Förordning (2007:630) om tävling med hästdjur

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2007-06-20
Ändring införd
SFS 2007:630 i lydelse enligt SFS 2011:1493
Ikraft
2007-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Godkännande och återkallelse av godkännande

1 §  Statens jordbruksverk beslutar om godkännande och återkallande av godkännande enligt 5 § andra och tredje styckena lagen (2007:629) om tävling med hästdjur.

Informationsskyldighet

1 a §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för en organisation som anordnar en hästtävling att lämna information till verket om sådana tävlingar eller evenemang som avses i 4 § första stycket lagen (2007:629) om tävling med hästdjur. Förordning (2011:1493).

  • SJVFS 2012:11: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:59) om tävling med hästdjur

2 §  En organisation som godkänts enligt 5 § andra stycket lagen (2007:629) om tävling med hästdjur är skyldig att lämna information till Jordbruksverket i fråga om villkoren för fördelning av avsatta medel från prissumman eller annan vinst vid en hästtävling.

Tillsyn

3 §  Jordbruksverket utövar tillsynen över efterlevnaden av lagen (2007:629) om tävling med hästdjur.

Avgifter

4 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att avgifter får tas ut i ärenden enligt 5 § andra stycket lagen (2007:629) om tävling med hästdjur.

  • SJVFS 2007:59: Statens jordbruksverks föreskrifter om tävling med hästdjur

Verkställighetsföreskrifter

5 §  Jordbruksverket meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av bestämmelserna i 5 § lagen (2007:629) om tävling med hästdjur.

  • SJVFS 2012:11: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:59) om tävling med hästdjur
  • SJVFS 2007:59: Statens jordbruksverks föreskrifter om tävling med hästdjur

Överklagande

6 §  Bestämmelser om överklagande finns i 11 § lagen (2007:629) om tävling med hästdjur.

Ändringar

Förordning (2007:630) om tävling med hästdjur

Ikraftträder
2007-08-01

Förordning (2011:1493) om ändring i förordningen (2007:630) om tävling med hästdjur

Omfattning
ny 1 a §
CELEX-nr
32008L0073
Ikraftträder
2012-01-01