Upphävd författning

Förordning (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1988-11-24
Ändring införd
SFS 1988:1225 i lydelse enligt SFS 2005:748
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1983:536) med instruktion för exportkreditnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Exportkreditnämnden har till uppgift att, i enlighet med de närmare föreskrifter som regeringen meddelar, handlägga ärenden enligt

 1. förordningen (1990:113) om exportkreditgaranti,
 2. förordningen (2005:746) om investeringsgaranti,
 3. förordningen (1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter).

[S2]Om ett ärende som avses i första stycket är av större vikt, får nämnden med eget yttrande hänskjuta ärendet till regeringens prövning. Förordning (2005:748).

2 §  Nämnden skall särskilt

[S2]i varje ärende noga pröva förutsättningarna för beviljande av garanti,

[S3]vid beviljande av garanti ange garantins omfattning samt de villkor som skall gälla,

[S4]i internationella sammanhang verka för konkurrensneutralitet mellan garantiinstituten,

[S5]verka för att garantierna utformas med beaktande av de villkor som erbjuds i exportföretagens viktigare konkurrentländer,

[S6]vid beviljande av garanti iaktta målet att garantiverksamheten totalt sett skall vara självbärande över tiden,

[S7]eftersträva riskdelning med andra garantiinstitut när det är önskvärt ur riskspridningssynpunkt,

[S8]vidta de åtgärder i övrigt som behövs till tryggande av statens rätt med undantag av förhandlingar inom ramen för den s.k. Parisklubben,

[S9]informera om de garantiformer nämnden erbjuder och om de allmänna förutsättningar och villkor som gäller för erhållande av garanti,

[S10]följa den internationella utvecklingen på exportkreditområdet,

[S11]se till att villkoren för garantierna står i överensstämmelse med de internationella överenskommelser som Sverige har ingått om statsstödd exportkreditgivning samt förmedla den information som behövs för tillämpningen av dessa överenskommelser. Förordning (1999:135).

2 a §  Nämnden skall följa bestämmelserna i bilagan till rådets direktiv 98/29/EG av den 7 maj 1998 om harmonisering av huvudbestämmelserna för kreditförsäkringar för medellånga och långa exportaffärer3. Detta gäller när nämnden erbjuder statsgaranti för täckning av förlust och

 • garantin gäller för en affär som avser export av varor eller tjänster med ursprung i en medlemsstat i Europeiska unionen till ett land utanför gemenskapen,
 • garantin har en total riskperiod på minst två år, och
 • affären finansieras med hjälp av köparkrediter eller leverantörskrediter eller betalas kontant. Förordning 1999:135).

3 §  Nämnden får lämna garanti för sådana refinansieringslån som ges för reglering av förfallande fordringar som har garanterats inom ramen för den statliga exportkreditgarantigivningen.

4 §  Nämnden skall vidare

 • lämna Aktiebolaget Svensk Exportkredit information om de internationella överenskommelser som avses i 2 § och om deras tillämpning i den utsträckning som behövs för bolagets exportkreditgivning, enligt förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd,
 • ta emot ansökningar om exportkredit enligt förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd samt vidarebefordra dessa ansökningar till Aktiebolaget Svensk Exportkredit, med undantag för de uppgifter som skulle kunna skada kreditgivaren ifall de lämnades till Aktiebolaget Svensk Exportkredit, samt
 • i övrigt samarbeta med Aktiebolaget Svensk Exportkredit i frågor som rör exportkreditfinansiering enligt förordningen. Förordning (2002:676).

4 a §  I samband med förhandlingar med gäldenärer eller gäldenärsländer om betalning av fordringar som garanterats av nämnden, får nämnden träffa avtal med näringsidkare eller långivare om att nämnden skall medverka till att kräva betalning även för en fordran som den inte har garanterat, om nämnden finner att det finns särskilda skäl.

[S2]Nämnden får ta ut och disponera avgifter för sin medverkan enligt första stycket. Avgifterna skall lägst täcka kostnaderna för denna medverkan. Avgifterna beslutas i varje särskilt fall av nämnden. Förordning (1996:1550).

5 §  Nämnden skall varje år före den 1 mars och i övrigt vid behov lämna regeringen det underlag som behövs för att regeringen skall kunna ta ställning till omfattningen och inriktningen av nämndens verksamhet. Förordning (1998:1738).

Sammansättning

6 §  Nämnden har en styrelse som består av högst tretton personer. En av ledamöterna är ordförande, en är förste vice och en andre vice ordförande. En av ledamöterna är nämndens generaldirektör.

[S2]För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.

Organisation

7 §  Vid nämnden finns ett kansli som leds av generaldirektören. När generaldirektören inte är i tjänst sköts hans uppgifter av en ställföreträdare.

Verksförordningens tillämpning

8 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Exportkreditnämnden:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S4]17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

[S5]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S6]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S7]29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

[S8]31 § om myndighetens beslut,

[S9]35 § om överklagande. Förordning (1996:178).

9 §  Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6 §, 7 § första stycket och andra stycket 4 och 6 samt 9 § verksförordningen (1995:1322).

[S2]Generaldirektören har under styrelsen det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 7 § andra stycket1-3 och 5 samt 8 § verksförordningen. Förordning (1999:135).

Ärendenas handläggning

10 §  Ärendena avgörs av styrelsen.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

11 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller någon av viceordförandena samt generaldirektören. Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Sådana beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

12 §  Styrelsen får i arbetsordning eller i särskilt beslut lämna över till generaldirektören eller till någon annan som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

13 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 12 § inte behöver föredras.

Extern revision

14 §  Styrelsen ansvarar för att Riksrevisionen får de uppgifter som behövs för revisionen av Exportkreditnämnden. Förordning (2003:267).

Tjänstetillsättningar m.m.

15 §  Ledamöter och ersättare för ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförandena. Förordnandena ges för en bestämd tid.

16 §  Tjänsten som generaldirektör tillsätts av regeringen.

[S2]Andra tjänster tillsätts av nämnden.

[S3]Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av styrelsen.

17 § Har upphävts genom förordning (2001:1023).

Ändringar

Förordning (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:114) om ändring i förordningen (1988:1225) med instruktion för exportkreditnämnden

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1990-05-01

Förordning (1991:899) om ändring i förordningen (1988:1225) med instruktion för exportkreditnämnden

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1995:1088) om ändring i förordningen (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1995-11-01

Förordning (1996:178) om ändring i förordningen (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden

  Omfattning
  ändr. 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1996-05-01

Förordning (1996:1550) om ändring i förordningen (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:120, Rskr. 1994/95:307, Prop. 1996/97:1, Prop. 1994/95:100, Bet. 1996/97:NU1, Bet. 1994/95:NU22
  Omfattning
  ändr. 2 §; ny 4 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:1738) om ändring i förordningen (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1999-02-01

Förordning (1999:135) om ändring i förordningen (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden

Omfattning
ändr. 2, 9 §§; ny 2 a §
CELEX-nr
398L0029
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (2001:863) om ändring i förordningen (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden

Omfattning
ändr. 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:1023) om ändring i förordningen (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden

Omfattning
upph. 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:676) om ändring i förordningen (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2002-09-01

Förordning (2003:267) om ändring i förordningen (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2005:748) om ändring i förordningen (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-11-21

Ändring, SFS 2007:1217

Omfattning
upph.