Upphävd författning

Förordning (2007:754) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-10-25
Ändring införd
SFS 2007:754
Ikraft
2007-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utbildning enligt förordningen (2007:753) om utbildning på forskarnivå för lärare.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgängliga medel, lämnas till den som är huvudman

  1. inom det offentliga skolväsendet,
  2. för enskild verksamhet som avses i 2 b kap. 6 § skollagen (1985:1100) eller en fristående skola som avses i 9 kap. 2, 8 eller 8 b § skollagen,
  3. för en riksinternatskola som avses i 10 kap. 1 § skollagen, eller
  4. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen (1994:519) om bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

[S2]En huvudman som avses i första stycket benämns i denna förordning skolhuvudman.

3 §  Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till lärare som

  1. är anställda hos skolhuvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid,
  2. har behörighet att anställas utan tidsbegränsning som lärare enligt 2 kap. 4 § första stycket skollagen (1985:1100),
  3. deltar i utbildning enligt förordningen (2007:753) om utbildning på forskarnivå för lärare eller motsvarande utbildning som anordnas av enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och
  4. under studietiden fortsätter att fullgöra uppgifter som lärare hos skolhuvudmannen i en omfattning som motsvarar minst 20 procent av en heltidstjänstgöring.

4 §  Statsbidrag lämnas under förutsättning att skolhuvudmannen betalar lärarens lön för den tid då läraren deltar i utbildningen.

Beräkning och utbetalning av statsbidrag

5 §  Statsbidraget ska motsvara tre fjärdedelar av skolhuvudmannens kostnad för ersättning enligt 4 §.

6 §  De statliga universitet och högskolor som regeringen bestämmer beslutar om och betalar ut statsbidrag efter ansökan från skolhuvudmannen.

7 §  Statsbidrag betalas ut två gånger per termin för den utbildning enligt 3 § 3 som avses bli genomförd under den termin som bidraget avser.

Återkrav och omfördelning

8 §  Ett universitet eller en högskola får kräva tillbaka utbetalat statsbidrag helt eller delvis, om en lärare för vilken statsbidrag har lämnats avbryter utbildningen.

[S2]Högskolan får även kräva tillbaka utbetalat statsbidrag helt eller delvis, om

  1. skolhuvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller
  2. statsbidraget av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och skolhuvudmannen borde ha insett detta.

[S3]En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om statsbidrag.

Redovisning och uppföljning

9 §  En skolhuvudman som har ansökt om statsbidrag är skyldig att till universitetet eller högskolan lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

10 §  En skolhuvudman som har tilldelats statsbidrag är skyldig att medverka i uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Överklagande

11 §  Universitetets eller högskolans beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:754) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare

Ikraftträder
2007-12-01

Förordning (2011:607) om upphävande av förordningen (2007:754) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen ska dock tillämpas i fråga om statsbidrag till utbildning på forskarnivå som en lärare före utgången av 2010 har antagits till enligt bestämmelserna i förordningen (2007:753) om utbildning på forskarnivå för lärare, dock längst till och med utgången av 2012.
Omfattning
upph.