Inaktuell version

Förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-04-12
Ändring införd
SFS 2007
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Regeringen föreskriver följande.

1 §  Enligt denna förordning får statsbidrag lämnas för att stimulera anordnande av bostäder som utgör sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) genom ny- eller ombyggnad.

2 §  I denna förordning används följande ord och uttryck med den innebörd som föreskrivs nedan:

[S2]Bostäder: Bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation.

[S3]Nybyggnad: Uppförande av hus och tillbyggnad av hus som innebär nytillskott av sådana bostäder som avses i denna förordning.

[S4]Ombyggnad: Nyinvesteringar i eller i anslutning till hus, som utan att vara nybyggnad, innebär

 1. nytillskott av bostäder, eller
 2. förbättringar av utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation i anslutning till ny- eller ombyggnad av bostadslägenheter som avses i denna förordning.

[S5]Boverket får meddela närmare föreskrifter om innebörden av ord och uttryck i denna paragraf som har betydelse för ny- eller ombyggnad.

Villkor för bidrag

3 §  Bidrag lämnas under de förutsättningar som anges i 4-8 §§.

4 §  För bidrag krävs att ny- eller ombyggnad påbörjas under perioden 1 januari 2007-31 december 2011 och färdigställs inom två år från dagen för påbörjandet.

[S2]Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

[S3]Bidrag får inte lämnas till byggnadsprojekt som samtidigt får annat statligt stöd för att stödja bostadsbyggande.

[S4]Boverket får meddela närmare föreskrifter om när en ny- eller ombyggnad skall anses påbörjad och färdigställd.

Utrymmes- och utrustningsstandard m.m.

5 §  Byggnadsprojekt skall uppfylla de grundläggande krav för permanentbostäder som kan ställas enligt plan- och bygglagen (1987:10). När det gäller ombyggnad skall dessutom bostaden efter ombyggnaden i dess helhet uppfylla lägsta godtagbara standard enligt bestämmelserna om bostadslägenhet i 12 kap. 18 a § sjätte och sjunde styckena jordabalken.

[S2]Byggnadsprojekt skall dessutom utformas så att omvårdnadsarbete kan utföras i enlighet med krav som kan ställas med stöd av arbetsmiljölagen (1977:1160).

[S3]Boverket får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av första stycket.

Bygglov

6 §  För byggnadsprojekt som innefattar bygglovspliktiga arbeten skall bygglov finnas.

7 §  Mottagaren av bidraget förbinder sig att under minst fyra år från det bidraget betalats ut

 • använda de bostäder som bidraget avser för de ändamål och i enlighet med de villkor som förutsattes när bidraget beviljades,
 • inte överlåta det eller de hus som innehåller bostäderna till någon som avser att använda dem för annat ändamål eller med andra villkor än de villkor som förutsattes när bidraget beviljades.

8 §  Den som ansökt om eller tagit emot bidrag skall lämna de uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering av bidragsberättigande åtgärder.

Bidragets storlek

9 §  Bidrag lämnas för

 1. nybyggnad med ett belopp om 2 600 kronor per kvadratmeter bruksarea ovan mark för bostäder, och
 2. ombyggnad med ett belopp om 2 200 kronor per kvadratmeter bruksarea ovan mark för bostäder.

[S2]Bidrag lämnas dock för högst 35 kvadratmeter per bostadslägenhet och 15 kvadratmeter per bostadslägenhet när det gäller utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation.

[S3]I fråga om ny- eller ombyggnad av en bostad som skall användas av två personer lämnas bidrag enligt första stycket för högst 50 kvadratmeter per bostadslägenhet och 20 kvadratmeter per bostadslägenhet när det gäller utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation.

Förfarandet i bidragsärenden

Allmänt

10 §  Ärenden om bidrag handläggs av Boverket och länsstyrelserna.

[S2]Länsstyrelsen beslutar om bidrag.

[S3]Boverket har tillsyn över bidragsverksamheten och får meddela närmare föreskrifter om förfarandet i bidragsärenden. Boverket sköter även utbetalning av bidrag.

Ansökningsförfarandet

11 §  Ansökan om bidrag lämnas in till länsstyrelsen i det län där den fastighet som avses med ansökningen är belägen. Ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att byggnadsprojektet påbörjades.

[S2]Ansökan skall göras enligt formulär som fastställs av Boverket.

[S3]Boverket får meddela föreskrifter om de handlingar och den övriga utredning som skall bifogas ansökan.

Beslut om bidrag

12 §  Om länsstyrelsen finner att bidrag skall lämnas, skall den fatta ett beslut om bidragets storlek för det aktuella byggnadsprojektet. I annat fall skall ansökan avslås.

Utbetalning av bidrag

13 §  Bidrag betalas ut efter särskild ansökan hos länsstyrelsen sedan ny- eller ombyggnaden färdigställts. Ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter projektets färdigställande. Bidraget betalas dock bara ut om projektet, när det är färdigt, uppfyller de förutsättningar som låg till grund för beslutet.

[S2]Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen hos inskrivningsmyndigheten är antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare. Om bidraget har beviljats för ny- eller ombyggnad av hus som inte ägs av fastighetsägaren eller tomträttshavaren, betalas bidraget ut till den som hos länsstyrelsen vid utbetalningstidpunkten är antecknad som bidragsmottagare.

[S3]Boverket får meddela föreskrifter om de handlingar och den övriga utredning som skall bifogas sådan ansökan som avses i första stycket.

Återkallelse av beslut

14 §  Beslut om bidrag skall återkallas helt eller delvis om projektet inte uppfyller de villkor som uppställts för bidraget.

Återkrav av bidrag

15 §  Länsstyrelsen skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag helt eller delvis om

 1. den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för bidrag och den som sökt eller tagit emot bidraget borde ha insett detta, eller
 4. villkoren för bidraget inte har följts.

[S2]Boverket får helt eller delvis upphäva ett beslut om återkrav om det finns särskilda skäl.

[S3]Om den som tagit emot bidraget har överlåtit något hus och bostäderna i huset därefter används för annat ändamål eller med andra villkor än de villkor som förutsattes när bidraget beviljades, skall bidraget dock återkrävas endast om bidragsmottagaren insett eller borde ha insett att bostäderna skulle komma att användas för annat ändamål eller med andra villkor.

Överklagande

16 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket.

[S2]Boverkets beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.
 2. Bidrag enligt denna förordning får dock lämnas för ny- eller ombyggnad som påbörjats från och med den 1 januari 2007. För sådan ny- eller ombyggnad som påbörjats eller färdigställts före den 1 juni 2007 skall ansökan enligt 11 och 13 §§ ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att denna förordning träder i kraft.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:59, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:SoU1
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2009:1250) om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 16 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:375) om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:1605) om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2018:1020) om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2018-07-01