Upphävd författning

Förordning (2007:180) om instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2007-04-19
Ändring införd
SFS 2007:180 i lydelse enligt SFS 2007:272
Ikraft
2007-05-30
Upphäver
Förordning (1996:1426) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering skall främja, stödja och genomföra

  1. utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder,
  2. studier av arbetsmarknadens funktionssätt,
  3. utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet, och
  4. utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden.

[S2]Myndigheten skall sprida information om resultaten av sina utvärderingar och studier till andra myndigheter och intressenter. Förordning (2007:272).

Myndighetens ledning

2 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Organisation

3 §  Vid myndigheten skall det finnas ett vetenskapligt råd. Det skall bestå av generaldirektören, en ordförande och högst nio andra ledamöter. Rådets ordförande och övriga ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid. Rådet utser inom sig en vice ordförande.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 4, 5, 10-14, 19, 20, 22, 33 och 34 §§.

Handläggning av ärenden

5 §  I ärenden om ansökningar om bidrag från myndigheten skall det vetenskapliga rådet lämna förslag till beslut.

6 §  Generaldirektören får använda det vetenskapliga rådet som rådgivande organ även i andra frågor än sådana som avses i 5 §.

Överklagande

7 §  Myndighetens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:180) om instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 30 maj 2007, då förordningen (1996:1426) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering skall upphöra att gälla. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Ikraftträder
2007-05-30

Förordning (2007:272) om ändring i förordningen (2007:180) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:911

Omfattning
upph.