Upphävd författning

Förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program

Version: 2010:1466

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2007-12-13
Ändring införd
SFS 2007:1364 i lydelse enligt SFS 2010:1466
Ikraft
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning har som ändamål att klargöra förutsättningarna för att på lokal nivå anordna arbetsmarknadspolitiska program.

[S2]Arbetsförmedlingen får ingå en överenskommelse med en kommun om anordnande av arbetsmarknadspolitiska insatser eller aktiviteter i fall då lagen (2007:1091) om offentlig upphandling inte är tillämplig.

[S3]Arbetsförmedlingen får även ingå en överenskommelse med en kommun om anordnande av insatser eller aktiviteter om det efter ett upphandlingsförfarande visar sig att någon annan lämplig aktör för insatserna eller aktiviteterna inte finns. Förordning (2010:83).

2 §  Arbetsförmedlingen får ingå en överenskommelse med en kommun om anordnande av sådana insatser eller aktiviteter som regleras i

  • förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, och
  • förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.

[S2]Insatserna eller aktiviteterna i överenskommelsen pågår längst till och med den tid programmet erbjuds.

[S3]Arbetsförmedlingen får i övrigt endast ingå en överenskommelse med en kommun om anordnande av insatser eller aktiviteter för nyanlända invandrare och unga med funktionshinder. Förordning (2010:1466).

3 § Har upphävts genom förordning (2010:83).

4 §  En överenskommelse ska ingås på viss tid, dock längst ett år. I överenskommelsen ska det anges

  1. vilka målgrupper insatserna eller aktiviteterna avser,
  2. vilka insatser eller aktiviteter som ska anordnas inom programmet,
  3. hur insatserna eller aktiviteterna ska följas upp och kontrolleras,
  4. om det har fattats något beslut om ekonomiskt stöd enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin eller förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar, och
  5. om lokala utvecklingsavtal enligt förordningen (2008:348) om urbant utvecklingsarbete eller andra särskilda överenskommelser träffats som berör Arbetsförmedlingens samverkan med kommuner. Förordning (2010:83).

5 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

6 §  Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:714) om ändring i förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2008-08-15

Förordning (2010:83) om ändring i förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
upph. 3 §; ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2010-03-09

Förordning (2010:1466) om ändring i förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före ikraftträdandet påbörjat den arbetsmarknadspolitiska insatsen eller aktiviteten lyft.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2015:505) om upphävande av förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program

Omfattning
upph.