Upphävd författning

Förordning (2007:1239) med instruktion för Sametinget

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2007-12-06
Ändring införd
SFS 2007:1239
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1993:327) med instruktion för Sametinget
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Sametinget är förvaltningsmyndighet inom rennäringens område.

2 §  Sametinget har de uppgifter som framgår av 2 kap.1, 1 a och 5 §§sametingslagen (1992:1433). Sametinget ska även

  1. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom rennäringen, samt
  2. bistå regeringen och medverka i det internationella arbetet med rennäringsfrågor.

[S2]Sametinget får meddela föreskrifter om omfattningen av partistöd och formerna för stödet.

3 §  Sametinget ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att i beslut som rör individen utgå från kvinnors respektive mäns villkor och behov samt aktivt analysera konsekvenserna för kvinnor respektive män av de beslut som fattas.

Organisation

4 §  I sametingslagen (1992:1433) finns bestämmelser om Sametingets sammansättning och uppgifter, förordnande av ordförande och vice ordförande, Sametingets styrelse och dess sammansättning och uppgifter, nämnder, beslutförhet samt om val till Sametinget.

5 §  Sametinget ska ha ett kansli som leds av en chef.

Styrelsens ansvar och uppgifter

6 §  Sametingets styrelse har de uppgifter som framgår av 2 kap. 4 § sametingslagen (1992:1433).

[S2]Sametingets styrelse ska pröva om myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen beslutar om

  1. myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag samt säkerställer att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,
  2. riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228), samt
  3. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting.

7 §  Sametingets styrelse beslutar om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter. Om Riksrevisionens revisionsberättelse över myndighetens årsredovisning innehåller någon invändning, ska Sametingets styrelse redovisa för regeringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit eller avser att vidta med anledning av invändningen.

[S2]Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att revisionsberättelsen överlämnats.

8 §  Sametingets styrelse ska senast den 1 mars varje år till Justitiekanslern lämna en förteckning över de ärenden som hade kommit in före den 1 juli föregående år men som inte hade avgjorts vid årets utgång.

[S2]Justitiekanslern får i det enskilda fallet besluta om undantag från första stycket.

Kanslichefens ansvar och uppgifter

9 §  Kanslichefen ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.

[S2]Kanslichefen ska dessutom se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamheten.

10 §  Kanslichefen ska hålla Sametingets styrelse informerad om verksamheten, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut.

11 §  Kanslichefen har det ansvar och de uppgifter som följer av 6, 7, 8 och 19 §§myndighetsförordningen (2007:515).

Arbetsordning

12 §  Sametinget ska i en arbetsordning meddela de bestämmelser som behövs om Sametingets organisation och formerna för verksamheten.

Delegering

13 §  Sametinget får i sin arbetsordning meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta att lämna över till ordföranden, ordföranden i styrelsen eller till någon som tjänstgör hos Sametinget att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av Sametinget eller styrelsen.

Ärendenas handläggning

14 §  När ärenden av större vikt handläggs i Sametinget eller styrelsen ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

15 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 13 § inte behöver föredras.

Undantag från myndighetsförordningen

16 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Sametinget:

[S2]2-4 §§ om myndighetens ledning,

[S3]5 § om delegering,

[S4]9-18 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och nämndmyndigheter,

[S5]20 § om föredragning,

[S6]22-24 §§ om anställningar och uppdrag,

[S7]25-26 §§ om personalansvarsnämnd.

Ändringar

Förordning (2007:1239) med instruktion för Sametinget

Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2009:1395

Omfattning
upph.