Upphävd författning

Förordning (2007:1290) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1290 i lydelse enligt SFS 2009:761
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1985:391) om Talboks- och punktskriftsbibliotekets punktskriftsnämnd
Förordning (1988:341) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Talboks- och punktskriftsbiblioteket har till uppgift att i samverkan med andra bibliotek i landet arbeta för att personer med funktionshinder får tillgång till sådana exemplar av litterära verk som de behöver för att kunna ta del av verken.

2 §  Myndigheten ska särskilt

  1. framställa och överföra talböcker och punktskriftsböcker samt tillhandahålla dessa för försäljning,
  2. främja utvecklingen av nya medier för att öka tillgängligheten till litterära verk för personer med funktionshinder, och
  3. förse högskolestuderande personer med funktionshinder i form av läshandikapp med sådana exemplar av studielitteratur som de behöver för att kunna ta del av litteraturen.

[S2]Myndigheten ska ha en central utskrivningstjänst av punktskrift för dövblinda.

3 §  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2009:761).

4 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra uppdrag inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:761).

Samverkan

5 §  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde lämna information och råd till bibliotek och organisationer.

Ledning

6 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

7 §  Bibliotekschefen är myndighetschef.

Särskilda organ

8 §  Inom myndigheten finns en nämnd för punktskrift.

Uppgifter för nämnden

9 §  Punktskriftsnämnden har till uppgift att främja och utveckla punktskriften som skriftspråk för synskadade.

[S2]Nämnden ska särskilt

  1. utarbeta normer för den svenska punktskriften, och
  2. medverka till att utveckla enhetliga internationella normer för punktskriftens återgivning av symboler inom olika ämnesområden.

[S3]På begäran av myndigheten ska nämnden ge råd och upplysningar till myndigheten i frågor som rör punktskrift för synskadade.

Organisation

10 §  Punktskriftsnämnden består av en ordförande och sex andra ledamöter. För varje ledamot finns en ersättare. Ordföranden, övriga ledamöter och ersättare utses av regeringen. Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

11 §  Ordföranden, övriga ledamöter och ersättare förordnas för högst tre år.

12 §  Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre av de övriga ledamöterna är närvarande.

Personalansvarsnämnd

13 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 §  Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen.

Avgifter

15 §  Vid försäljning av talböcker och punktskriftsböcker enligt 2 § 1 ska myndigheten ta ut avgifter inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

16 §  För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

[S2]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2009:761).

Undantag från myndighetsförordningen

17 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1290) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:761) om ändring i förordningen (2007:1290) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Omfattning
nuvarande 3, 4 §§ betecknas 4, 3 §§; nya 3, 16 §§
Ikraftträder
2009-08-01

Ändring, SFS 2010:769

Omfattning
upph.