Upphävd författning

Förordning (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket

Departement
Finansdepartementet RS
Utfärdad
1996-02-22
Ändring införd
SFS 1996:102 i lydelse enligt SFS 2006:1243
Ikraft
1996-04-01
Upphäver
Förordning (1994:643) med instruktion för Fortifikationsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Fortifikationsverket är en central förvaltningsmyndighet med huvuduppgift att förvalta statens fastigheter avsedda för försvarsändamål (ändamålsfastigheter).

2 §  Fortifikationsverket skall förvalta ändamålsfastigheterna på ett sätt som

  • innebär god hushållning och hög ekonomisk effektivitet,
  • innebär att ändamålsenliga mark-, anläggnings- och lokalresurser tillhandahålls på konkurrenskraftiga villkor,
  • långsiktigt tar till vara ändamålsfastigheternas värden.

[S2]Fortifikationsverket skall vidare på uppdrag av regeringen genomföra byggnadsföretag för statens räkning.

3 §  Fortifikationsverket skall på uppdrag av Försvarsmakten lämna underlag för inriktningen av fortifikatoriska utvecklingsprojekt och medverka i sådana.

4 §  Fortifikationsverket får inom sitt verksamhetsområde utföra även andra uppdrag än sådana som anges i 1-3 §§.

[S2]Verket får ta ut avgifter för sin verksamhet. Avgifternas storlek bestäms av verket.

Myndighetens ledning

5 §  Fortifikationsverket leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten.

[S2]Verkets generaldirektör är chef för myndigheten och ansvarar för och leder verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Verkförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Fortifikationsverket med undantag av 3, 6 och 12 §§.

[S2]Vad som sägs i 7 § 3 och 9 §verksförordningen om myndighetschefens ansvar skall i stället gälla för styrelsen.

Internrevision

Personalföreträdare

7 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Fortifikationsverket.

Anställningar m.m.

8 § Har upphävts genom förordning (2004:200).

9 §  I fråga om anställning vid Fortifikationsverket av en militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Ändringar

Förordning (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket

    Ikraftträder
    1996-04-01

Förordning (1999:1028) om ändring i förordningen (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:561) om ändring i förordningen (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2000-07-10

Förordning (2004:200) om ändring i förordningen (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket

Omfattning
upph. 8 §
Ikraftträder
2004-06-01

Förordning (2006:1243) om ändring i förordningen (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket

Omfattning
ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:758

Omfattning
upph.