Upphävd författning

Förordning (1995:869) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Departement
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1995-06-08
Ändring införd
SFS 1995:869 i lydelse enligt SFS 2006:1230
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Förordning (1991:840) med instruktion för Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP)
Förordning (1992:269) med instruktion för Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS)
Förordning (1988:532) med instruktion för Styrelsen för u-landsforskning (SAREC)
Förordning (1988:533) med instruktion för Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum)
Förordning (1988:531) med instruktion för Styrelsen för internationell utveckling (SIDA)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) är central förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete. Förordning (2004:712).

2 §  Sida skall, i den omfattning som regeringen beslutar, medverka i utvecklingssamarbetet genom Europeiska unionen och internationella organisationer. Förordning (2004:712).

3 §  Sida skall särskilt

 1. ta till vara erfarenheter och kunskaper i det svenska samhället inom förvaltning, näringsliv, fackföreningsrörelse och övriga organisationer i utvecklingssamarbetet,
 2. utnyttja möjligheter till samverkan med andra givarländer och internationella organisationer i utvecklingssamarbetet,
 3. vid myndighetens utbildningscentrum i Härnösand anordna utbildning och kompetensutveckling för Sidas samarbetspartner inom utvecklingssamarbetet,
 4. besluta om krediter till vissa u-länder enligt förordningen (1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u- krediter),
 5. sprida information om det svenska utvecklingssamarbetet samt om utvecklingen i utvecklingsländerna,
 6. sammanställa och till regeringen och OECD:s biståndskommitté (DAC) rapportera statistik enligt direktiv från DAC.

[S2]I sådan samverkan med andra givarländer och internationella organisationer som avses i första stycket 2 får Sida låta samverkanspartner svara för beredning, genomförande och uppföljning av svenska biståndsinsatser samt själv åta sig motsvarande uppgifter.

[S3]I verksamheten enligt första stycket 3 får Sida ta ut avgifter, bestämma avgifternas storlek samt disponera inkomsterna. Förordning (2004:712).

4 §  Sida skall i sitt samarbete med myndigheter och organisationer i andra länder samt med internationella organisationer anpassa sin verksamhet till utrikesförvaltningens verksamhet och principer.

5 §  Sida får ingå och säga upp avtal om de närmare villkoren för samarbetet med samarbetsländer (proceduravtal).

[S2]Sida får ingå och säga upp avtal med främmande stater och internationella organisationer om insatser och bidrag som Sida har rätt att fatta beslut om (insatsavtal). Sida får efter överenskommelse med avtalsslutande part omfördela medel mellan olika insatsavtal. Sida skall genast underrätta Regeringskansliet om ett insatsavtal sägs upp.

[S3]Om ett beslut om landstrategi ges förlängd giltighet får Sida ingå avtal om motsvarande förlängning av samarbetsavtal.

[S4]Insatsavtal som Sida ingår skall innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision.

[S5]Beträffande länder för vilka land- eller regionstrategi eller motsvarande har fastställts av regeringen skall iakttas att Sidas beslut ligger i linje med vad regeringen har beslutat.

[S6]Sida får uppdra åt en utlandsmyndighet att på Sidas vägnar underteckna avtal. Förordning (2004:712).

Verksförordningens tillämpning

Internrevision

Myndighetens ledning

7 §  Sidas generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

8 §  Sidas styrelse består av generaldirektören och högst tio andra ledamöter. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Förordning (2003:586).

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 §  Styrelsen skall utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) besluta i följande frågor:

 1. myndighetens årliga utvärderingsplan,
 2. riktlinjer för viktigare områden inom myndighetens verksamhet, dock inte inom forskningsnämndens ansvarsområde, och
 3. andra ärenden enligt generaldirektörens beslut. Förordning (2003:586).

Forskningsnämnden

10 §  Inom Sida skall finnas en forskningsnämnd bestående av högst elva ledamöter. Bland ledamöterna skall ingå två representanter för myndigheten. De övriga ledamöterna skall ha relevanta erfarenheter av internationell forskning eller forskningssamarbete med utvecklingsländer.

[S2]Forskningsnämnden utser inom sig vice ordförande. Forskningsnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Forskningsnämndens ansvar och uppgifter

11 §  Forskningsnämnden skall för Sidas räkning besluta i ärenden om

 1. stöd till internationella forskningsprogram,
 2. stöd till forskning i Sverige om utvecklingsländerna, samt
 3. sammansättning och mandat för vetenskapliga referensgrupper för stödet under 2.

[S2]Generaldirektören får bestämma att forskningsnämnden också skall besluta i ärenden om samarbete med och stöd till utvecklingsländerna på forskningens område.

Samrådsgrupp för katastrofbistånd

12 §  Vid Sida skall finnas en särskild samrådsgrupp för utbyte av erfarenheter och information i ärenden om katastrofbistånd. I samrådsgruppen skall ingå representanter från Utrikesdepartementet och Sida.

12 a §  Med undantag av vad som sägs i 10-12 §§ bestämmer Sida sin organisation. Förordning (1996:804).

Personalföreträdare

14 § har upphävts genom förordning (1996:804).
Anställningar m. m.
15 § har upphävts genom förordning (1996:804).

16 §  Sida får efter samråd med Regeringskansliet placera personal vid en utlandsmyndighet.

[S2]Av förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet framgår att regeringen beslutar om anställning som ambassadråd, om det i anställningen ingår att vara chef för en utlandsmyndighet. Förordning (2003:586).

17 §  Bestämmelsen i 6 § anställningsförordningen (1994:373) behöver inte tillämpas vid anställning i Sida.

18 § Har upphävts genom förordning (2003:586).

19 §  Ordföranden och andra ledamöter i forskningsnämnden än de två myndighetsrepresentanterna utses av regeringen för en bestämd tid efter anmälan av generaldirektören.

20 § Har upphävts genom förordning (2001:1024).

Överlämnande av beslutanderätt i vissa fall

21 §  Sida får överlämna åt en utlandsmyndighet eller annan myndighet att på Sidas vägnar avgöra ärenden som är sådana att de inte behöver prövas av styrelsen, forskningsnämnden, personalansvarsnämnden eller generaldirektören.

Överklagande

23 §  Sidas beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322). Förordning (1998:1046).

Ändringar

Förordning (1995:869) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:242, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:UU15
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:804) om ändring i förordningen (1995:869) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

  Omfattning
  upph. 14, 15 §§, rubr. närmast före 14 §; ändr. 6, 9, 16 §§; ny 12 a §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:1046) om ändring i förordningen (1995:869) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2001:1024) om ändring i förordningen (1995:869) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Omfattning
upph. 20 §, rubr. närmast före 20 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:341) om ändring i förordningen (1995:869) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:586) om ändring i förordningen (1995:869) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Omfattning
upph. 18 §; ändr. 3, 6, 8, 9, 16, rubr. närmast före 21 §§
Ikraftträder
2003-10-15

Förordning (2004:712) om ändring i förordningen (1995:869) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 5 §§
Ikraftträder
2004-10-01

Förordning (2006:1230) om ändring i förordningen (1995:869) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Omfattning
ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1371

Omfattning
upph.