Förordning (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1216 i lydelse enligt SFS 2019:461
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1994:2048) med instruktion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Uppgifter

1 §  Alkoholsortimentsnämnden har till uppgift att pröva följande typer av beslut som det i alkohollagen (2010:1622) omnämnda detaljhandelsmonopolet har fattat enligt det avtal som upprättats enligt 5 kap. 1 § alkohollagen, nämligen beslut varigenom bolaget

  1. avvisat ett visst vin, starköl, alkoholdrycksliknande preparat, en viss annan jäst alkoholdryck eller en spritdryck från sitt sortiment, eller
  2. avfört ett visst vin, starköl, alkoholdrycksliknande preparat, en viss annan jäst alkoholdryck eller en spritdryck ur sitt sortiment. Förordning (2019:461).

2 §  Ett ärende hos nämnden om prövning enligt 1 § första stycket får väckas endast av den leverantör av spritdryck, vin, starköl eller en annan jäst alkoholdryck eller ett alkoholdrycksliknande preparat vars produkt avvisats från eller avförts ur bolagets sortiment.

[S2]Nämnden ska pröva om detaljhandelsbolaget följt vad som sägs i avtalet om att bolagets produkturval får grundas endast på en bedömning av produktens kvalitet, särskilda risker för skadeverkningar av produkten, kundernas efterfrågan och andra affärsmässiga hänsyn samt att någon favorisering inte får ske av inhemska produkter. Förordning (2019:461).

3 § Har upphävts genom förordning (2009:640).

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en nämnd.

5 §  Nämnden ska bestå av en ordförande och fem andra ledamöter.

Organisation

6 §  Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. Förordning (2017:1099).

Ärendena

7 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Anställningar och uppdrag

8 §  Nämndens ordförande ska vara eller ska ha varit ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna bör minst en vara väl förtrogen med konkurrensrättsliga frågor och minst en väl förtrogen med livsmedelsfrågor.

[S2]Till ledamot i nämnden får inte någon utses som på grund av sin ställning eller sin verksamhet kan antas företräda något partsintresse.

[S3]Om en ledamot avgår under tjänstgöringstiden, utses en ny ledamot för återstående tid. Förordning (2009:640).

9 §  För beredning av ärenden hos nämnden ska det finnas en sekreterare, som ska vara lagfaren.

Överklagande

10 §  Nämndens beslut i ärenden om prövning enligt 1 § får inte överklagas.

Årlig redogörelse

11 §  Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

[S2]Myndigheten ska dock senast den 1 mars varje år till regeringen lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret samt kostnaderna för verksamheten. Förordning (2011:1150).

Ändringar

Förordning (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:640) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden

Omfattning
upph. 3 §; ändr. författningsrubr., 1, 8 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2010:1643) om ändring i förordning (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1150) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Omfattning
ny 11 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2017:1099) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2019:461) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2019-07-01