Förordning (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1110 i lydelse enligt SFS 2024:136
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2004:368) med instruktion för Bolagsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-05-01

Uppgifter m.m.

1 §  Bolagsverket ansvarar för

 1. registreringsärenden som gäller aktiebolag, filialer, europeiska ekonomiska intressegrupperingar, europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, europabolag, europakooperativ och anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 2. handels- och föreningsregisterärenden,
 3. bank- och försäkringsregisterärenden, och
 4. ärenden enligt 1 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister. Förordning (2009:706).

2 §  Bolagsverket är inskrivningsmyndighet enligt 4 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek. Förordning (2008:1230).

2 a §  Bolagsverket är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. Förordning (2022:534).

3 §  Bolagsverket för register över

 1. näringsförbud och tillfälliga näringsförbud,
 2. konkurser och företagsrekonstruktioner,
 3. förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,
 4. anmälda verksamhetsutövare,
 5. verkliga huvudmän, och
 6. betalningstider. Förordning (2022:140).

4 §  Bolagsverket prövar frågor om

 1. tillstånd och dispens enligt särskilda bestämmelser i lag eller annan föreskrift,
 2. ersättning till likvidatorer,
 3. huruvida medel eller tillgångar ska tillfalla Allmänna arvsfonden enligt 25 kap. 42 § eller 44 § tredje stycketaktiebolagslagen (2005:551) eller 17 kap. 41 § eller 42 § tredje stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,
 4. utseende av en god man vid inlösen av minoritetsaktier enligt 22 kap. 8 § första stycket aktiebolagslagen,
 5. utseende av ersättare för en styrelseledamot enligt 8 kap. 16 § aktiebolagslagen,
 6. likvidation av sparbanker, bankaktiebolag och medlemsbanker enligt 6 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 31 § respektive 10 a kap. 5 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 7. dödande av en förkommen inteckningshandling enligt 4 § andra stycket lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling i de fall Bolagsverket är inskrivningsmyndighet,
 8. dödande av ett förkommet aktiebrev eller annan handling som avses i 4 § tredje stycket lagen om dödande av förkommen handling,
 9. kallelse till en stämma enligt 28 § lagen (2004:575) om europabolag, 7 kap. 17 § aktiebolagslagen, 36 § lagen (2006:595) om europakooperativ eller 6 kap. 16 § lagen om ekonomiska föreningar,
 10. utseende av en revisor enligt 9 kap. 9, 9 a, 25 eller 26 § aktiebolagslagen eller 8 kap. 9, 10, 17, 29 eller 30 § lagen om ekonomiska föreningar, och
 11. utseende av en särskild granskare enligt 10 kap. 22 § aktiebolagslagen eller 9 kap.2 eller 3 § lagen om ekonomiska föreningar.

[S2]Bolagsverket utfärdar även bevis och utdrag ur verkets register. Förordning (2020:680).

5 §  Bolagsverket ger ut Post- och Inrikes Tidningar enligt bestämmelserna i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar.

[S2]Bolagsverket ger även ut en tidning för kungörelser av insända årsredovisningar och revisionsberättelser samt meddelande av näringsförbud och tillfälliga näringsförbud. Förordning (2020:898).

5 a §  Bolagsverket ska se till att de regelverk och rutiner som verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Genom kontrollåtgärder och samverkan med andra myndigheter ska Bolagsverket minimera riskerna för att verkets rutiner utnyttjas för ekonomisk brottslighet och aktivt verka för att uppgifterna i verkets register är korrekta och överensstämmer med verkliga förhållanden.

[S2]Bolagsverket får använda den information som verket får del av i samverkan med andra myndigheter till kontroll av uppgifter som anmäls för registrering eller som finns i verkets register för att förhindra oriktiga registreringar och förebygga ekonomisk brottslighet. Förordning (2024:136).

6 §  Bolagsverket får bedriva uppdragsverksamhet såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, tillhandahålla bevis och kopior från utländska bolagsregister, bedriva kurser och utbildningar samt tillhandahålla tjänster som gäller verkets dokumentation.

[S2]Bolagsverket får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan förordning. Förordning (2010:1534).

7 §  Bolagsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i verkets

 1. aktiebolagsregister,
 2. handelsregister,
 3. föreningsregister,
 4. filialregister,
 5. EEIG-register,
 6. företagsinteckningsregister,
 7. europabolagsregister,
 8. europakooperativsregister,
 9. bankregister,
 10. försäkringsregister,
 11. register över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 12. inteckningsbrevsregister,
 13. register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, eller
 14. register över anmälda verksamhetsutövare. Förordning (2017:851).

7 a §  Bolagsverket får begära uppgifter från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt punkt 16 i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1042 av den 18 juni 2021 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller tekniska specifikationer och förfaranden för systemet för sammankoppling av register och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/884. Förordning (2023:739).

Ledning

8 §  Bolagsverket leds av en myndighetschef.

9 §  Vid Bolagsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. Förordning (2020:46).

Organisation

9 a §  Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt Patentombudsnämnden. Förordning (2010:1024).

Anställningar och uppdrag

10 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 §  Vid Bolagsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

Avgifter

13 §  Trots det som anges i 16 § och 21 § första stycketavgiftsförordningen (1992:191) ska Bolagsverket

 • ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling, även om beställningen omfattar färre än tio sidor, och
 • ta ut avgifter av staten för kopior av allmänna handlingar, utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling, kopior av video- eller ljudbandsupptagningar eller utskrifter av ljudbandsupptagningar samt för bevis och registerutdrag.

[S2]Bolagsverket ska ta ut avgifter för den verksamhet som myndigheten bedriver enligt 6 §.

[S3]Andra stycket gäller inte elektroniskt tillhandahållande av grunddata ur Bolagsverkets register som avses i 3 § och 7 § 1–13 till en statlig myndighet som inte är ett affärsverk. Förordning (2017:851).

Undantag från myndighetsförordningen

14 §  I fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling ska 21 § myndighetsförordningen (2007:515) tillämpas endast när det gäller uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1082) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2008:1230) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 2 §; ny 5 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:98) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2009-03-15

Förordning (2009:706) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2010:1024) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1534) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 6, 13 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1579) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2013:742) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-11-01

Förordning (2016:327) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2017:851) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 3, 7, 13 §§
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2018:762) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:256) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-06-01

Förordning (2020:46) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2020-04-01

Förordning (2020:680) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2020:898) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2022:140) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2022-04-01

Förordning (2022:534) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2022-10-01

Förordning (2023:739) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ny 7 a §
Ikraftträder
2024-01-01

Förordning (2024:136) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 5 a §
Ikraftträder
2024-04-01