Förordning (2007:1227) med instruktion för Harpsundsnämnden

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1227 i lydelse enligt SFS 2017:172
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1999:241) med instruktion för Harpsundsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Harpsundsnämnden har till uppgift att driva jordbruk och skogsbruk vid statens egendom Harpsund. Nämnden svarar dock inte för förvaltning av huvudbyggnaden med tillhörande flygelbyggnader och inte heller för förvaltning av trädgård och park vid huvudbyggnaden.

[S2]Harpsundsnämnden ska också vårda och förvalta statens egendom Yxtaholm. Förordning (2010:597).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd. Denna ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter.

[S2]Vice ordförande utses av regeringen.

Finansiering och ekonomiskt resultat

3 §  Kostnaderna i verksamheten ska täckas med verksamhetens intäkter. Avgiftsförordningen (1992:191) ska inte tillämpas på Harpsundsnämnden.

[S2]Om verksamheten vid Harpsund resulterat i ett överskott får nämnden i årsbokslutet balansera ett överskott motsvarande tidigare underskott. Nämnden får därutöver i årsbokslutet balansera högst 70 procent av återstående överskott. Den del av överskottet som inte balanseras ska betalas in till Statens fastighetsverk senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

[S3]Om verksamheten vid Yxtaholm resulterat i ett överskott får nämnden i årsbokslutet balansera ett överskott motsvarande tidigare underskott. Nämnden får därutöver i årsbokslutet balansera högst 70 procent av återstående överskott. Den del av överskottet som inte balanseras ska betalas in till Länsstyrelsen i Södermanlands län senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Förordning (2011:1090).

Undantag från andra bestämmelser

4 §  Nämnden ska inte lämna resultatredovisning, delårsrapport eller budgetunderlag och inte heller upprätta finansieringsanalys enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska nämnden lämna en redogörelse om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

5 §  Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) och förordningen (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning ska inte tillämpas på nämnden. Förordning (2017:172).

Ändringar

Förordning (2007:1227) med instruktion för Harpsundsnämnden

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:597) om ändring i förordningen (2007:1227) med instruktion för Harpsundsnämnden 2010.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-06-30

Förordning (2011:1090) om ändring i förordningen (2007:1227) med instruktion för Harpsundsnämnden

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2011-12-01

Förordning (2017:172) om ändring i förordningen (2007:1227) med instruktion för Harpsundsnämnden

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2017-03-31