Upphävd författning

Förordning (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1224 i lydelse enligt SFS 2011:1498
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1997:1226) med instruktion för Svenska institutet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Svenska institutet har till uppgift att sprida information och kunskap om Sverige i utlandet och främja samarbete och långsiktiga relationer med andra länder inom områdena kultur, utbildning och forskning och demokrati samt samhällsliv i övrigt. Förordning (2009:898).

2 §  Svenska institutet ska särskilt

  1. inom ramen för offentlig diplomati skapa intresse och förtroende för Sverige samt löpande följa och utvärdera Sverigebilden utomlands,
  2. inom sitt ansvarsområde hantera statliga stipendier och bidrag för att främja internationellt utbyte inom områdena kultur, utbildning och forskning, samhälle i övrigt samt internationellt erfarenhets- och medieutbyte,
  3. öka kunskaperna om och intresset för Sverige och det svenska språket genom stöd för undervisning i svenska på högskolenivå i andra länder och ansvara för den övergripande samordningen av det statliga stödet för svenskundervisning utomlands för icke-svenska medborgare,
  4. informera om och marknadsföra svensk högre utbildning i andra länder med syfte att öka kunskaperna om och intresset för utbildning och forskning i Sverige hos studenter och forskare i utlandet,
  5. främja intresset för Sverige hos arbetssökande utländska medborgare och vara samordnande myndighet för internationella informationsinsatser inom området,
  6. inom ramen för Östersjösamarbetet utveckla Sveriges relationer med Östersjöregionen,
  7. inom ramen för internationellt utvecklingssamarbete och reformsamarbete i Östeuropa främja öppenhet och en demokratisk, ekonomisk och social utveckling i samarbetsländerna genom att stödja erfarenhets- och kunskapsöverföring till forskare och studerande på högre nivåer och till högre befattningshavare och experter inom områden där Sverige har ett särskilt kunnande, och
  8. inom ramen för reformsamarbete i Östeuropa även bidra till att stärka öppenhet och demokratiska strukturer samt främja en demokratisk kultur i samarbetsländerna genom utbyte och samarbete inom kulturområdet och samhällsområdet i övrigt. Förordning (2011:1498).

2 a §  Svenska institutet ska

  1. bedriva sin verksamhet i nära samarbete med de svenska utlandsmyndigheterna samt främja samarbete med och medverkan av personer, myndigheter, företag och andra organisationer såväl på lokal och regional nivå som på nationell nivå i Sverige och utomlands,
  2. i nära samarbete med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) löpande utveckla samarbetet med de svenska utlandsmyndigheterna samt genomföra och finansiera utbildningsprogram och kompetenshöjande insatser för utsänd och lokalanställd personal med Sverigefrämjande arbetsuppgifter vid utlandsmyndigheterna. Förordning (2009:898).

3 §  Bidrag och annat ekonomiskt stöd får, i mån av tillgång på medel, lämnas till enskilda och samarbetsparter inom Svenska institutets verksamhetsområden.

3 a §  Inom ramen för internationellt utvecklingssamarbete och reformsamarbete i Östeuropa får stöd endast lämnas till insatser som i enlighet med Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) biståndskommitté DAC:s riktlinjer klassificeras som utvecklingssamarbete och till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. Förordning (2009:898).

Ledning

4 §  Svenska institutet leds av en myndighetschef.

5 §  Vid Svenska institutet ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Organisation

7 §  Till Svenska institutet hör det svenska kulturhuset i Paris. Genom detta ska institutet öka intresset och förtroendet för Sverige och svensk kultur och främja utbyte mellan Sverige och Frankrike inom institutets verksamhetsområden. I kulturhuset inryms Tessinsamlingarna, som förvaltas av Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde. Denna myndighet och Svenska institutet i Paris samråder om visning av samlingarna. Förordning (2009:898).

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid Svenska institutet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 §  Svenska institutet ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

10 §  Svenska institutet undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till Krisberedskapmyndigheten, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

Avgifter

11 §  Svenska institutet får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag samt tillhandahålla varor och tjänster. Institutet får ta ut avgifter för varor och tjänster samt för uppdrag åt andra än regeringen. Institutet bestämmer avgifternas storlek.

Överklagande

12 §  Svenska institutets beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:898) om ändring i förordningen (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet

Omfattning
ändr. 1, 2, 7 §§; nya 2 a, 3 a §§
Ikraftträder
2009-08-15

Förordning (2011:1498) om ändring i förordningen (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2012-01-01

Ändring, SFS 2015:152

Omfattning
upph.