Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1994-05-11
Ändring införd
SFS 1994:519 i lydelse enligt SFS 2019:1017
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Förordning (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag som lämnas för att bereda utlandssvenska barn och ungdomar

 • utbildning som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och, så långt det är möjligt, gymnasieskolan, eller
 • undervisning i svenska och om Sverige, om de går i en utländsk skola.

[S2]Regeringen meddelar särskilda bestämmelser om statsbidrag till kommuner och regioner till kostnader för utlandssvenska barns och ungdomars skolgång i grundskolan och gymnasieskolan i Sverige. Förordning (2019:1017).

2 §  Statsbidrag kan lämnas till huvudmannen för

 1. en svensk utlandsskola,
 2. distansundervisning,
 3. kompletterande svensk undervisning, och
 4. en utländsk skola (internationell skola).

3 §  Om inte något annat framgår av 33 och 36 §§, utgör de elever underlaget för bidraget som uppfyller följande villkor. Minst en av deras vårdnadshavare är svensk medborgare och minst en av dem vistas i utlandet på grund av

 1. tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation,
 2. tjänstgöring vid en internationell organisation,
 3. tjänstgöring vid ett företag i följande fall, nämligen

[S2]a. tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person,

[S3]b. tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande,

[S4]c. tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige, eller

[S5]d. en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person,

 1. studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön,
 2. kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror, eller
 3. verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället.

[S6]Statens skolverk får medge att även andra elever än de som avses i första stycket får räknas med, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden.

4 §  Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår). Förordning (1995:771).

5 §  Statens skolinspektion har tillsyn över den verksamhet för vilken statsbidrag lämnas. Statens skolverk svarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Förordning (2008:622).

6 §  Statens skolverk skall lämna råd och upplysa om möjligheten till

 • sådan utbildning i utlandet som avses i denna förordning, och
 • utbildning i Sverige för utlandssvenska barn och ungdomar.

7 §  Statens skolverk skall meddela de föreskrifter som kan föranledas av Sveriges tillträde till sådana överenskommelser som avser samarbete om undervisning i utlandet. Sådana föreskrifter får avvika från 3, 16 och 21 §§ i den omfattning som behövs.

8 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Svensk utlandsskola

9 §  Statens skolverk får efter ansökan från huvudmannen för en utlandsskola förklara huvudmannen berättigad till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1-6, om

 • huvudmannen har förutsättningar att anordna utbildningen och det finns ett behov av den, och
 • elevantalet, vid en allsidig bedömning av kvalitetskrav såväl i fråga om sociala som andra aspekter på skolverksamhet, kan anses vara tillräckligt stort och beräknas vara någorlunda stabilt. Förordning (1999:443).

10 §  Om elevantalet vid en utlandsskola som är berättigad till statsbidrag minskar kraftigt och minskningen inte bedöms vara tillfällig, skall Statens skolverk pröva om skolan fortfarande skall vara berättigad till statsbidrag.

11 §  Efter ansökan från huvudmannen för en utlandsskola som är berättigad till statsbidrag kan regeringen besluta att grundskoleutbildning i årskurserna 7--9 samt gymnasieutbildning får anordnas som reguljär utbildning vid skolan.

12 §  Om en utlandsskola får ändrat huvudmannaskap skall det anmälas till Statens skolverk i fall som avses i 9 § och till regeringen i fall som avses i 11 §.

Styrelse

13 §  En utlandsskola leds av en styrelse med säte i det land där skolan drivs.

14 §  Styrelsen består av det antal ledamöter som huvudmannen bestämmer. En av ledamöterna skall utses av Statens skolverk. Övriga ledamöter utses av huvudmannen.

Skolledning

15 §  För ledningen av utbildningen vid en utlandsskola skall det finnas en rektor. Rektorn skall hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan.

[S2]Rektor anställs av styrelsen i första hand bland lärarna vid skolan.

[S3]Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.

Arbetets anordning

16 §  Vid utlandsskolorna ska det anordnas utbildning enligt den läroplan som gäller för förskoleklassen och grundskolan respektive gymnasieskolan samt enligt grundskolans kursplaner och timplan respektive gymnasieskolans ämnesplaner och poängplanen för nationella program i gymnasieskolan. Därutöver kan det anordnas handledning i anslutning till distansundervisning samt kompletterande svensk undervisning. Förordning (2011:879).

17 §  Föreskrifter om grundskolan och gymnasieskolan i 3 kap., 10 kap.7 och 1223 §§ och 15 kap.1929 §§skollagen (2010:800) samt skolförordningen (2011:185) och gymnasieförordningen (2010:2039) ska tillämpas på utbildningen vid utlandsskolorna så långt det är möjligt. Förordning (2011:879).

18 §  Utöver vad som föreskrivs för grundskolan om avvikelser från timplanen och för gymnasieskolan om avvikelser från ämnesplanerna och poängplanen för nationella program gäller följande.

[S2]Inom ramen för det totalt garanterade antalet timmar i grundskolan respektive den minsta garanterade undervisningstiden i gymnasieskolan får timplanen för grundskolan respektive ämnesplanerna och poängplanen för nationella program i gymnasieskolan jämkas i begränsad omfattning för att

 • ge undervisningen en mera internationell inriktning,
 • ge särskilt utrymme åt värdlandets språk och kultur, och
 • underlätta samverkan med ett eller flera andra nordiska länder.

[S3]Statens skolverk får meddela föreskrifter om sådana jämkningar av timplanen för grundskolan och av ämnesplanerna och poängplanen för nationella program i gymnasieskolan. Förordning (2011:879).

Elevavgifter

19 §  Elevavgifter som tas ut för utbildningen vid en utlandsskola skall vara skäliga med hänsyn till skolans kostnader för verksamheten och det statsbidrag som lämnas, förutsatt att kostnaderna kan anses rimliga för verksamheten. Förordning (2001:578).

Skolhälsovård

20 §  Eleverna vid en utlandsskola ska i rimlig omfattning erbjudas sådana medicinska insatser som ingår i elevhälsan i grundskolan och gymnasieskolan. Förordning (2011:879).

Lärare

21 §  Lärare ska anställas av styrelsen. De ska ha en utbildning som är avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva. Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna. Dessutom ska läraren ha nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet. Vid anställningen ska hänsyn också tas till meriter som är av särskild betydelse vid utlandsskolan.

[S2]Statens skolverk ska erbjuda sig att på ett lämpligt sätt informera om lediga läraranställningar som omfattar heltidsanställning. Information om andra lediga läraranställningar ska lämnas av styrelsen på det sätt styrelsen finner lämpligt. Förordning (2011:879).

22 §  Lärare är skyldiga att fullgöra uppgifter som hör samman med den utbildning som deras tjänstgöring omfattar samt andra uppgifter som ligger inom ramen för deras yrkeskvalifikationer och som krävs enligt läroplan eller föreskrifter i andra författningar. Lärare är vidare skyldiga att handha kompletterande svensk undervisning och handleda vid distansundervisning, om det behövs.

Statsbidrag

23 §  Statsbidraget utgör ett allmänt finansiellt stöd till skolverksamheten. Huvudmannen beslutar hur bidraget skall användas för att täcka kostnader för verksamheten.

24 §  Statsbidrag för en utlandsskola beräknas

 1. för utbildning enligt den läroplan som gäller för förskoleklassen och grundskolan respektive grundskolans timplan och kursplaner i förhållande till det antal elever i denna utbildning vid skolan som uppfyller kraven enligt 3 §,
 2. för utbildning enligt läroplanen, ämnesplanerna och poängplanen för de nationella programmen i gymnasieskolan i förhållande till det antal elever i denna utbildning vid skolan som uppfyller kraven enligt 3 §, och
 3. för kompletterande svensk undervisning i förhållande till det antal elever i denna undervisning vid skolan som inte deltar i den reguljära utbildningen vid skolan eller i av svenska staten understödd undervisning i svenska vid någon annan skola under förutsättning att eleven uppfyller de krav som anges i fjärde stycket.

[S2]Beräkningen av bidrag enligt första stycket 1 och 2 ska grundas på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under de tre närmast föregående bidragsåren. Beräkningen av bidrag enligt första stycket 3 ska grundas på antalet elever den 15 oktober under det föregående bidragsåret.

[S3]Statens skolverk får för en viss utlandsskola för ett bidragsår bestämma ett annat underlag för beräkningen av bidrag enligt första stycket 1 och 2 än som följer av andra stycket, om det medelvärde som beräkningen ska grundas på avviker kraftigt från det faktiska antalet elever i skolan.

[S4]För att en skola ska få bidrag för en elev enligt första stycket 3 gäller att minst en av elevens vårdnadshavare, eller om eleven är myndig en av föräldrarna, är svensk medborgare och använder svenska som det dagliga umgängesspråket i sitt umgänge med eleven. Vidare ska eleven ha grundläggande kunskaper i svenska språket. Statsbidrag kan lämnas från och med det kalenderår eleven fyller sex år till och med det kalenderår eleven fyller tjugo år. Förordning (2011:879).

25 §  Statsbidrag som avses i 24 § första stycket 1 lämnas med ett visst belopp per elev.

[S2]Regeringen fastställer för varje bidragsår de belopp som skall gälla för elever vid olika intervall.

[S3]Av statsbidraget skall 75 procent justeras med hänsyn till levnadskostnadernas utveckling i det land där utlandsskolan finns. För denna justering skall användas indexsystemet Employment Conditions Abroad (ECA).

26 §  Regeringen fastställer för varje bidragsår det belopp per elev för bidrag som avses i 24 § första stycket 2 och 3.

27 §  När en utlandsskola för första gången förklaras bidragsberättigad skall bidrag som avses i 24 § första stycket 1 och 2 beräknas på följande sätt under de tre första bidragsåren, nämligen

 1. för bidragsår 1 på antalet elever den 15 oktober året före bidragsåret,
 2. för bidragsår 2 på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under de närmast två föregående kalenderåren,
 3. för bidragsår 3 på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under de närmast tre föregående kalenderåren.

[S2]I fråga om bidrag som avses i 24 § första stycket 3 skall bidrag under det första bidragsåret grundas på antalet elever den 15 oktober kalenderåret före bidragsåret. Förordning (1995:771).

28 §  Statsbidrag till en utlandsskolas lokalkostnader lämnas med 50 procent av årskostnaderna för de lokaler som behövs för utbildningen av utlandssvenska elever, om inte annat följer av avtal eller beslut som regeringen meddelar särskilt.

[S2]Statens skolverk skall meddela föreskrifter om underlaget för beräkning av statsbidraget till lokalkostnader. Förordning (1998:1690).

Distansundervisning

29 §  Till stöd för studier i form av distansundervisning kan efter beslut av Statens skolverk följande slag av ekonomiska förmåner förekomma, nämligen

 1. statsbidrag för att tillhandahålla studiematerial åt elever,
 2. statsbidrag för andra kostnader i samband med undervisningen, och
 3. statsbidrag till den huvudman som anordnar handledning åt elever vid distansundervisning.

[S2]Studiematerial ska vara kostnadsfritt för eleverna om inte Skolverket beslutar att en avgift får tas ut. Förordning (2016:339).

30 §  Ekonomiska förmåner enligt 29 § får lämnas för den som

 1. uppfyller kraven enligt 3 §,
 2. med hänsyn till sin ålder skulle ha varit elev i någon av årskurserna 6–9 i grundskolan eller i gymnasieskolan, och
 3. inte är elev vid en utlandsskola.

[S2]De ekonomiska förmånerna får lämnas endast för sådana ämnen som förekommer i grundskolan eller i gymnasieskolan i Sverige. Förordning (2016:339).

31 §  Statsbidrag till kostnader för ekonomiska förmåner som anges i 29 § första stycket 1 och 2 får lämnas till en huvudman för distansundervisning som Statens skolverk slutit avtal med om att anordna sådan undervisning.

[S2]Skolverket får sluta ett sådant avtal med en huvudman som

 1. bedöms ha förutsättningar att bedriva en distansundervisning som innehållsmässigt motsvarar den undervisning som ges inom skolväsendet,
 2. bedöms ha förutsättningar att bedriva en distansundervisning som är av god kvalitet, och
 3. tillhandahåller det studiematerial som krävs för distansundervisningen.

[S3]En enskild huvudman som Skolverket sluter ett avtal med enligt denna bestämmelse får av Skolverket ges tillstånd att vid distansundervisning enligt avtalet sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg, gymnasieexamen och intyg enligt de bestämmelser som gäller för skolväsendet. Förordning (2016:339).

32 §  Statsbidrag till kostnader för ekonomiska förmåner som anges i 29 § första stycket 3 lämnas med ett visst belopp per elev. Bidrag ska lämnas på grundval av antalet elever den 15 oktober under det föregående bidragsåret.

[S2]Regeringen fastställer för varje bidragsår de belopp som ska gälla för elever vid olika intervall.

[S3]Det totala bidraget till en huvudman ska justeras med hänsyn till levnadskostnadernas utveckling i det land där handledningen ges. Då ska det indexsystem användas som anges i 25 § tredje stycket. Förordning (2016:339).

Kompletterande svensk undervisning

33 §  Till en annan huvudman för kompletterande svensk undervisning än huvudmannen för en svensk utlandsskola lämnas statsbidrag till kostnader för dels lärarlöner, dels godtagbart undervisningsmaterial för eleverna, om antalet elever uppgår till minst fem. Bidrag lämnas för varje elev som deltar i sådan undervisning, om eleven inte deltar i någon annan av svenska staten understödd undervisning i svenska. För att bidrag skall lämnas gäller att minst en av elevens vårdnadshavare, eller om eleven är myndig en av föräldrarna, är svensk medborgare och använder i sitt umgänge med eleven svenska som det dagliga umgängesspråket. Vidare skall eleven ha grundläggande kunskaper i svenska språket. Statsbidrag kan lämnas från och med det kalenderår eleven fyller sex år till och med det kalenderår eleven fyller tjugo år.

[S2]Beräkningen av bidraget skall grundas på antalet elever den 15 oktober under det föregående bidragsåret.

[S3]Regeringen fastställer för varje bidragsår ett belopp per elev för bidraget. Förordning (2004:713).

34 §  Undervisningen skall bedrivas i enlighet med en av Statens skolverk fastställd kursplan.

35 §  Statens skolverk får medge att bidrag lämnas till kostnaden för material för distansundervisning i svenska språket i stället för bidrag enligt 33 §. Bidrag får lämnas med högst det belopp per elev som regeringen fastställer för kompletterande svensk undervisning enligt 33 § tredje stycket. Förordning (1998:187).

Utländsk skola

36 §  Statsbidrag kan efter prövning av regeringen lämnas till huvudmannen för en utländsk skola (internationell skola). Den skolan skall anordna undervisning i svenska och om Sverige och ha elever som har minst en vårdnadshavare som är svensk medborgare.

Utbetalning av statsbidrag

37 §  Statens skolverk beslutar om statsbidrag enligt denna förordning utom i fall som avses i 36 §.

38 §  Statens skolverk skall utan rekvisition till huvudmannen betala ut statsbidraget under bidragsåret enligt 39 och 40 §§.

39 §  Bidrag som avses i 24 § första stycket 1 och 2 samt i 28 § skall betalas ut med en fjärdedel under var och en av månaderna mars, juni, september och december under bidragsåret.

[S2]Bidraget enligt 28 § skall betalas ut på grundval av de beräknade årskostnaderna. Bidragsbeloppet skall i mars under det därpå följande bidragsåret justeras med hänsyn till de faktiska årskostnaderna. Förordning (1995:771).

40 §  Bidrag som avses i 24 § första stycket 3 och 31--33 §§ skall betalas ut med hälften av beloppet under månaderna juni och december under bidragsåret.

[S2]Statens skolverk får betala ut förskott av bidrag som avses i 24 § första stycket 3 och 33 §. Förordning (1995:771).

41 §  Statens skolverk får i beslutet om statsbidrag för ett bidragsår förordna att bidraget skall minskas med det belopp som felaktigt betalats ut till huvudmannen i bidrag för tidigare bidragsår.

42 §  Om en huvudman åsidosätter sina skyldigheter enligt lag eller andra författningar i fråga om skolan, får Statens skolverk besluta att högst tio procent av bidraget enligt denna förordning skall hållas inne i avvaktan på rättelse. Om rättelse inte görs, får Skolverket besluta att det innehållna beloppet skall dras av från statsbidraget.

[S2]Skolverket får besluta att en större del av bidraget än tio procent skall hållas inne, om det finns särskilda skäl.

Uppföljning och utvärdering

43 §  Huvudmannen är skyldig att för uppföljning och utvärdering lämna de uppgifter om sin skolverksamhet som Statens skolverk föreskriver. Detsamma gäller sådana uppgifter som behövs för Skolverkets nationella utvärderingsprojekt. Skolverkets föreskrifter skall begränsas till vad som behövs för en effektiv uppföljning och utvärdering av de mål för skolverksamheten som har bestämts av riksdagen eller regeringen.

[S2]Utöver detta gäller att huvudmannen på begäran av Skolverket eller Riksrevisionen skall lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som respektive myndighet behöver för sin granskning. Förordning (2003:285).

Överklagande

44 §  Statens skolverks beslut enligt 9 och 42 §§ får överklagas hos regeringen. I övrigt får Skolverkets beslut enligt denna förordning inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1978:591) om statsbidrag till svensk undervisning i utlandet.
  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  4. Bestämmelserna i 9 och 11 §§ gäller inte för utlandsskolor som vid utgången av juni 1994 uppbär statsbidrag.
  5. Bestämmelserna i 18 § skall tillämpas första gången i årskurserna 1--7 läsåret 1995/96, i årskurs 8 läsåret 1996/97 och i årskurs 9 läsåret 1997/98.
  6. Bestämmelserna i 13 a § i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om grundskoleutbildning i årskurserna 1--9 läsåret 1994/95, i årskurserna 8 och 9 läsåret 1995/96 och i årskurs 9 läsåret 1996/97.
  7. Statens skolverk får för en viss utlandsskola för bidragsåret 1994/95 bestämma ett annat underlag för beräkningen av bidraget enligt 24 § första stycket 1 och 2 än som följer av 24 § andra stycket, om medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under läsåren 1991/92--1993/94 avviker kraftigt från det faktiska antalet elever läsåret 1993/94.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:329, Prop. 1992/93:158, Bet. 1992/93:UbU12
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:771) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Bestämmelsen i 17 § i sin äldre lydelse tillämpas fortfarande i fråga om grundskoleutbildning i årskurserna 8 och 9 läsåret 1995/96 och i årskurs 9 läsåret 1996/97.
  3. Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande skall omfatta perioden den 1 juli 1995 -- den 31 december 1996. Under den perioden skall beräkning av bidrag enligt 24 § första stycket 1 och 2 grundas på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under åren 1992, 1993 och 1994. Beräkningen av bidrag enligt 24 § första stycket 3, 32 och 33 §§ skall grundas på antalet elever den 15 oktober 1995. Bidrag som avses i 24 § första stycket 1 och 2 samt 28 § skall betalas ut med en sjättedel under var och en av månaderna september och december 1995 och mars, juni, september och december 1996. Bidraget enligt 28 § skall betalas ut på grundval av de beräknade kostnaderna under perioden den 1 juli 1995 -- den 31 december 1996. Bidragsbeloppet skall i mars 1997 justeras med hänsyn till de faktiska kostnaderna under bidragsåret.
  4. Om en skola för första gången förklarats bidragsberättigad från och med bidragsåret 1994/95 skall bidrag som avses i 24 § första stycket 1 och 2 för bidragsåret 1995/96 beräknas på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober 1994 och 1995.
  5. Om en skola för första gången förklaras bidragsberättigad från och med bidragsåret 1995/96 skall bidrag som avses i 24 § första stycket 1 och 2 för bidragsåret 1995/96 grundas på antalet elever den 15 oktober 1995.
  6. Beräkningen av bidrag enligt 24 § första stycket 1 och 2 skall för bidragsåren 1997--1999 grundas på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under de tre närmast föregående kalenderåren.
  7. Beräkningen av bidrag enligt 24 § första stycket 3, 32 och 33 §§ skall för bidragsåret 1997 grundas på antalet elever den 15 oktober 1996.
  Omfattning
  ändr. 4, 17, 24, 27, 32, 33, 39, 40 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:700) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1996 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 1997.
  Omfattning
  ändr. 24, 33 §§
  Ikraftträder
  1996-08-01

Förordning (1998:187) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

  Omfattning
  ändr. 28, 29, 35 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (1998:1690) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Omfattning
ändr. 28 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:443) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999. Den skall tillämpas första gången på statsbidrag som avser läsåret 2000/2001.
 2. En utlandsskola som vill bli berättigad till statsbidrag från och med läsåret 2000/2001 för utbildning som motsvarar förskoleklassen skall ansöka om det hos Statens skolverk före den 1 september 1999.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:203, Prop. 1998/99:45, Bet. 1998/99:UbU9
Omfattning
ändr. 1, 9, 16, 24 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2001:578) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2001-08-01

Förordning (2003:285) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Omfattning
ändr. 43 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2004:713) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2004 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2005.
Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
2004-10-15

Förordning (2008:622) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2011:879) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.
 2. För gymnasieutbildning som påbörjats före den 1 juli 2011 gäller äldre föreskrifter.
 3. För grundskoleutbildning i årskurs 9 under läsåret 2011/12 gäller äldre föreskrifter om betyg och kursplaner.
Omfattning
ändr. 16, 17, 18, 20, 21, 24 §§
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2015:177) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Omfattning
ändr. 31 §
Ikraftträder
2015-04-15

Förordning (2016:339) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Omfattning
ändr. 29, 30, 31, 32 §§
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2019:1017) om ändring i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-01-01