Inaktuell version

Förordning (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Version: 2007:1163

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007
Upphäver
Förordning (1996:645) med instruktion för Institutet för rymdfysik
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Institutet för rymdfysik ska bedriva och främja forskning och utvecklingsarbete samt mät- och registreringsverksamhet inom främst ämnesområdet rymdfysik. Myndigheten ska medverka vid forskarutbildning som anordnas vid universiteten i Uppsala och Umeå och får medverka vid sådan utbildning vid andra universitet och högskolor.

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

3 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter.

Organisation

4 §  Myndigheten är förlagd till Kiruna.

Anställningar och uppdrag

5 §  Föreståndaren är myndighetschef. Föreståndaren ska uppfylla behörighetskraven för anställning som professor enligt 4 kap. 5 § högskoleförordningen (1993:100).

6 §  Anställning av professor vid myndigheten sker genom beslut av regeringen efter förslag från myndigheten. Vid anställning av professor ska myndigheten hämta in yttrande från den fakultetsnämnd till vars ansvarsområde anställningen huvudsakligen hör.

[S2]Vid anställningen ska i övrigt bestämmelserna i 4 kap.5, 18- 22, 24 och 26 §§högskoleförordningen (1993:100) gälla.

7 §  Myndighetens förslag enligt 6 § första stycket ska anslås på myndighetens anslagstavla.

[S2]Den sökande ska beredas tillfälle att yttra sig över myndighetens förslag inom tre veckor från den dag anslaget med förslaget sattes upp på myndighetens anslagstavla. Myndigheten ska därefter överlämna sitt förslag och handlingarna i ärendet till regeringen.

8 §  Trots bestämmelserna i 3 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) ska en professor vid tillämpning av 2 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434) anses som vetenskapligt kompetent lärare inom en fakultetsnämnds ansvarsområde, om professorn ska utföra huvuddelen av arbetet vid ett universitet eller en högskola.

[S2]Regeringen beslutar vid vilket universitet eller vid vilken högskola som en professor ska anses vara lärare. En professor ska anses höra till den fakultetsnämnds ansvarsområde inom vilket huvuddelen av arbetet vid universitetet eller högskolan ska utföras.

9 §  Myndigheten beslutar om andra anställningar.

10 §  För anställningar vid myndigheten tillämpas bestämmelserna om anställningar och överklagande i högskoleförordningen (1993:100).

Personalansvarsnämnd

11 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Undantag från myndighetsförordningen

13 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och

[S3]29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.

Ändringar

Förordning (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:1537) om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2012:71) om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Omfattning
upph. 8, 9 §§; nuvarande 10, 11, 12, 13 §§ betecknas 8, 9, 10, 11 §§ rubr. närmast före nuvarande 11, 12, 13 §§ sätts närmast före nya 9, 10, 11 §§; ändr. 5, 6, 7 §§, den nya 8 §
Ikraftträder
2012-03-20

Förordning (2014:48) om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Omfattning
ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2014-03-15