Upphävd författning

Förordning (2007:1371) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2007-12-13
Ändring införd
SFS 2007:1371 i lydelse enligt SFS 2010:629
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1995:869) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) är förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete.

[S2]Sida ska verka för att riksdagens och regeringens mål för det internationella utvecklingssamarbetet och reformsamarbetet i Östeuropa uppnås. Sida ska vidare verka för att Sveriges åtaganden i enlighet med Parisdeklarationen och Handlingsplanen från Accra uppnås. Förordning (2008:1442).

2 §  Sida ska

 1. bistå regeringen i utarbetandet av policyer, strategier och metoder inom utvecklingssamarbetet,
 2. ansvara för genomförandet av strategier eller motsvarande som regeringen beslutat för olika delar av utvecklingssamarbetet, och
 3. internationellt och nationellt samverka med och ge stöd till relevanta aktörer i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Förordning (2008:1442).

3 §  Sida ska särskilt

 1. samverka med och ge rådgivning till myndigheter, organisationer och näringsliv i frågor om utvecklingssamarbete samt samstämmighet för utveckling. Sida ska även bistå Regeringskansliet i motsvarande arbete,
 2. ta tillvara och samordna erfarenheter och kunskaper i utvecklingssamarbetet, som finns inom förvaltning, fackföreningsrörelse och övriga organisationer,
 3. utveckla sin samverkan med näringslivet genom närmare dialog, erfarenhetsutbyte och ömsesidigt tillvaratagande av kompetens,
 4. utnyttja möjligheter till samverkan med andra givarländer, de Europeiska gemenskapernas kommission samt internationella och multilaterala organisationer, varvid myndigheten får låta samverkanspartner svara för beredning, genomförande och uppföljning av svenska biståndsinsatser om detta inte innefattar myndighetsutövning samt själv åta sig motsvarande uppgifter,
 5. medverka i utvecklingssamarbetet genom internationella och multilaterala organisationer samt Europeiska unionen. Myndigheten ska även följa upp och rapportera om utvecklingssamarbetet genom de Europeiska gemenskapernas kommission samt internationella och multilaterala organisationer,
 6. vid deltagande i styrelser, kommittéer eller motsvarande, i internationella och multilaterala organisationer samt inom EU, verka för genomslag för regeringens politik. Sida ska följa upp och rapportera om resultatet av detta arbete samt bistå Regeringskansliet i motsvarande arbete,
 7. bistå Regeringskansliet att, i nationella och internationella sammanhang, bedöma multilaterala organisationers relevans och effektivitet,
 8. bistå utlandsmyndigheterna i den biståndspolitiska rapporteringen till regeringen,
 9. vid myndighetens utbildningscentrum i Härnösand anordna utbildning och kompetensutveckling för myndighetens samarbetspartner inom utvecklingssamarbetet,
 10. stödja samarbetsländernas strävan att bekämpa korruption, samt motverka att korruption förekommer i insatser finansierade med svenskt bistånd,
 11. informera om det svenska utvecklingssamarbetet och om utvecklingen i utvecklingsländerna,
 12. sammanställa och till regeringen och OECD:s biståndskommitté (DAC) rapportera statistik enligt direktiv från DAC,
 13. ha huvudansvar och vara nationell kontaktpunkt för all twinningverksamhet inom European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) och Instrument for Preaccesion Assistance (IPA). Sida ska även vara nationell kontaktpunkt för Technical Assistance Information Exchange (TAIEX).

[S2]Utöver det bilaterala utvecklingssamarbetet ska Sida särskilt

 1. vid myndighetens Östersjöteam på Gotland med ett regionalt perspektiv utveckla Sveriges relationer med Östersjöregionen i samverkan med framför allt statliga myndigheter, kommuner, landsting och enskilda organisationer,
 2. genom samarbete med Ryssland i miljöinvesteringar bidra till minskade utsläpp i Östersjön,
 3. främja respekten för mänskliga rättigheter i Ryssland, och
 4. ha ett särskilt sektoransvar för miljömålsarbetet. Myndigheten ska rapportera till det miljöråd som finns inom Naturvårdsverket. Förordning (2008:1442).

4 §  Myndigheten får

 1. ingå och säga upp avtal om de närmare villkoren för samarbetet med samarbetsländer (proceduravtal),
 2. ingå och säga upp avtal med främmande stater, internationella och multilaterala organisationer om insatser och bidrag som myndigheten har rätt att fatta beslut om (insatsavtal). Myndigheten får efter överenskommelse med avtalsslutande part omfördela medel mellan olika insatsavtal. Myndigheten ska genast underrätta Regeringskansliet om ett insatsavtal sägs upp. Insatsavtal som myndigheten ingår ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision,
 3. förlänga samarbetsavtal så att de motsvarar en samarbetsstrategis giltighetsperiod, och
 4. uppdra åt en utlandsmyndighet att på myndighetens vägnar underteckna avtal.

[S2]Sida får överlämna åt en utlandsmyndighet eller annan myndighet att på Sidas vägnar avgöra ärenden som är sådana att de inte behöver prövas av generaldirektören eller personalansvarsnämnden.

Samråd

5 §  Sida ska

 1. vara sammankallande till regelbundna samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i fråga om humanitärt bistånd och konfliktrelaterat bistånd, samt
 2. delta i regelbundna samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om genomförandet av regeringen beslutade strategier som ligger till grund för utvecklingssamarbetet. Förordning (2008:1442).

Ledning

6 §  Myndigheten leds av en styrelse. Förordning (2010:629).

7 §  Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter. Förordning (2010:629).

Särskilda organ

8 §  Vid myndigheten ska det finnas ett rådgivande organ för forskningssamarbete som ska ge råd i ärenden om

 1. stöd till internationella forskningsprogram,
 2. stöd till forskning i Sverige om utvecklingsländerna,
 3. sammansättning och mandat för vetenskapliga referensgrupper för stöd under 2, och
 4. stöd till uppbyggande av forskningskapacitet i samarbetsländer.

9 §  Det rådgivande organet för forskningssamarbete består av högst elva ledamöter.

10 §  Ordförande och åtta av de elva ledamöterna i det rådgivande organet för forskningssamarbete utses av regeringen för en bestämd tid. Dessa ska ha anknytning till forskarvärlden. Övriga två ledamöter i rådet utses av myndigheten.

Anställningar och uppdrag

11 §  Generaldirektören är myndighetschef.

11 a §  Vid myndigheten finns en överdirektör. Förordning (2010:629).

12 §  Myndigheten får efter samråd med Regeringskansliet placera personal vid en utlandsmyndighet.

Personalansvarsnämnd

13 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 §  Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

16 §  I verksamhet enligt 3 § första stycket 3 får myndigheten ta ut avgifter, bestämma avgifternas storlek samt disponera inkomsterna.

Överklagande

17 §  Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:1371) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1442) om ändring i förordningen (2007:1371) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 5 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2009-02-01

Förordning (2010:629) om ändring i förordningen (2007:1371) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Omfattning
ändr. 6, 7 §§; ny 11 a §
Ikraftträder
2010-07-01

Ändring, SFS 2010:1080

Omfattning
upph.