Upphävd författning

Förordning (1996:645) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
SFS 1996:645 i lydelse enligt SFS 2007:438
Ikraft
1996-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1200) med instruktion för Institutet för rymdfysik
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Institutet har till uppgift att bedriva och främja forskning och utvecklingsarbete samt mät- och registreringsverksamhet inom främst ämnesområdet rymdfysik. Institutet skall medverka vid forskarutbildning som anordnas vid universiteten i Uppsala och Umeå och får medverka vid sådan utbildning vid andra universitet och högskolor.

[S2]Institutet är förlagt till Kiruna.

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet med undantag av 2, 19, 20, 32 och 35 §§.

Myndighetens ledning

3 §  Institutets föreståndare är chef för institutet.

Personalföreträdare

4 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på institutet.

Styrelsens ansvar och uppgifter

5 §  Utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i sådana frågor som anges i 19 § andra stycket verksförordningen.

Förordnanden och anställningar

6 §  Föreståndaren utses för en bestämd tid genom beslut av regeringen efter förslag av styrelsen.

[S2]Föreståndaren skall vara en professor vid institutet eller en annan anställd där med forskningsledande uppgifter.

7 §  En professor anställs vid institutet genom beslut av regeringen efter förslag av styrelsen.

[S2]I anställningsärendet skall styrelsen hämta in yttrande från den fakultetsnämnd till vars ansvarsområde anställningen huvudsakligen hör.

[S3]Vid anställningen skall i övrigt bestämmelserna i 4 kap.18-22, 24 och 26 §§högskoleförordningen (1993:100) gälla. Förordning (1999:71).

8 §  Styrelsens förslag skall anslås på institutets anslagstavla.

[S2]Sökandena skall beredas tillfälle att yttra sig över styrelsens förslag inom tre veckor från den dag anslaget med förslaget sattes upp på institutets anslagstavla. Styrelsen skall därefter överlämna sitt förslag och handlingarna i ärendet till regeringen.

9 §  I fråga om professorer som är anställda med fullmakt prövas frågor som avses i 15 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning av Statens ansvarsnämnd.

10 §  Institutet beslutar om andra anställningar.

11 §  För anställningar vid institutet skall motsvarande bestämmelser om anställningar vid högskolor tillämpas.

Utbildning på forskarnivå

12 §  Trots bestämmelserna i 3 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) skall en professor vid tillämpningen av 2 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434) anses som vetenskapligt kompetent lärare inom en fakultetsnämnds ansvarsområde, om professorn skall utföra huvuddelen av arbetet vid ett universitet eller en högskola.

[S2]Regeringen beslutar vid vilket universitet eller vilken högskola som en professor skall anses vara lärare. En professor skall anses höra till den fakultetsnämnds ansvarsområde inom vilket huvuddelen av arbetet vid universitetet eller högskolan skall utföras. Förordning (1999:71).

13 § Har upphävts genom förordning (2001:1032).

Överklagande

14 §  Institutets beslut får överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan, om inte något annat följer av särskilda föreskrifter. Nämndens beslut i överklagade ärenden får inte överklagas.

15 § Har upphävts genom förordning (1999:875).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:645) med instruktion för Institutet för rymdfysik

    Ikraftträder
    1996-07-01

Förordning (1999:71) om ändring i förordningen (1996:645) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Omfattning
ändr. 7, 12 §§
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (1999:875) om ändring i förordningen (1996:645) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Övergångsbestämmelse

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 2000.
Omfattning
upph. 15 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:1032) om ändring i förordningen (1996:645) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Omfattning
upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2007:438) om ändring i förordningen (1996:645) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1163

Omfattning
upph.