Upphävd författning

Förordning (2007:1156) med instruktion för Luftfartsverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1156 i lydelse enligt SFS 2008:1336
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2004:1120) med instruktion för Luftfartsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Luftfartsverket ska på ett företagsekonomiskt sätt och inom ramen för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning bidra till att de transportpolitiska målen uppnås.

2 §  Luftfartsverkets huvuduppgifter är att ansvara för drift och utveckling av

  1. statens flygplatser för civil luftfart,
  2. flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.

[S2]Luftfartsverket får överlåta åt någon annan att ombesörja verksamhet som avses i första stycket. Verksamhet som rör militära förhållanden får överlåtas endast i samråd med Försvarsmakten.

2 a §  Luftfartsverket ska särskilt verka för

  1. att flygtransportsystemet är tillgängligt för människor med funktionshinder,
  2. hög punktlighet i den kommersiella luftfarten,
  3. ökat resande med kollektivtrafik till och från flygplatserna,
  4. minskad klimat- och miljöpåverkan i fråga om utsläpp till luft och vatten, buller från flygtrafik samt kemikalieanvändning,
  5. att regelverk och rutiner som verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2008:1336).

Särskilda bestämmelser med hänsyn till totalförsvaret m.m.

3 §  Luftfartsverket ska upprätta avtal med Försvarsmakten om

  1. drift och utveckling av flygtrafiktjänst som berör militär luftfart samt utbildning av flygledare för Försvarsmaktens behov,
  2. utnyttjande av flygplatser där både civil och militär luftfart förekommer.

4 § Har upphävts genom förordning (2008:1336).

Affärsverkskoncern

5 §  Luftfartsverket och de företag där staten genom verket direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans en affärsverkskoncern.

Ledning

6 §  Luftfartsverket leds av en styrelse.

7 §  Styrelsen ska bestå av minst åtta och högst tolv ledamöter, personalföreträdarna medräknade. Förordning (2008:472).

8 §  Styrelsen ansvarar för att statens intressen som ägare tas till vara i affärsverkskoncernens företag och i andra företag där verket förvaltar statens aktier eller andelar.

[S2]Styrelsen ska bestämma hur rapportering och samordning mellan verket och koncernens företag ska ske.

Beslutförhet

9 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden, myndighetschefen och minst tre av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs, ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

10 §  Vad som sägs i 12 § andra stycket myndighetsförordningen (2007:515) om rätten för ordföranden i styrelsen att ensam avgöra ärenden ska i stället gälla myndighetschefen.

Medelsförvaltning

11 §  Verkets medel får inte lånas ut till företag i affärsverkskoncernen utan regeringens medgivande i varje särskilt fall.

Anställningar och uppdrag

12 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

13 §  Vid Luftfartsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

15 §  Luftfartsverket får i affärsverksamheten ta ut avgifter, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna. Verket får även disponera inkomster från offentligrättsliga avgifter.

Undantag från myndighetsförordningen

16 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]20 § om föredragning, och

[S3]29 § om ärendeförteckning.

Överklagande

17 §  Luftfartsverkets beslut som rör antagning till utbildning i flygtrafikledningstjänst får inte överklagas.

Kompensation för ingående mervärdesskatt

18 §  För verksamhet som utgör myndighetsutövning ska Luftfartsverket få kompensation för ingående mervärdesskatt på det sätt som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt. Förordning (2008:1336).

Ändringar

Förordning (2007:1156) med instruktion för Luftfartsverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:472) om ändring i förordningen (2007:1156) med instruktion för Luftfartsverket

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1336) om ändring i förordningen (2007:1156) med instruktion för Luftfartsverket

Omfattning
upph. 4 §, rubr. närmast före 4 §; nya 2 a, 18 §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2010:184

Omfattning
upph.