Förordning (2007:753) om utbildning på forskarnivå för lärare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-10-25
Ändring införd
SFS 2007:753
Ikraft
2007-12-01
Tidsbegränsad
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  I denna förordning finns det bestämmelser om utbildning på forskarnivå som anordnas med särskilda medel och som syftar till att erbjuda lärare möjlighet att delta i utbildning på forskarnivå, så att de inom en tid av högst två år och sex månader ska kunna uppnå licentiatexamen.

2 §  Utbildningen ska ges för att bidra till att bygga upp skolans och läraryrkets kunskapsbas och öka antalet forskarutbildade lärare i skolan och ska avse sådana ämnen som medför en förstärkning av lärarens kunskaper och kompetens så att elevers måluppfyllelse därigenom ökar.

3 §  Med skolhuvudman avses i denna förordning den som är huvudman

  1. inom det offentliga skolväsendet,
  2. för enskild verksamhet som avses i 2 b kap. 6 § skollagen (1985:1100) eller en fristående skola som avses i 9 kap. 2, 8 eller 8 b § skollagen,
  3. för en riksinternatskola som avses i 10 kap. 1 § skollagen, eller
  4. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen (1994:519) om bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Var utbildningen anordnas

4 §  Utbildningen ska anordnas vid de universitet och högskolor som regeringen beslutar.

Tillämpliga bestämmelser

5 §  Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) ska tillämpas på utbildningen, om inte något annat följer av denna förordning.

Behörighet

6 §  För behörighet till utbildning gäller, utöver de krav på grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå enligt 7 kap. 39 § högskoleförordningen (1993:100) och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, att en sökande ska vara anställd hos skolhuvudman som lärare tills vidare eller för en begränsad tid och ha en sådan behörighet som anges i 2 kap. 4 § första stycket skollagen (1985:1100).

[S2]Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven enligt första stycket, om det finns särskilda skäl.

Antagning

7 §  Frågor om antagning avgörs av universitetet eller högskolan.

Utbildningens genomförande

8 §  Utbildningarna ska anordnas i en omfattning som motsvarar minst 80 procent av studier på heltid.

[S2]Den sammanlagda utbildningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Redovisning av studier

9 §  Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor ska tillämpas på utbildningen.

Ändringar

Förordning (2007:753) om utbildning på forskarnivå för lärare

Ikraftträder
2007-12-01