Förordning (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1217 i lydelse enligt SFS 2011:300
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Exportkreditnämnden ansvarar för att, i enlighet med de närmare föreskrifter som regeringen meddelar, utfärda statliga exportkredit- och investeringsförsäkringar (s.k. statsgarantier) enligt

 1. förordningen (2007:656) om exportkreditgaranti,
 2. förordningen (2005:746) om investeringsgaranti, och
 3. förordningen (2009:320) om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete.

[S2]Myndigheten får lämna garanti för sådana refinansieringslån som ges för reglering av förfallande fordringar som har garanterats inom ramen för den statliga exportkreditgarantigivningen.

[S3]Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

[S4]Om ett ärende som avses i första stycket är av större vikt eller väsentlig betydelse, får myndigheten med eget yttrande hänskjuta ärendet till regeringens prövning. Förordning (2009:896).

2 §  Myndigheten ska särskilt

 1. pröva förutsättningarna för beviljande av garanti,
 2. verka för att garantierna utformas med beaktande av de villkor som erbjuds i exportföretagens viktigare konkurrensländer och verka för konkurrensneutralitet mellan garantiinstituten,
 3. vid beviljande av garanti iaktta målet att garantiverksamheten totalt sett ska vara självbärande över tiden,
 4. sprida riskerna i engagemanget, eftersträva riskdelning och vidta åtgärder för att minska riskkoncentrationen,
 5. bedriva en effektiv skadeförebyggande och skadereglerande verksamhet med syfte att begränsa förlusterna,
 6. vidta de åtgärder i övrigt som behövs till tryggande av statens rätt med undantag av förhandlingar inom ramen för den s.k. Parisklubben,
 7. informera om de garantiformer myndigheten erbjuder och om de allmänna förutsättningar och villkor som gäller för att få garanti,
 8. följa den internationella utvecklingen inom myndighetens ansvarsområde,
 9. se till att villkoren för garantierna står i överensstämmelse med de internationella överenskommelser som Sverige har ingått om statsstödda exportkrediter och förmedla den information som behövs för tillämpningen av dessa överenskommelser, och
 10. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Förordning (2011:86).

3 §  Myndigheten ska varje år före den 1 mars och i övrigt vid behov lämna regeringen det underlag som behövs för att regeringen ska kunna ta ställning till omfattningen och inriktningen av myndighetens verksamhet.

Samverkan

4 §  Myndigheten ska samverka med Aktiebolaget Svensk Exportkredit i frågor som rör exportkrediter enligt förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statlig stöd.

4 a §  Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:86).

Ledning

5 §  Myndigheten leds av en styrelse.

6 §  Styrelsen ska bestå av högst tio ledamöter.

[S2]Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras av ordföranden samt minst tre övriga ledamöter, bland dem generaldirektören. Om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för myndighetens verksamhet får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Sådana beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Anställningar och uppdrag

7 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

10 §  I samband med förhandlingar med gäldenärer och gäldenärsländer om betalning av garanterade fordringar får myndigheten efter överenskommelse med ägaren till en ogaranterad fordran, om det finns särskilda skäl, även inkludera sådan fordran i myndighetens förhandlingsansträngningar. Myndigheten får ta ut och disponera avgifter för sådan medverkan. Avgifterna ska lägst täcka kostnaderna för denna medverkan. Avgifterna beslutas i varje särskilt fall av myndigheten.

[S2]Senast den 28 februari året efter budgetåret ska myndigheten redovisa den del av garantiavgiften som överstiger kostnaden för den förväntade förlusten mot en inkomsttitel på statens budget. Överskottet beräknas genom att inbetalda garantiavgifter som överstiger förväntad förlust minskas med de kostnader som myndigheten har haft för premiematchning. Garantier som kan förtidsinlösas och som löper med högre premie än förväntad förlust, redovisas årligen mot en inkomsttitel.

[S3]Myndigheten får göra undantag för regressrätten enligt 10 § förordningen (2011:211) om utlåning och garantier om det förbättrar statens möjligheter att återvinna skadebeloppet. Förordning (2011:300).

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]12 § om styrelsens beslutförhet,

[S3]29 § om ärendeförteckning, och

[S4]30 § om överklagande av beslut i ärenden om föreskrifter.

Ändringar

Förordning (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:896) om ändring i förordningen (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2009-08-15

Förordning (2011:86) om ändring i förordningen (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden

Omfattning
ändr. 2 §; ny 4 a §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:300) om ändring i förordningen (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2011-05-01