Förordning (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1163 i lydelse enligt SFS 2021:1060
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1996:645) med instruktion för Institutet för rymdfysik
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

Uppgifter

1 §  Institutet för rymdfysik ska bedriva och främja forskning och utvecklingsarbete av högsta vetenskapliga kvalitet samt mät- och registreringsverksamhet inom främst ämnesområdet rymdfysik. Myndigheten ska medverka vid utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå som anordnas vid Uppsala universitet och Umeå universitet och får medverka vid sådan utbildning vid andra universitet och högskolor.

[S2]Myndigheten ska även

  1. delta i internationella forskningssamarbeten,
  2. samverka med näringsliv och samhälle,
  3. ansvara för kommunikation om sin verksamhet, och
  4. göra data från observatorieverksamheten tillgängliga. Förordning (2009:1537).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

3 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter.

Organisation

4 §  Myndigheten är förlagd till Kiruna.

Anställningar och uppdrag

5 §  Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2021:1060).

6 §  Beslut om anställning av professorer vid myndigheten fattas av generaldirektören.

[S2]Vid anställning av en professor ska bestämmelserna i 4 kap.3, 6 och 7 §§högskoleförordningen (1993:100) om behörighet och bedömningsgrunder, sakkunnigbedömning och kallelse tillämpas. Förordning (2021:1060).

7 §  Innan en professor anställs vid myndigheten ska även ett yttrande hämtas in från ett universitet eller en högskola där professorn ska medverka i utbildningen. Förordning (2012:71).

8 §  För anställningar vid myndigheten som motsvarar anställningar i 4 och 5 kap.högskoleförordningen (1993:100) ska bestämmelserna i dessa kapitel och bestämmelserna om överklagande i 12 kap. i samma förordning tillämpas. Förordning (2012:71).

Personalansvarsnämnd

9 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2012:71).

Avgifter

9 a §  Myndigheten får ta ut avgifter för

  1. undervisning,
  2. lokalhyror,
  3. drift av personalmatsal, och
  4. drift av mottagarstationen European Incoherent Scatter (EISCAT).

[S2]Myndigheten får ta ut avgifter upp till full kostnadstäckning och disponera intäkterna i verksamheten. Förordning (2014:48).

Tillämpligheten av vissa förordningar

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och

[S3]29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern. Förordning (2012:71).

12 § Ny beteckning 10 § genom förordning (2012:71).
13 § Ny beteckning 10 § genom förordning (2012:71).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:1537) om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2012:71) om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2012.
  2. I fråga om den som före den 1 oktober 2011 har anställts som forskarassistent med tillämpning av 4 kap. 10 § och 30 § 7 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 ska dessa bestämmelser tillämpas så länge anställningen pågår. En sådan anställning får förnyas enligt de äldre bestämmelserna.
Omfattning
upph. 8, 9 §§; nuvarande 10, 11, 12, 13 §§ betecknas 8, 9, 10, 11 §§ rubr. närmast före nuvarande 11, 12, 13 §§ sätts närmast före nya 9, 10, 11 §§; ändr. 5, 6, 7 §§, den nya 8 §
Ikraftträder
2012-03-20

Förordning (2014:48) om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Omfattning
ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2014-03-15

Förordning (2020:854) om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2020-11-24

Förordning (2021:1060) om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2021-12-15