i fråga om sådana forskningsuppgifter, i samråd med de andra organen besluta om samverkan eller avgränsning mellan dem och rådet,
 6. främja en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling i samhället,
 7. främja och ta initiativ till mång- och tvärvetenskaplig forskning,
 8. ansvara för information om forskning och forskningsresultat,
 9. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte,
 10. stimulera svenskt deltagande i aktuella forskningsteman inom Europeiska unionens ramprogram för forskning och andra internationella forskningsprogram,
 11. verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen,
 12. främja jämställdhet mellan kvinnor och män,
 13. främja och ta initiativ till vetenskaplig publicering och till kunskapsförmedling och dialog om den forskning som finansieras av rådet, och
 14. vara rådgivande organ åt regeringen i forskningsfrågor.

Ledning

3 §  Forskningsrådet leds av en myndighetschef.

Organisation

Huvudsekreterare

4 §  Inom Forskningsrådet finns en huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens. Huvudsekreteraren ska bereda och föredra ärenden inför det forskarråd som avses i 5 §.

Forskarrådet

5 §  Inom Forskningsrådet finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Forskarrådet med uppgift att

 1. besluta om hur Forskningsrådets anslag enligt 2 §1 och 2 ska fördelas,
 2. med beaktande av 2 § fatta strategiska beslut om forskningens inriktning inom ramen för de mål och riktlinjer som angetts av riksdagen och regeringen, och
 3. besluta om riktlinjer för sin medelsfördelning.

6 §  Forskarrådet består av en ordförande, generaldirektören och elva andra ledamöter. För varje ledamot, utom ordföranden och generaldirektören, finns det en personlig ersättare. Forskarrådet utser vice ordförande inom sig.

7 §  Forskarrådet får inrätta de beredande och rådgivande organ som Forskarrådet behöver för att fullgöra sina uppgifter.

Ärendenas handläggning m.m.

8 §  Forskarrådets ärenden avgörs efter föredragning.

9 §  Forskarrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs ska samtliga ledamöter vara närvarande, om det är möjligt.

[S2]Ersättare har alltid rätt att närvara i Forskarrådets sammanträden och delta i överläggningarna. Om ersättaren inte har kallats till ett sammanträde för att delta i en ledamots ställe, får ersättaren inte delta i de beslut som fattas vid sammanträdet.

10 §  Om ett ärende är så brådskande att Forskarrådet inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras

 1. genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet, eller
 2. av ordföranden, om det inte är lämpligt med ett förfarande enligt 1.

[S2]Ett ärende enligt första stycket får trots bestämmelsen i 8 § avgöras utan föredragning. Ärendet ska anmälas när Forskarrådet sammanträder nästa gång.

11 §  Forskarrådet får i ett enskilt ärende som inte behöver prövas av Forskarrådet besluta att ordföranden, en tjänsteman eller ett beredande eller rådgivande organ ska avgöra ärendet.

Ansvar

12 §  Forskarrådet ska redovisa sin verksamhet för myndighetschefen men är självständigt ansvarigt för de beslut det fattar enligt 5 §.

13 §  Myndighetschefen ansvarar inför regeringen för att Forskarrådet tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt för att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Medelsfördelning

14 §  Forskarrådets beslut om att bevilja medel får avse högst sex år.

[S2]Forskarrådets beslut om beviljande av medel bör förenas med villkor för medlens användning. I besluten ska Forskarrådet ange vem eller vilka som är mottagare av medlen och att mottagaren eller mottagarna ansvarar för att medlen används enligt de villkor som ställs.

[S3]Forskarrådet kan besluta att beviljade medel inte längre ska betalas ut om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller uppställda krav. En upplysning om detta ska tas in i rådets beslut att bevilja medel.

15 §  Generaldirektören ska, efter samråd med Forskarrådet och myndigheter som förvaltar de medel som Forskarrådet fördelat, besluta

 1. vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medel,
 2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och
 3. om skyldighet för mottagaren att till Forskningsrådet lämna en redogörelse för den verksamhet som medlen avser.

Anställningar och uppdrag

16 §  Generaldirektören är myndighetschef.

17 §  Forskarrådets ordförande samt elva andra ledamöter och deras ersättare utses för en mandatperiod på tre år. Ingen av dem får utses för mer än två mandatperioder i följd.

[S2]Sju av ledamöterna och deras ersättare utses enligt förordningen (2009:976) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd. Regeringen utser ordföranden samt fyra andra ledamöter och deras ersättare.

[S3]Om det uppstår en vakans för en ledamot eller ersättare som utses genom elektorsförfarande, utser regeringen för återstående delen av mandatperioden en ny ledamot eller 1ersättare efter förslag av Forskarrådet. Förordning (2009:978).

18 §  Huvudsekreteraren anställs av myndighetschefen efter förslag av Forskarrådet. Den sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år bara om det finns särskilda skäl.

[S2]Anställningar som professor, forskare och forskarassistent beslutas enligt förordningen (2000:1472) om anställningar beslutade av forskningsråd.

Personalfrågor

19 §  Inom Forskningsrådet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

20 §  Forskningsrådet ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Överklagande

21 §  Forskarrådets beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1059) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:978) om ändring i förordningen (2007:1059) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 10 november 2009.
 2. Den som enligt äldre föreskrifter har utsetts till ledamot till och med den 31 december 2009 kvarstår som ledamot i styrelsen till dess att ny styrelse har utsetts, dock längst till och med den 31 mars 2010.
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2009-11-10

Ändring, SFS 2009:1024

Omfattning
upph.