Upphävd författning

Förordning (1996:609) med instruktion för Smittskyddsinstitutet

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-05-30
Ändring införd
SFS 1996:609 i lydelse enligt SFS 2006:1058
Ikraft
1996-07-01
Upphäver
Förordning (1993:110) med instruktion för Smittskyddsinstitutet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Smittskyddsinstitutet är central förvaltningsmyndighet med uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar.

2 §  Smittskyddsinstitutet skall särskilt

 • följa och analysera det epidemiologiska läget nationellt och internationellt i fråga om smittsamma sjukdomar och skyddet mot dessa,
 • lämna Socialstyrelsen och andra berörda information om det epidemiologiska läget och föreslå åtgärder som detta kan föranleda,
 • följa och analysera immunitetsläget i utvalda befolkningsgrupper efter genomförda vaccinationsprogram och föreslå vaccinationsåtgärder,
 • ta initiativ till åtgärder som medför ett gott skydd i landet mot smittsamma sjukdomar, även i kris och krig,
 • upprätthålla kompetens att utföra diagnostiska undersökningar av unik natur som ett led i landets smittskydd,
 • upprätthålla ett för landets smittskydd relevant förråd av bakterier, virus och andra ämnen,
 • svara för kvalitetsstöd till landets mikrobiologiska och infektionsimmunologiska diagnostik,
 • bedriva forskning, metodutveckling och utbildning inom smittskyddsområdet,
 • delta i internationellt samarbete inom smittskyddsområdet,
 • följa och analysera utvecklingen i fråga om vårdrelaterade sjukdomar, antibiotikaresistens och annan antimikrobiell resistens samt lämna Socialstyrelsen och andra berörda information om utvecklingen och föreslå åtgärder som denna kan föranleda. Förordning (2006:1058).

2 a §  Föreskrifter om Smittskyddsinstitutets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Förordning (2006:964).

3 §  Smittskyddsinstitutet får inom sitt ansvarsområde och om verksamheten i övrigt medger det mot avgift utföra uppdrag inom eller utom landet. Institutet bestämmer avgiftens storlek.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Smittskyddsinstitutet med undantag av 32 §.

Myndighetens ledning

5 §  Smittskyddsinstitutets generaldirektör är chef för myndigheten och styrelsens ordförande.

Personalföreträdare

6 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Smittskyddsinstitutet.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § 1, 2 och 4 verksförordningen (1995:1322). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

Anställningar m.m.

8 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen.

[S2]Anställning som professor vid Karolinska institutet som är förenad med anställning vid Smittskyddsinstitutet beslutas på det sätt som gäller för professuren. Innan tjänsteförslagsnämnden hos Karolinska institutet ger förslag skall nämnden samråda med Smittskyddsinstitutet.

[S3]Annan personal anställs av Smittskyddsinstitutet. Vid anställning av laborator skall yttrande från sakkunniga inhämtas.

[S4]Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller styrelsen för Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (Strama). Förordning (2006:1058).

9 §  Inom myndigheten finns Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (Strama). Förordning (2006:1058).

Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

10 §  Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (Strama) är ett samverkansorgan med syfte att verka för sektorsövergripande samordning i frågor som rör förutsättningar att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur samt att ta initiativ till åtgärder som i första hand rör människors hälsa. Uppgifterna för Strama skall vara att

 • utifrån den övervakning och analys som görs nationellt och internationellt i fråga om förekomst av antibiotikaresistens och antibiotikaförbrukning ta initiativ till åtgärder som i första hand rör människors hälsa,
 • arbeta för att studier genomförs i frågor som rör antibiotikaresistens där behovet av ny kunskap har identifierats,
 • sammanställa och aktivt återföra kunskap i frågor som rör antibiotikaresistens till berörda inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt till beslutsfattare, allmänhet och media,
 • medverka till att kunskap i frågor som rör antibiotikaresistens tillämpas i praktiken genom att påverka attityder och beteenden hos förskrivare, övriga berörda yrkesgrupper och allmänhet,
 • verka för framtagandet av handlingsprogram på regional och lokal nivå med konkreta målsättningar, åtgärder och uppföljningsmetoder anpassade för praktisk tillämpning,
 • fördela och administrera de statliga medel som ställs till Stramas förfogande för insatser som behövs för att uppfylla uppgifterna som Strama har enligt denna förordning samt följa upp de verksamheter som fått statligt bidrag och
 • delta i internationellt arbete inom antibiotikaresistensområdet. Förordning (2006:1058).

11 §  Strama skall ledas av en styrelse.

[S2]Stramas styrelse skall bestå av en ordförande och nio andra ledamöter, varav minst en av ledamöterna utses på förslag av Socialstyrelsen, minst en på förslag av Smittskyddsinstitutet, minst en på förslag av Läkemedelsverket, minst en på förslag av Statens veterinärmedicinska anstalt, minst en på förslag av Sveriges Kommuner och Landsting samt minst en på förslag av Apoteket AB. Ordföranden i Strama utses av regeringen och övriga ledamöter utses av Smittskyddsinstitutets styrelse för bestämd tid. Förordning (2006:1058).

12 §  Stramas styrelse skall fastställa budget och verksamhetsplan inom ramen för Stramas uppgifter enligt 10 § samt i övrigt besluta i frågor av principiell betydelse eller av större vikt.

[S2]Styrelsen får överlåta åt ordföranden att besluta i övriga frågor. Förordning (2006:1058).

13 §  Stramas styrelse är beslutför när ordföranden och minst fem av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2006:1058).

14 §  Smittskyddsinstitutet skall i årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisa Stramas verksamhet särskilt. Förordning (2006:1058).

Ändringar

Förordning (1996:609) med instruktion för Smittskyddsinstitutet

  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2002:528) om ändring i förordningen (1996:609) med instruktion för Smittskyddsinstitutet

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2006:964) om ändring i förordningen (1996:609) med instruktion för Smittskyddsinstitutet

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2006:1058) om ändring i förordningen (1996:609) med instruktion för Smittskyddsinstitutet

Omfattning
ändr. 2, 8 §§; nya 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2006-09-01

Ändring, SFS 2007:1215

Omfattning
upph.