Upphävd författning

Förordning (2007:1065) med instruktion för Boverket

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1065
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2004:1258) med instruktion för Boverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Verket ansvarar också för den centrala administrationen av olika förekommande statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

2 §  Boverket ska inom sitt verksamhetsområde särskilt

  1. meddela föreskrifter, ha uppsikt och tillsyn samt handlägga förvaltningsärenden i enlighet med lag eller förordning,
  2. följa, beskriva och analysera utvecklingen i fråga om planering, byggande och boende,
  3. följa upp och utvärdera effekterna av tillämpningen av lagar och förordningar och användningen av andra styrmedel,
  4. bedriva informationsarbete om gällande och nya regler, m.m.,
  5. föreslå åtgärder och ändringar för att syftet med regler och andra styrmedel ska nås,
  6. verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av 3 och 4 kap. och 6 kap.19-21 §§miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10) samt tillhandahålla underlag för tillämpningen av 5 kap.miljöbalken,
  7. biträda regeringen med yttranden och utredningar m.m.,
  8. bidra med underlag och expertkunskap för det arbete som regeringen bedriver nationellt och internationellt,
  9. medverka i internationellt samarbete som syftar till att harmonisera regler för fysisk planering, hushållning med mark- och vattenområden samt egenskapskrav på byggnader och byggprodukter, och
  10. verka för en omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem och särskilt främja utbyggnaden av vindkraft i enlighet med det planeringsmål som riksdagen har beslutat.

3 §  Boverket ska inom sina ansvarsområden främja en hållbar utveckling.

[S2]När det är relevant, ska verket beakta de konsekvenser som verkets beslut och verksamheten i övrigt kan få i frågor som rör boendesegregation, folkhälsa och jämställdhet samt barn, ungdomar, äldre, personer med utländsk bakgrund, funktionshindrade eller andra grupper av befolkningen.

4 §  Boverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för miljöfrågor med anknytning till verkets verksamhetsområde. Verket ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra berörda parter. Boverket har ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet.

[S2]Boverket ska bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan och dess utveckling.

[S3]Boverket ansvarar för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Boverket har även det övergripande ansvaret för frågor som avser fysisk planering, byggnader och hushållning med mark och vatten inom samtliga miljökvalitetsmål.

[S4]Boverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt första och tredje styckena rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

5 §  Boverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning till verkets verksamhetsområde. Verket ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra berörda parter.

6 §  Boverket får inom sitt verksamhetsområde bedriva uppdragsverksamhet i Sverige och utomlands.

Ledning

7 §  Boverket leds av en myndighetschef.

Insynsråd

8 §  Vid Boverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Särskilda organ

Samlingslokaldelegationen

9 §  Inom Boverket finns Samlingslokaldelegationen som är ett särskilt beslutsorgan. Delegationen avgör ärenden om statligt stöd till allmänna samlingslokaler, till vissa icke-statliga kulturlokaler och till folkparksteatrar. Detta gäller inte ärenden som rör regelgivning eller förslag till anslagsframställningar.

10 §  Samlingslokaldelegationen består av en ordförande och högst åtta andra ledamöter.

[S2]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

11 §  Samlingslokaldelegationen ansvarar själv för sina beslut.

[S2]Samlingslokaldelegationen ansvarar för sin verksamhet inför myndighets-chefen.

12 §  Myndighetschefen ansvarar inför regeringen för att Samlingslokaldelegationen tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att delegationens verksamhet bedrivs författningsenligt och effektivt och att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

13 §  Generaldirektören är myndighetschef.

14 §  Regeringen utser ordföranden och övriga ledamöter i Samlingslokaldelegationen för en bestämd tid. Delegationen utser inom sig en vice ordförande.

Personalfrågor

15 §  Vid Boverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Internrevision

Avgifter

18 §  Boverket får ta ut avgifter för den uppdragsverksamhet som avses i 6 § enligt grunder som verket fastställer efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

Ändringar

Förordning (2007:1065) med instruktion för Boverket

Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2009:1482

Omfattning
upph.