Förordning (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet som rör svenska som andraspråk och utbildning i svenska för invandrare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-12-19
Ändring införd
SFS 2007:1475 i lydelse enligt SFS 2016:455
Ikraft
2008-02-15
Upphäver
Förordning (1997:381) om vissa särskilda uppgifter för Lärarhögskolan i Stockholm rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Stockholms universitet ska fullgöra vissa särskilda uppgifter av nationellt intresse som rör svenska som andraspråk samt kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap.skollagen (2010:800) enligt bestämmelserna i denna förordning. Förordning (2016:455).

2 §  Stockholms universitet ska

  • samla, sammanställa och förmedla kunskaper och erfarenheter,
  • stödja och lämna information om utvecklingen av läromedel och användningen av informationsteknik, och
  • stödja och vara ett resurscentrum för nya former av kompetensutveckling.

3 §  Stockholms universitet får också åta sig att utföra särskilda uppdrag som rör svenska som andraspråk samt kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap.skollagen (2010:800). Förordning (2016:455).

4 §  Den verksamhet som Stockholms universitet bedriver enligt denna förordning ska redovisas särskilt i den redovisning som universitetet lämnar till regeringen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet som rör svenska som andraspråk och utbildning i svenska för invandrare

Ikraftträder
2008-02-15

Förordning (2010:275) om ändring i förordningen (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2010-06-28

Förordning (2012:104) om ändring i förordningen (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för svenskundervisning för invandrare och motsvarande utbildning enligt 13 kap.skollagen (1985:1100).
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3 §§
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2016:455) om ändring i förordningen (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet som rör svenska som andraspråk och utbildning i svenska för invandrare

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2016-07-01