lagen.nu

Lag (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-06-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:766
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelser

1 § Syftet med utredningsverksamheten enligt denna lag är att ge underlag för förslag till åtgärder som förebygger att

 • 1. barn far illa, eller
 • 2. kvinnor och män utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående eller tidigare närstående personer. Lag (2011:1111).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1111

2 § En utredning enligt denna lag ska genomföras när

 • 1. ett brott har begåtts mot ett barn och barnet har avlidit med anledning av brottet eller det annars finns särskilda skäl att utreda dödsfallet, och
 • 2. det finns särskild anledning att anta att dödsfallet har samband med något förhållande som har inneburit att barnet varit i behov av skydd.

I fall som avses i första stycket får en utredning genomföras även när ett barn har avlidit utomlands, om barnet vid dödsfallet var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige.

Med barn avses i denna lag personer under 18 år. Lag (2011:1111).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1111

2 a § En utredning enligt denna lag ska genomföras även när

 • 1. ett brott har begåtts mot en kvinna eller en man av en närstående eller tidigare närstående person och kvinnan eller mannen har avlidit med anleding av brottet eller det annars finns särskilda skäl att utreda dödsfallet, och
 • 2. det finns särskild anledning att anta att dödsfallet har samband med något förhållande som har inneburit att kvinnan eller mannen varit i behov av skydd eller stöd och hjälp för att förändra sin situation.

I fall som avses i första stycket får en utredning genomföras även när en kvinna eller en man har avlidit utomlands, om hon eller han vid dödsfallet var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige. Lag (2011:1111).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1111

3 § Utredningsverksamheten skall bedrivas av den myndighet som regeringen bestämmer (utredningsmyndigheten).

Underrättelseskyldighet

4 § Om misstanke har uppkommit om brott som avses i 2 § första stycket 1 eller 2 a § första stycket 1 ska Polismyndigheten eller åklagare underrätta utredningsmyndigheten om beslut som innebär att en förundersökning eller en utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare inte ska inledas eller ska läggas ned eller ska avslutas utan att åtal eller bevistalan enligt 38 § nämnda lag väcks.

Om åklagare har väckt åtal eller bevistalan för brott som avses i 2 § första stycket 1 eller 2 a § första stycket 1 ska åklagaren, efter att domstolens dom eller slutliga beslut i målet har vunnit laga kraft, underrätta utredningsmyndigheten om domen eller beslutet. Lag (2014:766).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1111, 2014:766

Uppgiftsskyldighet

5 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att på utredningsmyndighetens begäran lämna de uppgifter som behövs för en utredning enligt 2 §:

 • 1. myndigheter vars verksamhet berör barn,
 • 2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården,
 • 3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2,
 • 4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn eller annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område, och
 • 5. de myndigheter som utövar tillsyn över de verksamheter som avses i 1–4, dock inte Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen och Justitiekanslern.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte för sådan familjerådgivning som avses i 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2011:1111).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1111

5 a § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att på utredningsmyndighetens begäran lämna de uppgifter som behövs för en utredning enligt 2 a §:

 • 1. myndigheter som i sin verksamhet har kommit i kontakt med den kvinna eller man, vars dödsfall är aktuellt för utredning,
 • 2. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1,
 • 3. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område, och
 • 4. de myndigheter som utövar tillsyn över de verksamheter som avses i 1–3, dock inte Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen och Justitiekanslern.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte för sådan familjerådgivning som avses i 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2011:1111).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1111

Utredningens genomförande

6 § Utredningsmyndigheten får inte inleda en utredning förrän en underrättelse enligt 4 § har kommit in till myndigheten.

Om ett dödsfall inträffat utomlands får en utredning dock inledas när det står klart att dödsfallet inte kommer att utredas av svensk brottsutredande myndighet.

7 § En utredning enligt 2 § ska klarlägga samtliga förhållanden som har inneburit att det avlidna barnet har varit i behov av skydd och vilka åtgärder som har vidtagits eller kunnat vidtas för att skydda barnet.

En utredning enligt 2 a § ska klarlägga samtliga förhållanden som har inneburit att den avlidna kvinnan eller mannen har varit i behov av skydd eller stöd och hjälp för att förändra sin situation och vilka åtgärder som har vidtagits eller kunnat vidtas för att skydda eller stödja och hjälpa henne eller honom. Lag (2011:1111).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1111

8 § En utredning får inte genomföras på ett sådant sätt att den medför men för en brottsutredning, rättegång eller ett ärende om tillsyn.

Behandling av personuppgifter

9 § Bestämmelser om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt denna lag finns i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:606

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2006/07:108, bet. 2006/07:SoU14, rskr. 2006/07:213
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:606
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 • 2. Vid dödsfall som inträffat före lagens ikraftträdande får utredningar inledas utan sådan underrättelse som avses i 4 §. Sådana utredningar får endast avse fall där det genom en lagakraftvunnen dom konstaterats att ett brott har begåtts mot ett barn som har avlidit i anledning av brottet.

Lag (2011:1111) om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:4, bet. 2011/12:SoU3, rskr. 2011/12:23
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
nuvarande 1, 2 §§ betecknas 2, 1 §§;ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 7 §§;nya 2 a, 5 a §§
SFS-nummer
2011:1111
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Vid dödsfall som har inträffat före lagens ikraftträdande får utredningar enligt 2 a § inledas utan sådan underrättelse som avses i 4 §. Sådana utredningar får endast avse fall där det genom en lagakraftvunnen dom har konstaterats att ett brott har begåtts mot en kvinna eller en man av en närstående eller tidigare närstående person och kvinnan eller mannen har avlidit med anledning av brottet.
Rubrik
Lag (2011:1111) om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

Lag (2014:766) om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:766
Rubrik
Lag (2014:766) om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation