Upphävd författning

Förordning (2007:1215) med instruktion för Smittskyddsinstitutet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1215 i lydelse enligt SFS 2009:639
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1996:609) med instruktion för Smittskyddsinstitutet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Smittskyddsinstitutet har till uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar.

2 §  Myndigheten ska särskilt

 1. följa och analysera det epidemiologiska läget nationellt och internationellt i fråga om smittsamma sjukdomar och skyddet mot dessa,
 2. lämna Socialstyrelsen och andra berörda information om det epidemiologiska läget och föreslå åtgärder som detta kan föranleda,
 3. följa och analysera immunitetsläget i utvalda befolkningsgrupper efter genomförda vaccinationsprogram och föreslå vaccinationsåtgärder,
 4. ta initiativ till åtgärder som medför ett gott skydd i landet mot smittsamma sjukdomar, även i kris och krig,
 5. upprätthålla kompetens att utföra diagnostiska undersökningar av unik karaktär som ett led i landets smittskydd,
 6. upprätthålla ett för landets smittskydd relevant förråd av bakterier, virus och andra ämnen,
 7. svara för kvalitetsstöd till landets mikrobiologiska och infektionsimmunologiska diagnostik,
 8. bedriva forskning, metodutveckling och utbildning inom smittskyddsområdet,
 9. delta i internationellt samarbete inom smittskyddsområdet,
 10. följa och analysera utvecklingen i fråga om vårdrelaterade sjukdomar, antibiotikaresistens och annan antimikrobiell resistens samt lämna Socialstyrelsen och andra berörda information om utvecklingen och föreslå åtgärder som denna kan föranleda.

3 §  Föreskrifter om myndighetens medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

4 §  Myndigheten får inom sitt ansvarsområde och om verksamheten i övrigt medger det utföra uppdrag inom eller utom landet.

Ledning

5 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Särskilda organ

7 §  Inom myndigheten finns ett samverkansorgan som benämns Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (Strama).

8 §  Strategigruppen har som syfte att verka för sektorsövergripande samordning i frågor som rör förutsättningar att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur samt att ta initiativ till åtgärder som i första hand rör människors hälsa. Uppgifterna för strategigruppen ska vara att

 • utifrån den övervakning och analys som görs nationellt och internationellt i fråga om förekomst av antibiotikaresistens och antibiotikaförbrukning ta initiativ till åtgärder som i första hand rör människors hälsa,
 • arbeta för att studier genomförs i frågor som rör antibiotikaresistens där behovet av ny kunskap har identifierats,
 • sammanställa och aktivt återföra kunskap i frågor som rör antibiotikaresistens till berörda inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt till beslutsfattare, allmänhet och medierna,
 • medverka till att kunskap i frågor som rör antibiotikaresistens tillämpas i praktiken genom att påverka attityder och beteenden hos förskrivare, övriga berörda yrkesgrupper och allmänhet,
 • verka för framtagandet av handlingsprogram på regional och lokal nivå med konkreta målsättningar, åtgärder och uppföljningsmetoder anpassade för praktisk tillämpning,
 • fördela och administrera de statliga medel som ställs till strategigruppens förfogande för insatser som behövs för att uppfylla uppgifterna som strategigruppen har enligt denna förordning samt följa upp de verksamheter som fått statligt bidrag och
 • delta i internationellt arbete inom antibiotikaresistensområdet.

[S2]Strategigruppen leds av en styrgrupp som består av en ordförande och nio andra ledamöter.

9 §  Strategigruppens styrgrupp ska fastställa budget och verksamhetsplan inom ramen för sina uppgifter enligt 8 § samt i övrigt besluta i frågor av principiell betydelse eller av större vikt.

[S2]Styrgruppen får överlåta åt ordföranden att besluta i övriga frågor.

10 §  Strategigruppens styrgrupp är beslutför när ordföranden och minst fem av de andra ledamöterna är närvarande.

Rapportering

11 §  Myndigheten ska i årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisa strategigruppens verksamhet särskilt.

Anställningar och uppdrag

12 §  Generaldirektören är myndighetschef.

13 §  Anställning som professor vid Karolinska institutet som är förenad med anställning vid myndigheten beslutas på det sätt som gäller för professuren. Innan tjänsteförslagsnämnden hos Karolinska institutet ger förslag ska nämnden samråda med myndigheten.

14 §  Vid anställning av laborator ska yttrande från sakkunniga inhämtas.

15 §  Minst en av ledamöterna i strategigruppens styrgrupp utses på förslag av Socialstyrelsen, minst en på förslag av Smittskyddsinstitutet, minst en på förslag av Läkemedelsverket, minst en på förslag av Statens veterinärmedicinska anstalt samt minst en på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting. Ordföranden i strategigruppens styrgrupp utses av regeringen och övriga ledamöter utses av Smittskyddsinstitutet för bestämd tid. Förordning (2009:639).

Personalansvarsnämnd

16 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

17 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på myndigheten.

Avgifter

18 §  Myndighetens uppgifter enligt 4 § ska finansieras genom avgifter.

[S2]Myndigheten bestämmer i det enskilda fallet avgiftens storlek.

Ändringar

Förordning (2007:1215) med instruktion för Smittskyddsinstitutet

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:639) om ändring i förordningen (2007:1215) med instruktion för Smittskyddsinstitutet

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2009-07-01

Ändring, SFS 2010:604

Omfattning
upph.