Upphävd författning

Förordning (2002:795) med instruktion för Forum för levande historia

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2002-10-31
Ändring införd
SFS 2002:795 i lydelse enligt SFS 2004:1025
Ikraft
2003-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2004:1025 har iakttagits.

Uppgifter

1 §  Forum för levande historia skall vara ett nationellt forum med uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forumet skall ha som övergripande mål att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.

[S2]Myndigheten skall bedriva utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och utbildning. Verksamheten skall bedrivas i nära kontakt med pågående forskning, andra kultur- och utbildningsinstitutioner samt myndigheter, organisationer och föreningar vars verksamhet rör liknande frågor.

[S3]Myndigheten skall sträva efter att verksamheten når största möjliga geografiska spridning och förankring.

[S4]Myndigheten skall aktivt främja högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag och företräda Sverige i Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance.

[S5]Myndigheten skall dela ut ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser enligt förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne. Förordning (2004:1025).

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14, 19-20 och 30 §§.

Myndighetens ledning

3 §  Överintendenten är chef för myndigheten.

Styrelsen

4 §  Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter, överintendenten inräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna, bland dem överintendenten, är närvarande.

[S3]Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

5 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen utse ledamöter i den jury som beslutar om pristagare enligt förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne. Juryn består av högst fem ledamöter. I juryn ingår överintendenten vid Forum för levande historia och en representant för Per Angers familj.

[S2]För juryn gäller, i tillämpliga delar, endast följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):

Ändringar

Förordning (2002:795) med instruktion för Formum för levande historia

Ikraftträder
2003-06-01

Förordning (2004:1025) om ändring i förordningen (2002:795) med instruktion för Forum för levande historia

Omfattning
ändr. 1 §; ny 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Ändring, SFS 2007:1197

Omfattning
upph.