Inaktuell version

Förordning (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (2004:368) med instruktion för Bolagsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter m.m.

1 §  Bolagsverket ansvarar för

 1. registreringsärenden som gäller aktiebolag, filialer, europeiska ekonomiska intressegrupperingar, europabolag, europakooperativ och anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 2. handels- och föreningsregisterärenden, och
 3. bank- och försäkringsregisterärenden.

2 §  Bolagsverket är inskrivningsmyndighet enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:528) om företagsinteckning.

3 §  Bolagsverket för register över

 1. näringsförbud och tillfälliga näringsförbud,
 2. fysiska personers och dödsbons konkurser, och
 3. förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde.

4 §  Bolagsverket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är särskilt föreskrivet samt utfärdar bevis och utdrag ur verkets register.

[S2]Bolagsverket prövar frågor om ersättning till likvidatorer.

5 §  Bolagsverket framställer Post- och Inrikes Tidningar enligt bestämmelserna i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar.

[S2]Bolagsverket ger även ut en tidning för kungörelser av insända årsredovisningar och revisionsberättelser samt meddelande av näringsförbud och tillfälliga näringsförbud.

6 §  Bolagsverket får bedriva uppdragsverksamhet såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, tillhandahålla bevis och kopior från utländska bolagsregister, bedriva kurser och utbildningar samt tillhandahålla tjänster som gäller verkets dokumentation.

[S2]Bolagsverket får också bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde på de villkor om föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192).

7 §  Bolagsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i verkets

 1. aktiebolagsregister,
 2. handelsregister,
 3. föreningsregister,
 4. filialregister,
 5. EEIG-register,
 6. företagsinteckningsregister,
 7. europabolagsregister,
 8. europakooperativsregister,
 9. bankregister,
 10. försäkringsregister, eller
 11. register över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Ledning

8 §  Bolagsverket leds av en myndighetschef.

9 §  Vid Bolagsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex ledamöter.

Anställningar och uppdrag

10 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 §  Vid Bolagsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

Avgifter

13 §  Utan hinder av vad som anges i 16 § och 21 § första stycketavgiftsförordningen (1992:191) får Bolagsverket

 • ta ut avgift för kopia av allmän handling och för utskrift av upptagning för automatisk databehandling även om en beställning inte omfattar tio sidor, samt
 • ta ut avgift av staten för kopia av allmän handling, utskrift av upptagning för automatisk databehandling, kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning samt för bevis och registerutdrag.

Undantag från myndighetsförordningen

14 §  I fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling ska 21 § myndighetsförordningen (2007:515) tillämpas endast när det gäller uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll.

Ändringar

Förordning (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1082) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2008:1230) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 2 §; ny 5 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:98) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2009-03-15

Förordning (2009:706) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2010:1024) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1534) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 6, 13 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1579) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2013:742) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-11-01

Förordning (2016:327) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2017:851) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 3, 7, 13 §§
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2018:762) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:256) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-06-01