Förordning (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
SFS 2007:758 i lydelse enligt SFS 2014:529
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Fortifikationsverket ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom, såsom fastigheter avsedda för försvarsändamål.

[S2]Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög kostnadseffektivitet uppnås. Underhållet på fastigheterna ska inte dras ned för att frigöra medel för hyresgästen. Förordning (2011:1528).

2 §  Myndigheten ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva fast egendom.

3 §  Myndigheten ska bistå Försvarsmakten i lokalförsörjningsfrågor.

4 §  Myndigheten ska ansvara för anskaffning av mark samt för etablering, förvaltning och avyttring av byggnader, anläggningar m.m. för försvarets behov i samband med internationella fredsbevarande och humanitära insatser.

5 §  Myndigheten ska bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete så att kompetens för det svenska samhällets behov inom skydds- och anläggningsteknik kan utvecklas och säkerställas.

6 §  Myndigheten ska på uppdrag av Försvarsmakten lämna underlag för inriktningen av och genomföra utvecklingsprojekt avseende skydds- och anläggningsteknik.

7 §  Myndigheten har inom sitt verksamhetsområde rätt att bedriva uppdragsverksamhet.

Samverkan

8 §  Myndigheten ska utbyta erfarenheter och information med andra myndigheter i syfte att öka civila och militära synergieffekter inom Fortifikationsverkets verksamhetsområde.

Ledning

9 §  Myndigheten leds av en styrelse. Förordning (2014:529).

10 §  Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter. Förordning (2014:529).

Anställningar och uppdrag

11 §  Generaldirektören är myndighetschef.

12 §  I fråga om anställning vid Fortifikationsverket av en militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Personalansvarsnämnd

13 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

15 §  Fortifikationsverket ska ta ut avgifter för fastighetsförvaltningen och den verksamhet som avses i 7 §. Verket beslutar om avgifternas storlek utom i de fall som avses enligt 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Verket får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1528).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2011:1528) om ändring i förordningen (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket

Omfattning
upph. 10 §; ändr. 1, 9, 14, 15 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:529) om ändring i förordningen (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 i fråga om 14 § och i övrigt den 1 september 2014.
Omfattning
ändr. 9, 14 §§; ny 10 §
Ikraftträder
2014-09-01