Inaktuell version

Förordning (2007:786) med instruktion för Forskarskattenämnden

Version: 2010:748

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
SFS 2007:786 i lydelse enligt SFS 2010:748
Ikraft
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  I lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden och i 11 kap. 23 a § inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om Forskarskattenämndens sammansättning och uppgifter, beslutförhet, förordnande av ordförande och vice ordförande, val av ledamöter samt organisation i övrigt.

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 §  Av 9 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket framgår att det inom Skatteverket finns ett gemensamt kansli för Forskarskattenämnden och Skatterättsnämnden. Förordning (2010:748).

Ärendenas handläggning

4 §  Ärenden som prövas av Forskarskattenämnden avgörs efter beredning och föredragning av personal vid kansliet.

Undantag från myndighetsförordningen

5 §  Följande paragrafer i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tilllämpas på myndigheten:

[S2]4 § om arbetsordning m.m.,

[S3]5 § om delegation,

[S4]6 § om allmänna uppgifter,

[S5]7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,

[S6]14 § om nämndens sammansättning,

[S7]15 och 16 §§ om beslutförhet,

[S8]19 § om kostnadsmässiga konsekvenser,

[S9]20 § om föredragning,

[S10]21 § om myndighetens beslut,

[S11]27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,

[S12]28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och

[S13]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:786) med instruktion för Forskarskattenämnden

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:748) om ändring i förordningen (2007:786) med instruktion för Forskarskattenämnden

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2017:156) om ändring i förordningen (2007:786) med instruktion för Forskarskattenämnden

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2017-04-01