Upphävd författning

Förordning (1988:341) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1988-04-28
Ändring införd
SFS 1988:341 i lydelse enligt SFS 2006:1323
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1979:1073) med instruktion för talboks- och punktskriftsbiblioteket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Bibliotekets uppgifter

1 §  Talboks- och punktskriftsbiblioteket har till uppgift att i samverkan med andra bibliotek i landet arbeta för att synskadade och andra handikappade får tillgång till litteratur. Det åligger biblioteket särskilt att

 1. framställa och låna ut talböcker och punktskriftsböcker,
 2. tillhandahålla punktskriftsböcker för försäljning,
 3. inom sitt verksamhetsområde lämna information och råd till folkbibliotek och andra.

[S2]Biblioteket skall för dövblinda ha en central utskrivningstjänst som gäller punktskrift. Förordning (1990:633).

2 §  I fråga om utlåning av talböcker skall biblioteket inrikta sin verksamhet på att fungera som lånecentral för fjärrlån och depositioner.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på biblioteket med undantag av 2 §, 4 § andra stycket samt 17, 19-21 och 30 §§. (Förordning 2006:1323).

Bibliotekets ledning

4 §  Chef för biblioteket är en bibliotekschef.

Styrelsen

5 §  Bibliotekets styrelse består av högst åtta ledamöter, bibliotekschefen medräknad. Bibliotekschefen är styrelsens ordförande.

Organisation

6 §  Till biblioteket är knuten en nämnd för punktskrift. För nämnden gäller bestämmelserna i förordningen (1985:391) om Talboks- och punktskriftsbibliotekets punktskriftsnämnd.

[S2]Biblioteket bestämmer i övrigt sin organisation. Förordning (1996:446).

Ärendenas handläggning

7 §  När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga styrelseledamöter närvara. Förordning (1996:446).

8 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av bibliotekschefen.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av bibliotekschefen, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter.

9 § Har upphävts genom förordning (1996:446).
10 § Har upphävts genom förordning (1996:446).
11 § Har upphävts genom förordning (2001:1034).

12 §  Har upphävts förordning (2006:1323).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:341) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:633) om ändring i förordningen (1988:341) med instruktion för talboks- och punktskriftsbiblioteket

Förordning (1996:446) om ändring i förordningen (1988:341) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

  Omfattning
  upph. 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 3, 6, 7, 11 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2001:1034) om ändring i förordningen (1988:341) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Omfattning
upph. 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2006:1323) om ändring i förordningen (1988:341) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 12 §, rubr. närmast före 12; ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1290

Omfattning
upph.