Upphävd författning

Förordning (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Utfärdad
2007-06-28
Ändring införd
SFS 2007:662 i lydelse enligt SFS 2010:261
Ikraft
2007-08-15
Upphäver
Förordning (2006:1005) om tillfälligt statligt stöd för flyktingmottagande under 2006
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Extra ersättning enligt denna förordning lämnas till kommuner som under 2007 träffar överenskommelser med Migrationsverket om flyktingmottagande enligt 1 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. som gäller för åren 2007, 2008 och 2009.

Extra ersättning lämnas utöver den ersättning som lämnas enligt förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

2 §  Extra ersättning lämnas för

 1. utlänningar som har överförts till Sverige med stöd av ett särskilt regeringsbeslut,
 2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd och som har tagits emot i kommunen efter att ha varit registrerade vid en förläggning för asylsökande,
 3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med tillämpning av 5 kap.1 eller 6 §utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser, och
 4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till en utlänning som avses i 1-3 och ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den person som han eller hon har anknytning till först togs emot i en kommun.

3 §  Den extra ersättningen är

 1. 10 000 kronor för varje utlänning som tas emot i en kommun under åren 2007, 2008 och 2009, och
 2. 20 000 kronor för varje utlänning som tas emot i en kommun under åren 2007, 2008 och 2009 och som vid mottagandet fyllt 18 år men inte 65 år och uppfyller något av villkoren enligt 4 §.

[S2]Migrationsverket beslutar om och betalar ut sådan ersättning.

4 §  Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas för personer som inom en tolvmånadersperiod

 1. har haft arbetspraktik eller arbete genom anställning i minst fem månader på minst halvtid, eller
 2. har uppnått minst betyget Godkänt i svenskundervisning för invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning enligt 13 kap.skollagen (1985:1100) enligt något av följande alternativ:
  1. kurs B på studieväg 1,
  2. kurs C på studieväg 2, eller
  3. kurs D på studieväg 3. Förordning (2010:261).

5 §  En tolvmånadersperiod enligt 4 § räknas från tidpunkten för mottagandet i den kommun som först tog emot utlänningen. Tidpunkten för mottagandet skall anses vara den dag utlänningen togs emot från en förläggning eller då utlänningen enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet folkbokfördes i kommunen.

[S2]Om utlänningen flyttar till en ny kommun inom tre månader från mottagandet i den kommun som först tog emot utlänningen, skall tidsperioden räknas från tidpunkten då utlänningen enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet folkbokfördes i den kommun som utlänningen flyttat till.

6 §  För utlänningar mottagna under perioden den 1 januari till och med den månad under 2007 som en överenskommelse om flyktingmottagande enligt 1 § träffats skall extra ersättning enligt 3 § första stycket 1 betalas ut senast två månader efter det att en sådan överenskommelse träffats. För utlänningar mottagna därefter skall extra ersättning enligt 3 § första stycket 1 betalas ut senast två månader efter det att utlänningen har tagits emot i en kommun.

7 §  Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas efter redovisning från kommunen till Migrationsverket av uppgifter som visar att något av villkoren enligt 4 § är uppfyllda. Sådan redovisning ska ske vid utgången av varje kvartal.

[S2]Ersättningen ska betalas ut senast två månader efter utgången av det kvartal under vilket redovisningen enligt första stycket har lämnats.

[S3]Ersättning får betalas ut efter redovisning som har skett senast den 31 december 2011. Förordning (2009:1563).

8 §  Kommuner är skyldiga att lämna de uppgifter till Migrationsverket som krävs för att verket ska kunna pröva deras rätt till ersättning enligt denna förordning. Förordning (2009:1563).

9 §  Ersättning som en kommun mottagit enligt denna förordning får krävas tillbaka helt eller delvis om den utbetalats till följd av att kommunen lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

10 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

11 §  Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Innan sådana föreskrifter beslutas skall samråd ske med Sveriges Kommuner och Landsting och med länsstyrelserna.

Ändringar

Förordning (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

Förarbeten
Rskr. 2006/07:222, Prop. 2006/07:100, Bet. 2006/07:FiU21
Ikraftträder
2007-08-15

Förordning (2009:1563) om ändring i förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007–2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2010:261) om ändring i förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007–2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-06-28

Förordning (2020:141) om upphävande av förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

Omfattning
upph.