Förordning (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1197 i lydelse enligt SFS 2014:177
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2002:795) med instruktion för Formum för levande historia
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Forum för levande historia har till uppgift att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten. Myndigheten ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Förordning (2008:1400).

2 §  Myndigheten ska bedriva utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och utbildning. Verksamheten ska bedrivas i nära kontakt med pågående forskning, andra kultur- och utbildningsinstitutioner samt myndigheter, organisationer och föreningar vars verksamhet rör liknande frågor.

[S2]Myndigheten ska sträva efter att verksamheten når största möjliga geografiska spridning och förankring.

[S3]Myndigheten ska verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:758).

2 a §  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2009:758).

2 b §  Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:177).

2 c §  Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:177).

3 §  Myndigheten ska aktivt främja högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag och företräda Sverige i International Holocaust Remembrance Alliance. Förordning (2013:862).

4 §  Myndigheten ska dela ut ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser enligt förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne.

Ledning

5 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

6 §  Överintendenten är myndighetschef.

Undantag från myndighetsförordningen

7 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1400) om ändring i förordningen (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia

Förarbeten
Rskr. 2008/09:92, Bet. 2008/09:KrU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:758) om ändring i förordningen (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia

Omfattning
ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2013:862) om ändring i förordningen (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:177) om ändring i förordningen (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia

Omfattning
nya 2 b, 2 c §§
Ikraftträder
2014-05-15