Upphävd författning

Förordning (2009:976) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-10-22
Ändring införd
SFS 2009:976
Ikraft
2009-11-10
Upphäver
Förordning (2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  I denna förordning avses med

 • forskningsråd: Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
 • ämnesråd: de ämnesråd som finns inom Vetenskapsrådet enligt förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet.

[K1]2 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om hur elektorer till elektorsförsamlingar väljs och utses, samt bestämmelser om elektorsförsamlingarnas val av ledamöter till

 • styrelsen för Vetenskapsrådet,
 • ämnesråden,
 • styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, och
 • forskarrådet för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

[K1]3 §  Det ska finnas en elektorsförsamling för varje forskningsråd och en gemensam elektorsförsamling för ämnesråden. Elektorsförsamlingarna ska välja de ledamöter som inte utses av regeringen.

[S2]Elektorsförsamlingarna för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska även välja personliga ersättare för de valda ledamöterna.

2 kap. Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådets styrelse

[K2]1 §  Elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådets styrelse ska bestå av 165 elektorer.

[S2]Elektorerna ska utses genom val.

Val av elektorer

Valkretsar

[K2]2 §  Val av elektorer ska beredas och förrättas inom de valkretsar som anges i bilagan till denna förordning. Inom varje valkrets ansvarar ett universitet för att val av elektorer genomförs:

Valkrets 1: Uppsala universitet

Valkrets 2: Lunds universitet

Valkrets 3: Stockholms universitet

Valkrets 4: Göteborgs universitet

Valkrets 5: Umeå universitet

Valkrets 6: Linköpings universitet

Rösträtt

[K2]3 §  Röstberättigad vid ett elektorsval är den som

 1. är professor vid ett universitet eller en högskola,
 2. är annan lärare vid ett universitet eller en högskola, om det för anställningen krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens,
 3. har en anställning som främst avser forskning vid Institutet för rymdfysik, eller
 4. arbetar vid ett lärosäte i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2000:1472) om anställningar vid forskningsråd.

[S2]Dessutom är den röstberättigad som den 1 november året före valåret hade en anställning inom Vetenskapsrådets verksamhetsområde och som har avlagt doktorsexamen eller har förvärvat motsvarande kompetens, om anställningen bekostades av externa medel som förvaltades för forskningsändamål av ett universitet eller en högskola.

[S3]För rösträtt krävs också att

 1. anställningen avser minst halvtid,
 2. anställningen gäller tills vidare eller för en viss tid som inte är kortare än två år, och
 3. minst fyrtio procent av arbetet finns inom verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd som valet gäller.

[S4]Vid Sveriges lantbruksuniversitet är de personer röstberättigade som enligt 3 kap. 2 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet är röstberättigade vid val av ledamöter till fakultetsnämnden. För att en person ska vara röstberättigad krävs också att minst fyrtio procent av hans eller hennes arbete finns inom Vetenskapsrådets verksamhetsområde.

[K2]4 §  Styrelsen för varje universitet eller högskola samt insynsrådet vid Institutet för rymdfysik avgör vilka personer som ska vara röstberättigade enligt 3 §.

Fördelning av elektorer

[K2]5 §  De elektorer som ska ingå i elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådets styrelse ska väljas enligt följande tabell.

[S2]Ämnesrådens

verksamhetsområdenValkretsAntal elektorer
Humaniorasamhällsvetenskap110
210
310
410
56
64
Medicin och hälsa17
27
310
47
56
64
Natur- och teknikvetenskap113
213
317
413
512
66

Ersättare

[K2]6 §  För varje elektor ska det finnas en ersättare.

Valbarhet

[K2]7 §  Valbar som elektor och ersättare är den som är röstberättigad när valet förrättas.

Valförrättning

[K2]8 §  Styrelsen för det universitet som enligt 2 § ansvarar för valets genomförande i en valkrets beslutar efter att ha hört övriga myndigheter inom valkretsen om valet ska förrättas vid sammanträde eller på något annat sätt.

[S2]Valet ska genomföras på ett sådant sätt att valhemlighet bibehålls. Om val av ersättare genomförs vid sammanträde, kan dock valet ske med acklamation.

Röstning

[K2]9 §  Varje röstande ska ange lika många namn på valbara personer som antalet elektorer i valkretsen. I annat fall är rösterna ogiltiga. Varje röstande ska rangordna namnen.

[K2]10 §  De rangordnade får ett röstetal som minskar med en röst för varje placering från den först rangordnade som får lika många röster som antalet elektorer i valkretsen och till den sist rangordnade som får en röst.

[S2]De som fått flest röster är valda till elektorer. När flera personer har fått lika många röster, ska lotten fälla utslaget.

[K2]11 §  Sedan valet av elektorer har förrättats ska de röstberättigade för varje elektor välja en personlig ersättare. Varje röstande ska ange ett namn. Den som fått flest antal röster är vald. När flera personer har fått lika många röster, ska lotten fälla utslaget.

Protokoll

[K2]12 §  Protokoll ska föras över valet av elektorer till en elektorsförsamling. Protokollet ska innehålla namnen på de valda elektorerna och ersättarna.

[S2]Utdrag ur protokollet ska sändas till var och en av de valda elektorerna och ersättarna, till universiteten, högskolorna och övriga myndigheter i valkretsen samt till Vetenskapsrådet.

Elektorsförsamlingen

[K2]13 §  Elektorsförsamlingen ska inom sig utse en ordförande.

[S2]Elektorsförsamlingen ska vid ett särskilt sammanträde utse en valberedning.

Valberedningens förslag

[K2]14 §  Valberedningen för styrelsen för Vetenskapsrådet ska senast två veckor före valet föreslå ledamöter.

[K2]15 §  Valberedningens förslag till ledamöter ska ha en sammansättning som är representativ i förhållande till verksamhetsområdena för Vetenskapsrådet. Förslaget till ledamöter ska vidare, om det inte finns särskilda skäl, bestå till hälften av kvinnor och till hälften av män.

[K2]16 §  Valberedningen ska genast underrätta elektorerna och deras ersättare om sitt förslag.

Valsammanträde

[K2]17 §  Elektorsförsamlingens val av ledamöter ska ske vid ett gemensamt valsammanträde. Elektorsförsamlingen ska sammanträda på en tid och plats som bestäms av Vetenskapsrådet.

[S2]Är en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde, ska elektorn anmäla detta till Vetenskapsrådet, som uppmanar ersättaren att träda in i elektorns ställe.

[S3]Vid ett valsammanträde ska församlingen utse två personer att justera protokollet.

[K2]18 §  Vid valsammanträdet ska valberedningens förslag presenteras. Varje ledamot av elektorsförsamlingen får föreslå ledamöter.

[S2]Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i valberedningens förslag eller som har föreslagits vid sammanträdet.

Val

[K2]19 §  Vetenskapsrådets styrelse ska bestå av nio ledamöter, varav sex utses enligt denna förordning. Det ska inte finnas några ersättare för ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse.

[S2]De elektorer som är valda inom verksamhetsområdet för ämnesråden humaniora-samhällsvetenskap och medicin och hälsa väljer var sin ledamot till Vetenskapsrådets styrelse och de elektorer som är valda inom verksamhetsområdet för ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap väljer två ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse.

[S3]Därefter väljer hela elektorsförsamlingen två ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse.

[K2]20 §  En person kan endast väljas till ledamot eller ersättare i en styrelse eller ett råd som omfattas av denna förordning.

[S2]En huvudsekreterare vid ett ämnesråd inom Vetenskapsrådet får inte vara ledamot i styrelsen för Vetenskapsrådet.

[K2]21 §  Valet av ledamöter ska ske med slutna valsedlar.

[K2]22 §  En giltig valsedel för de ledamöter i styrelsen för Vetenskapsrådet som väljs av elektorer valda inom verksamhetsområdet för ämnesråd, ska innehålla ett namn beträffande verksamhetsområdet för vart och ett av ämnesråden för humaniora-samhällsvetenskap och medicin och hälsa och två namn för verksamhetsområdet för ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap.

[S2]En giltig valsedel för de ledamöter i styrelsen för Vetenskapsrådet som väljs av hela elektorsförsamlingen för Vetenskapsrådet ska innehålla två namn.

[K2]23 §  Till ledamöter är de personer valda vilkas namn förekommer på de flesta valsedlarna. Om två eller flera namn förekommer på lika många valsedlar ska lotten fälla utslaget.

[K2]24 §  Över elektorsförsamlingens val ska det föras ett protokoll. Protokollet ska innehålla namnen på de valda ledamöterna. Protokollet ska skrivas under av ordföranden och de två personer som har valts att justera protokollet.

[S2]Utdrag ur protokollet ska sändas till var och en av de valda ledamöterna, till Vetenskapsrådet samt till regeringen.

Överklagande

[K2]25 §  Beslut enligt detta kapitel får inte överklagas.

3 kap. Elektorsförsamlingarna för ämnesråden, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

[K3]1 §  Elektorsförsamlingen för ämnesråden ska bestå av 165 elektorer, varav 55 elektorer för ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, 55 elektorer för ämnesrådet för medicin och hälsa samt 55 elektorer för ämnesrådet för natur- och teknikvetenskap.

[S2]Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap ska bestå av 55 elektorer och elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande av 55 elektorer.

Elektorer

Regioner

[K3]2 §  Beslut att utse elektorer ska beredas inom de regioner som anges i bilagan till denna förordning. Inom varje region ansvarar ett universitet för att elektorer utses:

Region 1: Uppsala universitet

Region 2: Lunds universitet

Region 3: Stockholms universitet

Region 4: Göteborgs universitet

Region 5: Umeå universitet

Region 6: Linköpings universitet

Behörighet att utse elektorer

[K3]3 §  Elektorerna ska utses av

 1. de vetenskapligt kompetenta lärare som är ledamöter i fakultetsnämnder,
 2. de vetenskapligt kompetenta lärare som är ledamöter i andra motsvarande organ vid de högskolor och övriga myndigheter som anges i bilagan till denna förordning, och
 3. de lärare som arbetar inom konstnärlig verksamhet och är ledamöter i nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete vid en högskola med konstnärlig utbildning.

[S2]De högskolor som varken har fakultetsnämnd eller motsvarande organ och övriga myndigheter som anges i bilagan till denna förordning får, om det behövs, utse en särskild valkommitté som utser elektorer. Valkommittén bör bestå av personer som enligt 2 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434) och 3 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) får delta i val till en fakultetsnämnd eller motsvarande organ.

Fördelning av elektorer inom regionen

[K3]4 §  Det universitet som enligt 2 § ansvarar för att elektorer utses i en region ska i ett skriftligt beslut, efter att ha hört de universitet, högskolor och övriga myndigheter som enligt bilagan till denna förordning ingår i regionen, bestämma om fördelningen av elektorer inom regionen och om hur elektorer i övrigt ska utses.

[S2]Fördelningen av elektorer inom regionen bör

 • vara representativ i förhållande till antalet vetenskapligt kompetenta lärare och lärare som arbetar inom konstnärlig verksamhet vid respektive högskola eller övriga myndigheter inom regionen,
 • ha en representativ ämnesmässig spridning, och
 • vara jämn mellan könen.

Fördelning av elektorer mellan regioner

[K3]5 §  Elektorerna som ska ingå i elektorsförsamlingen fördelas enligt följande tabell.

Elektorsförsamling för ämnesråden

Ämnesområde Region Antal elektorer
Humaniorasamhällsvetenskap 1 11
2 11
3 13
4 11
5 6
6 3
Medicin och hälsa 1 6
2 9
3 23
4 7
5 6
6 4
Natur- och teknikvetenskap 1 12
2 11
3 11
4 10
5 6
6 5

Elektorsförsamling för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Region Antal elektorer
1 6
2 11
3 12
4 15
5 7
6 4

Elektorsförsamling för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Region Antal elektorer
1 20
2 8
3 5
4 16
5 4
6 2

Ersättare

[K3]6 §  För varje elektor ska det finnas en personlig ersättare.

Behörighet

[K3]7 §  Behörig att vara elektor och ersättare är den som får delta i val till

 1. fakultetsnämnd enligt 2 kap. 6 § andra stycket högskolelagen (1992:1434),
 2. nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete enligt 3 kap. 6 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100), och
 3. andra motsvarande organ vid de högskolor och övriga myndigheter som anges i bilagan till denna förordning.

[S2]Vid Försvarshögskolan är de personer behöriga som enligt 3 kap. 2 § andra stycket förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan är röstberättigade vid val av ledamöter till forsknings- och utbildningsnämnden.

[S3]Vid Sveriges lantbruksuniversitet är de personer behöriga som enligt 3 kap. 2 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet är röstberättigade vid val av ledamöter till fakultetsnämnden.

[K3]8 §  För att en person som avses i 7 § ska vara behörig krävs också att minst fyrtio procent av hans eller hennes arbete utförs inom verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd som personen ska delta i val till.

[K3]9 §  En person kan inte samtidigt vara elektor eller ersättare i mer än en elektorsförsamling.

[K3]10 §  Varje universitet eller högskola samt övriga myndigheter som anges i bilagan till denna förordning avgör om de personer som föreslagits som elektorer och ersättare är behöriga enligt 78 §§.

Protokoll

[K3]11 §  Protokoll ska föras vid sammanträde där elektorer utses till en elektorsförsamling. Namnen på de utsedda elektorerna och ersättarna ska protokollföras. De universitet som anges i 2 § ansvarar för att protokoll upprättas där samtliga inom regionen utsedda elektorer och ersättare upptas.

[S2]Utdrag ur respektive protokoll ska sändas till var och en av de utsedda elektorerna och ersättarna, till de universitet, högskolor och övriga myndigheter som enligt bilagan till denna förordning ingår i regionen, samt till det forskningsråd som elektorerna ska välja ledamöter till.

Valbarhet som ledamot eller ersättare i forsknings- och ämnesråd

[K3]12 §  Valbar som ledamot och ersättare i forsknings- och ämnesråd är den som har hög vetenskaplig kompetens.

[K3]13 §  En person kan bara väljas till ledamot eller ersättare i en styrelse eller ett råd som omfattas av denna förordning.

[S2]En huvudsekreterare inom ett forskningsråd får inte vara ledamot i ett ämnesråd eller i ett forskningsråd.

Elektorsförsamlingen

Valberedningen

[K3]14 §  Varje elektorsförsamling ska inom sig utse en ordförande och vid ett särskilt sammanträde utse en valberedning. En valberedning ska ha en jämn könsfördelning.

Valberedningarnas förslag

[K3]15 §  Valberedningarna ska senast två veckor före valet föreslå ledamöter.

[S2]Valberedningen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska även föreslå ersättare.

[K3]16 §  En valberednings förslag till ledamöter och förslag till ersättare ska ha en sammansättning som är representativ i förhållande till verksamhetsområdet för det forskningsråd eller ämnesråd som förslaget avser.

[S2]En valberednings förslag till ledamöter och förslag till ersättare ska, om det inte finns särskilda skäl, bestå till hälften av kvinnor och till hälften av män.

[K3]17 §  Valberedningen ska genast underrätta sina elektorer och deras ersättare om sitt förslag.

Valsammanträde

[K3]18 §  Elektorsförsamlingens val av ledamöter ska ske vid ett gemensamt valsammanträde. Elektorsförsamlingen ska sammanträda på en tid och plats som bestäms av det forskningsråd till vilket elektorsförsamlingen hör.

[S2]Är en elektor förhindrad att delta i ett sammanträde, ska elektorn anmäla detta till forskningsrådet, som uppmanar ersättaren att träda in i elektorns ställe.

[S3]Vid ett valsammanträde ska elektorsförsamlingen utse två personer att justera protokollet.

[K3]19 §  Vid valsammanträdet ska valberedningens förslag presenteras. Varje elektor i en elektorsförsamling får föreslå ledamöter.

[S2]Elektorerna i elektorsförsamlingarna för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande får även föreslå ersättare och, sedan valet av ledamöter har förrättats, lämna ytterligare förslag på ersättare.

[S3]Ett val får endast avse en sådan person som har tagits upp i valberedningens förslag eller som har föreslagits vid sammanträdet.

Val

[K3]20 §  Inom elektorsförsamlingen för ämnesråden väljer de elektorer som är valda inom ett ämnesområde nio ledamöter till ämnesrådet för ämnesområdet.

[K3]21 §  Elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap respektive elektorsförsamlingen för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande väljer sju ledamöter och personliga ersättare till det forskningsråd som elektorsförsamlingen avser.

[K3]22 §  Valet av ledamöter ska ske med slutna valsedlar.

[K3]23 §  En giltig valsedel för val av ledamöter i ämnesråden ska innehålla nio namn. En giltig valsedel för val av ledamöter till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska innehålla sju namn.

[K3]24 §  Till ledamöter är de personer valda vilkas namn förekommer på de flesta valsedlarna. Om två eller flera namn förekommer på lika många valsedlar ska lotten fälla utslaget.

[K3]25 §  Sedan val av ledamöter har förrättats ska en personlig ersättare väljas för var och en av ledamöterna i Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och i Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

[S2]Val av ersättare kan ske med acklamation eller genom omröstning. Omröstning ska förrättas med slutna valsedlar. En giltig valsedel ska innehålla ett namn.

[S3]Den som erhållit flest antal röster är vald. Vid lika röstetal ska lotten fälla utslaget.

Protokoll

[K3]26 §  Över elektorsförsamlingens val ska det föras ett protokoll. Protokollet ska innehålla namnen på de valda ledamöterna. I de fall ersättare har valts ska protokollet även innehålla namnen på de valda ersättarna. Protokollet ska skrivas under av ordföranden och de två personer som har valts att justera protokollet.

[S2]Utdrag ur protokollet ska sändas till var och en av de valda ledamöterna och ersättarna, till det forskningsråd valet avser och till regeringen.

Överklagande

[K3]27 §  Beslut enligt detta kapitel får inte överklagas.

Bilaga

Indelning i valkretsar och regioner
I denna bilaga anges de valkretsar inom vilka val av elektorer bereds enligt 2 kap. och de regioner inom vilka beslut att utse elektorer bereds enligt 3 kap.

Valkrets 1, region 1

Uppsala universitet

Örebro universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Högskolan Dalarna

Högskolan i Gävle

Mälardalens högskola

Valkrets 2, region 2

Lunds universitet

Växjö universitet

Blekinge tekniska högskola

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Kalmar

Högskolan Kristianstad

Malmö högskola

Valkrets 3, region 3

Stockholms universitet

Karolinska institutet

Kungl. Tekniska högskolan

Danshögskolan

Dramatiska institutet

Försvarshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskolan på Gotland

Konstfack

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Operahögskolan i Stockholm

Södertörns högskola

Teaterhögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm

Valkrets 4, region 4

Göteborgs universitet

Karlstads universitet

Högskolan i Borås

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst

Chalmers tekniska högskola AB

Valkrets 5, region 5

Umeå universitet

Luleå tekniska universitet

Mittuniversitetet

Institutet för rymdfysik

Valkrets 6, region 6

Linköpings universitet

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Ändringar

Förordning (2009:976) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

Ikraftträder
2009-11-10

Ändring, SFS 2009:1273

Omfattning
upph.